NewsroomUroda

Inicjatywa Artego Stylista Zdrowia określa nową rolę fryzjerów

 Care for beauty, care for health. 

Inicjatywa Artego Stylista Zdrowia określa nową rolę fryzjerów i pokazuje jak istotna jest uważność, otwartość i umiejętność rozmowy w profilaktyce czerniaka.

 Marka Artego we współpracy z Fundacją Rak’n’Roll podejmują inicjatywę Stylista Zdrowia. Wspólnie będą zachęcać środowisko fryzjerskie do otwartości na zauważanie zmian skórnych i rozwijania umiejętności powiedzenia o nich swoim klientkom. Dzięki wspólnie podjętym działaniom Artego może wesprzeć podopiecznych Fundacji oraz edukować społeczność o ryzyku związanym z czerniakiem skóry. Patronat nad akcją objęła Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, której głównym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat czerniaka, raków skóry i ochrony skóry.

Inicjatywa Artego Stylista Zdrowia określa nową rolę fryzjerów

Skó­ra jest jed­nym z naj­więk­szych orga­nów czło­wie­ka, a jed­nym z trud­niej dostęp­nych dla oka miejsc jest skó­ra gło­wy. Przez to łatwo zapo­mi­na­my, że skalp rów­nież wyma­ga szcze­gól­nej uwa­gi. Dla­cze­go? Ponie­waż zdro­wa gło­wa, to nie tyl­ko pięk­ne wło­sy, ale przede wszyst­kim zdro­we cia­ło. Ini­cja­ty­wa Sty­li­sta Zdro­wia ide­al­nie okre­śla nową rolę fryzjerów,
a tak­że budu­je świa­do­mość, jak istot­na jest uważ­ność w pro­fi­lak­ty­ce. Jak mówi Doro­ta Sie­lu­życ­ka, Brand Mana­ger Arte­go: Pod­ję­li­śmy się połą­cze­nia moż­li­wo­ści fryzjerów
z wie­dzą na temat pro­fi­lak­ty­ki, w celu zwięk­sze­nia świa­do­mo­ści roli fry­zje­ra w dzi­siej­szym świe­cie
.

Ruch zain­spi­ro­wa­ła histo­ria jed­nej z klien­tek Arte­go, Anny, u któ­rej fry­zjer zauwa­żył nie­ty­po­wą zmia­nę skór­ną z tyłu gło­wy. Dzię­ki uważ­no­ści fry­zje­ra oraz umie­jęt­no­ści powie­dze­nia o zmia­nie klient­ce, moż­li­we było roz­po­zna­nie cho­ro­by i roz­po­czę­cie lecze­nia. Wizy­ta w salo­nie w real­ny spo­sób wpły­nę­ła na dal­sze życie Ani. 

Arte­go oraz Fun­da­cję Rak’n’Roll łączy wspól­ny cel – zadba­nie o zdro­wie osób, z któ­ry­mi współ­pra­cu­ją. Jak mówi Joan­na Roko­szew­ska-Łoj­ko z Fun­da­cji: Fry­zjer­ki i fry­zje­rzy mają kon­takt ze skó­rą gło­wy, któ­rej sam klient nie widzi. A że są ludź­mi bie­gły­mi w roz­mo­wie, mogą też wska­zać klien­to­wi wła­ści­we dzia­ła­nie. Ten pro­jekt ma na celu uświa­da­mia­nie fry­zje­rom, jak waż­na jest otwar­tość na zauwa­ża­nie zmian skór­nych u klien­tek i klien­tów, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści powie­dze­nia o nich oraz zachę­ca­nie do wizy­ty u lekarza.

Arte­go pra­gnie stwo­rzyć nowy trend w bran­ży beau­ty, a tak­że zaan­ga­żo­wać do pro­jek­tu nie tyl­ko wła­sne salo­ny oraz fry­zje­rów, ale rów­nież innych sty­li­stów. 

Inicjatywa Artego Stylista Zdrowia określa nową rolę fryzjerów

2 paź­dzier­ni­ka 2022 roku w Cukrow­ni Żnin odbę­dzie się event wpro­wa­dza­ją­cy ideę Sty­li­sta zdro­wia – Care for beau­ty, care for health, a poło­wa docho­du ze sprze­da­ży bile­tów zosta­nie prze­ka­za­na Fun­da­cji Rak’n’Roll. Fry­zje­rzy bio­rą­cy udział w wyda­rze­niu dowie­dzą się, jak dołą­czyć do akcji, a tak­że otrzy­ma­ją spe­cjal­ny cer­ty­fi­kat poświad­cza­ją­cy nowe kom­pe­ten­cje. “Pod­czas szko­leń, kie­dy mam stycz­ność z fry­zje­ra­mi, przez odpo­wied­ni prze­kaz, jeste­śmy w sta­nie roz­po­wszech­nić ten trend na całą Pol­skę”.Woj­tek Zie­liń­ski (Dyrek­tor Arty­stycz­ny Artego).

