Pierogi z kapustą i grzybami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

kapusta2

Skład­ni­ki: 

Cia­sto na pie­ro­gi (oko­ło 90 sztuk)

  • 1 kg mąki pszen­nej
  • 2 łyż­ki ole­ju roślin­ne­go
  • łyżecz­ka soli
  • cie­pła woda – oko­ło pół­to­rej szklan­ki, ale raczej nale­ży jej ilość dozo­wać „na wyczu­cie”

Pora­dy: 

Z mąki usy­pu­je­my kop­czyk, dosy­pu­je­my sól. W kop­cu robi­my wgłę­bie­nie, w któ­re wle­wa­my olej oraz stop­nio­wo wodę. Zagnia­ta­my ela­stycz­ne cia­sto regu­lu­jąc ilość wody i mąki. Wyra­bia­my oko­ło 10 minut, aż będzie zupeł­nie gład­kie. Goto­we cia­sto prze­cho­wu­je­my owi­nię­te szczel­nie ście­recz­ką.

Cia­sto cien­ko roz­wał­ko­wu­je­my na posy­pa­nej mąką stol­ni­cy i za pomo­cą kie­lisz­ka wykra­wa­my z nie­go koła, w któ­rych będzie­my zamy­ka­li farsz (po oko­ło łyż­ce), skła­da­jąc je na pół i zawi­ja­jąc dokład­nie brze­gi. Goto­we pie­ro­gi gotu­je­my w dużej ilo­ści oso­lo­ne­go wrząt­ku. W zależ­no­ści od rodza­ju far­szu przez 3–6 minut od momen­tu wypły­nię­cia na powierzch­nię.

Świą­tecz­ne pie­ro­gi może­my podać z kwa­śną śmie­ta­ną, pod­sma­żo­ną na zło­to cebu­lą, bocz­kiem lub skwar­ka­mi.

Skład­ni­ki: 

Farsz z kapu­sty i grzy­bów

500 g kiszo­nej kapu­sty
30 g suszo­nych grzy­bów
2–3 cebu­le
sól, czar­ny pieprz
olej do sma­że­nia

Pora­dy: 

Grzy­by nama­cza­my w wodzie zgod­nie z opi­sem na opa­ko­wa­niu. Odsą­cza­my. Na patel­ni pod­sma­ża­my dokład­nie odci­śnię­tą, poszat­ko­wa­ną kapu­stę, pokro­jo­ną w piór­ka cebu­lę oraz drob­no pokro­jo­ne grzy­by. Dopra­wia­my i sma­ży­my do momen­tu, kie­dy odpa­ru­je jak naj­wię­cej pły­nów, a masa sta­nie się gęsta. Kie­dy prze­sty­gnie, nada­je się do fasze­ro­wa­nia.

kapusta1

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy