ModaTrendy

POP ART NIE TYLKO W SZTUCE

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov

_1

Ruch POP ART poja­wił się w poło­wie 1950 roku i obec­nie dość głę­bo­ko prze­nik­nął świat mody. Ten trend widać przede wszyst­kim na wybie­gach. W swo­ich wio­sen­no-let­nich kolek­cjach pro­jek­tan­ci wyka­za­li się umie­jęt­no­ścia­mi w dzie­dzi­nie sztuk pięk­nych, korzy­sta­jąc z obra­zów, gra­fik i wzo­rów. Naj­prost­sze geo­me­trycz­ne kształ­ty prze­nio­sły się na sukien­ki, bluz­ki, spód­ni­ce i spodnie. Let­nim, tego­rocz­nym tren­dem będzie wyko­rzy­sta­nie w modzie roz­po­zna­wal­nych obra­zów, komik­sów i ilu­stra­cji.
Dyrek­tor kre­atyw­na wło­skiej mar­ki Pra­da – Miuc­cia Pra­da – zapro­si­ła do współ­pra­cy przy nowej kolek­cji aż sze­ściu arty­stów. W rezul­ta­cie pod­czas tygo­dnia mody w Medio­la­nie goście obser­wo­wa­li na wybie­gu sukien­ki i płasz­cze, któ­re bar­dziej przy­po­mi­na­ły obra­zy niż  ubra­nia. Sztu­kę na wybie­gu może­my zoba­czyć rów­nież w kolek­cjach Cha­nel, Celi­ne, Pra­bal Gurung, Jil San­dler oraz Jean-Char­les de Castel­ba­jac.

Без имени-2

3

Без имени-3
Без имени-1
2

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Uroda

  Skóra sucha czy odwodniona - jak to rozpoznać?

  Wyda­je ci się, że masz skó­rę suchą lub bar­dzo suchą? W rze­czy­wi­sto­ści może to być tyl­ko chwi­lo­wy stan odwod­nie­nia, któ­ry w łatwy spo­sób poże­gnasz odpo­wied­nią pie­lę­gna­cją.  Skó­ra sucha i odwod­nio­na może wyglą­dać i zacho­wy­wać się…
  Więcej
  MakijażPolecaneUrodaVers24 favorites

  Focus na oczy z najnowszą Chanel Eyes Collection 2020

  Jesz­cze nigdy Cha­nel nie był tak sku­pio­ny na spoj­rze­niu, jak teraz. Kie­dy dwa lata temu  fran­cu­ski dom mody po raz pierw­szy na świe­cie wypu­ścił na rynek tusz do rzęs wypo­sa­żo­ny w pierw­szą szczo­tecz­kę z nadru­kiem…
  Więcej
  UrodaVers24 favorites

  Płyn micelarny - sprawdź, czy używasz go w poprawny sposób

  Płyn mice­lar­ny to kosme­tycz­na zdo­bycz XXI wie­ku. To naj­ła­twiej­szy i naj­szyb­szy spo­sób pozby­wa­nia się maki­ja­żu z twa­rzy. Jest jed­nak pewien błąd, któ­ry popeł­nia wie­le osób w związ­ku ze sto­so­wa­niem pły­nu mice­lar­ne­go. Bez pie­cze­nia, bez pocie­ra,…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *