ModaTrendy

Zielono mi

Tekst: Anna Jankowska
Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov

2

U Micha­ela Kor­sa zie­lo­ny jest crop top i ołów­ko­wa spód­ni­ca ozdo­bio­ne roślin­ny­mi pną­cza­mi oraz krót­ki, mono­chro­ma­tycz­ny swe­ter – bole­ro. Chłod­na, wręcz sele­dy­no­wa zie­leń to dzie­ło Albe­ra Elba­za, któ­ry w kolek­cji Lanvin osa­dził w tym kolo­rze odważ­ną suk­nię z roz­cię­ciem odsła­nia­ją­cym nogi oraz pudeł­ko­wą, sztyw­ną kurt­kę typu bomber.

Pra­da ude­ko­ro­wa­ła z kolei pro­ste saty­no­we sukien­ki w bar­wie mor­skiej zie­le­ni błysz­czą­cy­mi kamie­nia­mi, a Dolce & Gab­ba­na – gra­fi­ka­mi w for­mie antycz­nych kolumn, hoj­nie zdo­biąc ubra­nia kwia­ta­mi uło­żo­ny­mi rów­nież z poły­sku­ją­cych kamieni.

Szma­rag­do­wa zie­leń może być rów­nie zmy­sło­wa jak krwi­sta czer­wień. Noś ją więc przede wszyst­kim w for­mie kobie­cych kre­acji podob­nych do tych, pro­jek­tu Elie Saab lub jako gor­set czy body jak pro­po­zy­cje z kolek­cji domu mody Erman­no Scervino.

1

4

3

5

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  ModaZOOM ON

  ZOOM ON: ZYNE

  Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
  Więcej
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *