ModaTrendy

POP ART NIE TYLKO W SZTUCE

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov

_1

Ruch POP ART poja­wił się w poło­wie 1950 roku i obec­nie dość głę­bo­ko prze­nik­nął świat mody. Ten trend widać przede wszyst­kim na wybie­gach. W swo­ich wio­sen­no-let­nich kolek­cjach pro­jek­tan­ci wyka­za­li się umie­jęt­no­ścia­mi w dzie­dzi­nie sztuk pięk­nych, korzy­sta­jąc z obra­zów, gra­fik i wzo­rów. Naj­prost­sze geo­me­trycz­ne kształ­ty prze­nio­sły się na sukien­ki, bluz­ki, spód­ni­ce i spodnie. Let­nim, tego­rocz­nym tren­dem będzie wyko­rzy­sta­nie w modzie roz­po­zna­wal­nych obra­zów, komik­sów i ilu­stra­cji.
Dyrek­tor kre­atyw­na wło­skiej mar­ki Pra­da – Miuc­cia Pra­da – zapro­si­ła do współ­pra­cy przy nowej kolek­cji aż sze­ściu arty­stów. W rezul­ta­cie pod­czas tygo­dnia mody w Medio­la­nie goście obser­wo­wa­li na wybie­gu sukien­ki i płasz­cze, któ­re bar­dziej przy­po­mi­na­ły obra­zy niż  ubra­nia. Sztu­kę na wybie­gu może­my zoba­czyć rów­nież w kolek­cjach Cha­nel, Celi­ne, Pra­bal Gurung, Jil San­dler oraz Jean-Char­les de Castel­ba­jac.

Без имени-2

3

Без имени-3
Без имени-1
2

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Uroda

  Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

  Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
  Więcej
  MakijażUroda

  Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

  Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
  Więcej
  Moda

  Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

  Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *