POP ART NIE TYLKO W SZTUCE

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov

_1

Ruch POP ART poja­wił się w poło­wie 1950 roku i obec­nie dość głę­bo­ko prze­nik­nął świat mody. Ten trend widać przede wszyst­kim na wybie­gach. W swo­ich wio­sen­no-let­nich kolek­cjach pro­jek­tan­ci wyka­za­li się umie­jęt­no­ścia­mi w dzie­dzi­nie sztuk pięk­nych, korzy­sta­jąc z obra­zów, gra­fik i wzo­rów. Naj­prost­sze geo­me­trycz­ne kształ­ty prze­nio­sły się na sukien­ki, bluz­ki, spód­ni­ce i spodnie. Let­nim, tego­rocz­nym tren­dem będzie wyko­rzy­sta­nie w modzie roz­po­zna­wal­nych obra­zów, komik­sów i ilu­stra­cji.
Dyrek­tor kre­atyw­na wło­skiej mar­ki Pra­da – Miuc­cia Pra­da – zapro­si­ła do współ­pra­cy przy nowej kolek­cji aż sze­ściu arty­stów. W rezul­ta­cie pod­czas tygo­dnia mody w Medio­la­nie goście obser­wo­wa­li na wybie­gu sukien­ki i płasz­cze, któ­re bar­dziej przy­po­mi­na­ły obra­zy niż  ubra­nia. Sztu­kę na wybie­gu może­my zoba­czyć rów­nież w kolek­cjach Cha­nel, Celi­ne, Pra­bal Gurung, Jil San­dler oraz Jean-Char­les de Castel­ba­jac.

Без имени-2

3

Без имени-3
Без имени-1
2

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy