Jesienią i zimą nasze usta są szczególnie narażone na utratę wilgotności i wysuszenie. Tymczasem, miękkie i zadbane usta to jeden z atrybutów kobiecości. Dlaczego usta to jedna z najwrażliwszych części naszego ciała, wymagając szczególnej pielęgnacji? Przede wszystkim na powierzchni ust znajduje się mała ilość gruczołów łojowych, które są odpowiedzialne za nawilżenie skóry. To dlatego kiedy tylko wystawimy je na działanie wiatru, mrozu, a nawet i upału, ich stan natychmiast ulega pogorszeniu, przez co stają się spierzchnięte i popękane. To nie oznacza jednak, że nasze usta nie mogą wyglądać pięknie 365 dni w roku! Co więcej, jesteśmy w stanie nie tylko zaradzić problemom spękanych ust, ale także im zapobiegać – wystarczy jedynie (albo i aż!) odpowiednia pielęgnacja przy użyciu peelingu i balsamu do ust.

W pełni odżywione usta z linią Lips Pat&Rub by Kinga Rusin

W tro­sce o pięk­ne, mięk­kie usta wspo­mo­że Cię wyjąt­ko­wy scrub do ust z naj­now­szej linii Lips Pat&Rub by Kin­ga Rusin. Ten cukro­wy peeling pozy­ska­ny z kory brzo­zy – ksy­li­to­lu wyróż­nia się dłu­gim dzia­ła­niem pie­lę­gna­cyj­nym. Pro­dukt deli­kat­nie złusz­cza naskó­rek, co spra­wia, że usta sta­ją się gład­kie, nawil­żo­ne i mięk­kie. Scrub powstał ze sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych, natu­ral­nych i cer­ty­fi­ko­wa­nych skład­ni­ków, a wzbo­ga­ce­nie go o olej jojo­ba pozwa­la uela­stycz­nić i ujędr­nić usta. 

Jeśli marzysz o odży­wio­nych, w peł­ni zre­ge­ne­ro­wa­nych ustach, się­gnij po bal­sam do ust – kosme­tyk, któ­ry inten­syw­nie odży­wia i rege­ne­ru­je deli­kat­ną i wraż­li­wą skó­rę ust. Dodat­ko­wo, wspa­nia­le zabez­pie­cza ją przed nisz­czą­cym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych, przez co usta  sta­ją się gład­kie, nawil­żo­ne i mięk­kie.  Prócz sku­tecz­nej pie­lę­gna­cji ust, linia Lips Pat&Rub by Kin­ga Rusin odzna­cza się pobu­dza­ją­cym aro­ma­tem soczy­stej, doj­rze­wa­ją­cej w peł­nym słoń­cu poma­rań­czy, przez co z każ­dym sto­so­wa­niem napa­wa opty­mi­zmem i radością.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…
Więcej