ModaTrendy

POP ART NIE TYLKO W SZTUCE

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov

_1

Ruch POP ART poja­wił się w poło­wie 1950 roku i obec­nie dość głę­bo­ko prze­nik­nął świat mody. Ten trend widać przede wszyst­kim na wybie­gach. W swo­ich wio­sen­no-let­nich kolek­cjach pro­jek­tan­ci wyka­za­li się umie­jęt­no­ścia­mi w dzie­dzi­nie sztuk pięk­nych, korzy­sta­jąc z obra­zów, gra­fik i wzo­rów. Naj­prost­sze geo­me­trycz­ne kształ­ty prze­nio­sły się na sukien­ki, bluz­ki, spód­ni­ce i spodnie. Let­nim, tego­rocz­nym tren­dem będzie wyko­rzy­sta­nie w modzie roz­po­zna­wal­nych obra­zów, komik­sów i ilu­stra­cji.
Dyrek­tor kre­atyw­na wło­skiej mar­ki Pra­da – Miuc­cia Pra­da – zapro­si­ła do współ­pra­cy przy nowej kolek­cji aż sze­ściu arty­stów. W rezul­ta­cie pod­czas tygo­dnia mody w Medio­la­nie goście obser­wo­wa­li na wybie­gu sukien­ki i płasz­cze, któ­re bar­dziej przy­po­mi­na­ły obra­zy niż  ubra­nia. Sztu­kę na wybie­gu może­my zoba­czyć rów­nież w kolek­cjach Cha­nel, Celi­ne, Pra­bal Gurung, Jil San­dler oraz Jean-Char­les de Castel­ba­jac.

Без имени-2

3

Без имени-3
Без имени-1
2

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Uroda

  Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

  Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
  Więcej
  Moda

  Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

  Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
  Więcej
  Uroda

  Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

  Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *