ModaTrendy

POP ART NIE TYLKO W SZTUCE

Tekst: Yani­na Trapachka
Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov

_1

Ruch POP ART poja­wił się w poło­wie 1950 roku i obec­nie dość głę­bo­ko prze­nik­nął świat mody. Ten trend widać przede wszyst­kim na wybie­gach. W swo­ich wio­sen­no-let­nich kolek­cjach pro­jek­tan­ci wyka­za­li się umie­jęt­no­ścia­mi w dzie­dzi­nie sztuk pięk­nych, korzy­sta­jąc z obra­zów, gra­fik i wzo­rów. Naj­prost­sze geo­me­trycz­ne kształ­ty prze­nio­sły się na sukien­ki, bluz­ki, spód­ni­ce i spodnie. Let­nim, tego­rocz­nym tren­dem będzie wyko­rzy­sta­nie w modzie roz­po­zna­wal­nych obra­zów, komik­sów i ilustracji.
Dyrek­tor kre­atyw­na wło­skiej mar­ki Pra­da – Miuc­cia Pra­da – zapro­si­ła do współ­pra­cy przy nowej kolek­cji aż sze­ściu arty­stów. W rezul­ta­cie pod­czas tygo­dnia mody w Medio­la­nie goście obser­wo­wa­li na wybie­gu sukien­ki i płasz­cze, któ­re bar­dziej przy­po­mi­na­ły obra­zy niż  ubra­nia. Sztu­kę na wybie­gu może­my zoba­czyć rów­nież w kolek­cjach Cha­nel, Celi­ne, Pra­bal Gurung, Jil San­dler oraz Jean-Char­les de Castelbajac.

Без имени-2

3

Без имени-3
Без имени-1
2

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  Uroda

  Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

  Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
  Więcej
  Uroda

  Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

  Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
  Więcej
  Uroda

  4 najpiękniejsze zapachy Chanel

  Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *