Uroda

W pełni odżywione usta z linią Lips Pat&Rub by Kinga Rusin

Jesie­nią i zimą nasze usta są szcze­gól­nie nara­żo­ne na utra­tę wil­got­no­ści i wysu­sze­nie. Tym­cza­sem, mięk­kie i zadba­ne usta to jeden z atry­bu­tów kobie­co­ści. Dla­cze­go usta to jed­na z naj­wraż­liw­szych czę­ści nasze­go cia­ła, wyma­ga­jąc szcze­gól­nej pielęgnacji?…

Więcej
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…

Więcej