W jaki spo­sób sty­li­sta może pomóc? Poprzez obser­wa­cję skó­ry, zwró­ce­nie uwa­gi klient­ki na zmia­nę i zachę­ce­nie do wizy­ty u der­ma­to­lo­ga. Te trzy pro­ste kro­ki mają wiel­ką moc
w tro­sce o zdro­wie. Bar­dzo waż­na jest edu­ka­cja osób pra­cu­ją­cych z cia­łem, tak napraw­dę nie tyl­ko fry­zje­rów: Nie­zwy­kle istot­na jest sta­ła edu­ka­cja, zarów­no spo­łe­czeń­stwa, jak
i śro­do­wi­ska medycz­ne­go, przede wszyst­kim der­ma­to­lo­gów, chi­rur­gów onko­lo­gów, a tak­że leka­rzy rodzin­nych, któ­rzy czę­sto jako pierw­si kon­sul­tu­ją pacjen­tów zgła­sza­ją­cych się
z podej­rza­ny­mi zna­mio­na­mi. Szcze­gól­nie war­to zwró­cić też uwa­gę na zawo­dy, któ­rych przed­sta­wi­cie­le pra­cu­ją bez­po­śred­nio z cia­łem pacjen­ta. Mam tu na myśli fizjo­te­ra­peu­tów 
i masa­ży­stów oraz wła­śnie fry­zje­rów czy kosme­tycz­ki, któ­rzy mają szan­sę zauwa­żyć nie­po­ko­ją­ce zmia­ny, np. na skó­rze gło­wy czy ple­cach, i zasu­ge­ro­wać wizy­tę u spe­cja­li­sty. Naj­le­piej, aby budo­wa­nie wła­ści­wych postaw i zdro­wych nawy­ków w tym obsza­rze roz­po­czy­na­ło się już na eta­pie szkol­nym, wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, jed­nak nigdy nie jest  za póź­no, aby zacząć dbać o zdro­wie swo­je i oto­cze­nia – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Rut­kow­ski, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Nauko­wej Aka­de­mii Czerniaka.

Inicjatywa Artego Stylista Zdrowia określa nową rolę fryzjerów

Hasłem Arte­go jest Care for beau­ty. Pie­lę­gna­cja w rozu­mie­niu wło­skiej mar­ki ma na celu opie­kę oraz tro­skę o gło­wy klien­tów, co roz­po­czy­na się już w pro­ce­sie two­rze­nia kosme­ty­ków. Połą­cze­nie natu­ral­nych skład­ni­ków, boga­tej ofer­ty i zna­ko­mi­cie wyszko­lo­nych eks­per­tów spra­wia, że może­my mieć pew­ność – i spo­koj­ną gło­wę – że jesteśmy
w naj­lep­szych rękach. Mar­ka dostrze­ga, jak zmie­nia się rola fry­zje­ra na prze­strze­ni lat.
Od RZEMIEŚLNIKA skra­ca­ją­ce­go wło­sy, przez STYLISTĘ FRYZUR kreu­ją­ce­go wize­ru­nek, do uważ­ne­go STYLISTY ZDROWIA mają­ce­go wpływ na zdro­wie, a nie­jed­no­krot­nie na życie swo­ich klien­tów. Poprzez połą­cze­nie sił z Fun­da­cją Rak’n’Roll oraz Aka­de­mią Czer­nia­ka idea Arte­go roz­wi­ja się jesz­cze dalej, a care for beau­ty dopeł­nia care for health. Akcja Sty­li­sta zdro­wia zachę­ca fry­zje­rów wraz z ich spo­łecz­no­ścia­mi do wspól­nej pie­lę­gna­cji oraz pro­fi­lak­ty­ki, pod­czas któ­rej razem może­my zatrosz­czyć się o nasze zdrowie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

   

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Stylista zdrowia - Care for beauty, care for health. Spotkanie z marką Artego w Cukrowni Żnin

 2 paź­dzier­ni­ka 2022 mar­ka Arte­go zor­ga­ni­zo­wa­ła nie­zwy­kły event wpro­wa­dza­ją­cy ideę Sty­li­sta zdro­wia – Care for beau­ty, care for health. Ponad 100 fry­zje­rów z całej Pol­ski wzię­ło udział w wyda­rze­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym w Cukrow­ni Żnin i zdobyło…
Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Pielęgnacyjna odżywka bez spłukiwania Miracle Lighweight

Pie­lę­gna­cja i odży­wia­nie wło­sów w okre­sie let­nim jest nie­zbed­nym zabie­giem, jeśli chce­my utrzy­mać je w dobrej kon­dy­cji. Kosme­tyk pie­lę­gnu­ja­cy na lato powi­nien jed­no­cze­śnie łączyć sku­tecz­ne odży­wia­nie z ochro­ną przed utra­tą nawil­że­nia i z wygo­dą sto­so­wa­nia. Jaką nowość przy­go­to­wa­ła mar­ka Artego?
Więcej