NewsroomUroda

Inicjatywa Artego Stylista Zdrowia określa nową rolę fryzjerów

 Care for beau­ty, care for health.  Ini­cja­ty­wa Arte­go Sty­li­sta Zdro­wia okre­śla nową rolę fry­zje­rów i poka­zu­je jak istot­na jest uważ­ność, otwar­tość i umie­jęt­ność roz­mo­wy w pro­fi­lak­ty­ce czer­nia­ka.  Mar­ka Arte­go we współ­pra­cy z Fun­da­cją Rak’n’Roll podejmują…

Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Pielęgnacyjna odżywka bez spłukiwania Miracle Lighweight

Pie­lę­gna­cja i odży­wia­nie wło­sów w okre­sie let­nim jest nie­zbed­nym zabie­giem, jeśli chce­my utrzy­mać je w dobrej kon­dy­cji. Kosme­tyk pie­lę­gnu­ja­cy na lato powi­nien jed­no­cze­śnie łączyć sku­tecz­ne odży­wia­nie z ochro­ną przed utra­tą nawil­że­nia i z wygo­dą sto­so­wa­nia. Jaką nowość przy­go­to­wa­ła mar­ka Artego?

Więcej