ModaNewsroom

Pierwsze stylizacje z kolekcji KENZO x H&M: odważne printy, kolory i indywidualizm

H&M ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać pierw­sze trzy sty­li­za­cje z kolek­cji KENZO x H&M, wszyst­kie prze­peł­nio­ne żywy­mi nadru­ka­mi, wyra­zi­sty­mi kolo­ra­mi i indy­wi­du­ali­zmem, któ­re są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tej współ­pra­cy. Look­bo­ok pre­zen­tu­je zdję­cia róż­nych arty­stów, i akty­wi­stów, któ­rzy zostali…

Więcej