UrodaWłosy

Włosy wysokoporowate – jak je rozpoznać i jak o nie dbać? 

Zwykle dzielimy włosy na suche, zniszczone, farbowane czy przetłuszczające się. O wiele właściwszy podział to ten ze względu na ich porowatość. Włosy wysokoporowate to włosy o otwartych łuskach, skłonne do przesuszenia i łamania się. Jak je rozpoznać i jakich kosmetyków używać, aby były piękne, długie i mocne?

Włosy wysokoporowate - jak je rozpoznać i jak o nie dbać? 

Zdję­cia: Lexie Jan­ney z Unsplash

Wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te to takie wło­sy, któ­re utra­ci­ły swo­ją rów­no­wa­gę. Naj­bar­dziej pożą­da­ny typ wło­sa to wło­sy nisko­po­ro­wa­te, wyso­ko­po­ry sto­ją więc w ich opo­zy­cji. Naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cy typ to śred­nio­po­ro­wa­te, moż­na je też nazwać wło­sa­mi nor­mal­ny­mi. Jeśli nad­mier­nie sty­li­zu­je­my wło­sy, roz­ja­śnia­my i far­bu­je­my, a w dodat­ku nie dba­my o dostar­cze­nie pasmom nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych, może oka­zać się, że łuski naszych wło­sów sta­ły się otwarte.

Jak rozpoznać włosy wysokoporowate

Z regu­ły wyso­ka poro­wa­tość wło­sów nie jest natu­ral­na – w prze­ci­wień­stwie do śred­nio i nisko. Wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te wyda­ją się cien­kie (nawet jeśli jest ich dużo), a mimo regu­lar­nych wizyt u fry­zje­ra widać, że koń­ców­ki mają skłon­ność do wykru­sza­nia się. Przez utra­tę wody sta­ją się sztyw­ne i trud­ne do uło­że­nia. Czę­sto ster­czą na boki, falu­ją się i krę­cą, nawet u osób, któ­re w prze­szło­ści myśla­ły, że mają pro­ste wło­sy. Bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­na cecha dla wyso­ko­po­ro­wa­tych wło­sów to fakt, że po umy­ciu szyb­ko schnął – z regu­ły w mniej niż 2h są cał­ko­wi­cie suche. 

Jak dbać o włosy wysokoporowate

Wło­som wyso­ko­po­ro­wa­tym szcze­gól­nie dobrze słu­ży mycie wło­sów meto­dą OMO. Pole­ga ono na zabez­pie­cze­niu wło­sów odżyw­ką przed umy­ciem skó­ry gło­wy szam­po­nem. Pierw­sza odżyw­ka może być humek­tan­to­wa lub emo­lien­to­wa, zaś szam­pon musi być deli­kat­ny dla skó­ry gło­wy i wło­sów – bez SLS i SLES. 

Zwy­kle wyso­ko­po­ro­wa­tym wło­som bra­ku­je nie tyl­ko nawil­że­nia, ale i budul­ca w posta­ci pro­te­in. War­to wypró­bo­wać odżyw­kę lub masecz­kę z pro­te­ina­mi mle­ka lub mlecz­kiem psz­cze­lim, jeśli jed­nak wło­sy zaczną się nad­mier­nie puszyć, lepiej wte­dy zmniej­szyć licz­bę pro­te­in na rzecz humek­tan­tów. 

Humek­tan­ty to sprzy­mie­rze­niec suchych i znisz­czo­nych wło­sów, a wyso­ko­po­ro­wa­te wło­sy wła­śnie takie są.  Odżyw­ki z alo­esem i mio­dem wnik­nął w śro­dek wło­sów i sku­tecz­nie je nawil­żą. Pułap­ką, na któ­ra trze­ba uwa­żać sto­su­jąc humek­tan­ty to ich zdol­ność nie tyl­ko do wią­za­nia wody, ale i do odda­wa­nia jej do oto­cze­nia. Dla­te­go przy wło­sach wyso­ko­po­ro­wa­tych zawsze po zasto­so­wa­niu odżyw­ki humek­tan­to­wej musi­my ‘zatrzy­mać’ ją we wło­sach z pomo­cą emo­lien­tów – na przy­kład z serum ole­jo­wym lub krem do sty­li­za­cji wło­sów na cie­pło z suchy­mi olej­ka­mi, jeśli oba­wia­my się obcią­że­nia. 

W zamy­ka­niu łuski wło­sa pomoc­ne oka­że się tak­że ole­jo­wa­nie wło­sów raz w tygo­dniu, na przy­kład na sucho na noc lub na pod­kład z żelu alo­eso­we­go lub mio­du. Pole­ca­ne dla wyso­ko­po­rów są ole­je z omega‑3 i ‑6: konop­ny, z wie­sioł­ka, sło­necz­ni­ko­wy, z pestek malin. 

Jeśli oprócz uważ­nej pie­lę­gna­cji, bez wysu­sza­ją­cych alko­ho­li, z odżyw­czy­mi skład­ni­ka­mi, zmniej­szy­my ilość sty­li­za­cji na gorą­co, szyb­ko zoba­czy­my efek­ty w posta­ci więk­szej mięk­ko­ści i wytrzy­ma­ło­ści wło­sów. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Mycie włosów odżywką - dlaczego warto zastosować odwrócone mycie 

Mycie wło­sów zwy­kle roz­po­czy­na­my od nało­że­nia szam­po­nu, któ­ry następ­nie spłu­ku­je­my wodą i apli­ku­je­my odżyw­kę. To oczy­wi­ste, praw­da? War­to jed­nak myć wło­sy w odwrot­ny spo­sób. Prze­czy­taj, jak to zro­bić.  Myjąc wło­sy odżyw­ką oszczę­dza­my czas, wodę i…
Więcej
Styl życia

Christmas gift guide: kosmetyki INSIGHT

Szu­kasz pro­fe­sjo­nal­nych, eko­lo­gicz­nych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów, któ­re nie nad­wy­rę­żą Two­je­go port­fe­la i oka­żą się dawać efek­ty już po pierw­szym zasto­so­wa­niu? Pro­duk­ty INSIGHT speł­nią Two­je ocze­ki­wa­nia w stu pro­cen­tach. Linia kosme­ty­ków INSIGHT, pocho­dzą­ca od włoskiego…
Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Pielęgnacyjna odżywka bez spłukiwania Miracle Lighweight

Pie­lę­gna­cja i odży­wia­nie wło­sów w okre­sie let­nim jest nie­zbed­nym zabie­giem, jeśli chce­my utrzy­mać je w dobrej kon­dy­cji. Kosme­tyk pie­lę­gnu­ja­cy na lato powi­nien jed­no­cze­śnie łączyć sku­tecz­ne odży­wia­nie z ochro­ną przed utra­tą nawil­że­nia i z wygo­dą sto­so­wa­nia. Jaką nowość przy­go­to­wa­ła mar­ka Artego?
Więcej