ModaNewsroom

Pierwsze stylizacje z kolekcji KENZO x H&M: odważne printy, kolory i indywidualizm

H&M ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać pierw­sze trzy sty­li­za­cje z kolek­cji KENZO x H&M, wszyst­kie prze­peł­nio­ne żywy­mi nadru­ka­mi, wyra­zi­sty­mi kolo­ra­mi i indy­wi­du­ali­zmem, któ­re są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tej współ­pra­cy. Look­bo­ok pre­zen­tu­je zdję­cia róż­nych arty­stów, i akty­wi­stów, któ­rzy zostali…

Więcej
ModaTrendy

Co z oczu to z serca!

Pamię­ta­cie kolek­cje Chrisopher’a  Bailey zapre­zen­to­wa­ną rok temu na Lon­don Fashion Week? Pro­jek­tant zapro­po­no­wał motyw ser­ca na spód­ni­cach, bluz­kach oraz sukien­kach w jesien­nych  odcie­niach zga­szo­ne­go brą­zu i doj­rza­łej wiśni, któ­ry od razu poko­cha­ły fashio­nist­ki na całym…

Więcej
ModaTrendy

Zielono mi

Natu­ral­ne śro­do­wi­sko inspi­ru­je pro­jek­tan­tów mody od daw­na, a już szcze­gól­nie w ostat­nim sezo­nie i wio­sen­no – let­nich kolek­cjach. Motyw bota­nicz­ny to nie wszyst­ko, pod­sta­wą jest orga­nicz­ny kolor zie­lo­ny. Choć przyj­mu­je róż­ne odcie­nie, na wybie­gach naj­czę­ściej kró­lu­je od stóp do głów.

Więcej
ModaTrendy

POP ART NIE TYLKO W SZTUCE

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Ruch POP ART poja­wił się w poło­wie 1950 roku i obec­nie dość głę­bo­ko prze­nik­nął świat mody. Ten trend widać przede wszyst­kim na wybie­gach. W swo­ich wio­­se­n­no-let­nich kolek­cjach pro­jek­tan­ci wyka­za­li się umiejętnościami…

Więcej