ModaNewsroom

Le Petit Trou jesień-zima 2018

Naj­now­sza kolek­cja bie­li­zny Le Petit Trou na jesień-zimę 2018 to połą­cze­nie kobie­co­ści i sen­su­al­no­ści oraz rock and roll’a pro­sto z lat 90.- poja­wia­ją­ce się body na jed­nym ramie­niu, a wresz­cie moty­wy gwiazd, ser­du­szek czy kro­pek na sta­ni­kach i majt­kach. Domi­nu­je uko­cha­na przez nas kla­sycz­na czerń i nude. Nie brak tak­że prze­zro­czy­sto­ści, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla mar­ki fig z dziur­ką oraz sub­tel­nych wykoń­czeń w posta­ci deli­kat­nych fal­ban. Cała kolek­cja zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez Zuzę Kuczyń­ską w duchu Le Petit Trou, w myśl: kobie­co i wygod­nie, dla­te­go bie­li­znę moż­na bez pro­ble­mu dowol­nie łączyć w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła model­ka Mar­ty­na Fran­ków, któ­rą w sce­ne­rii pra­cow­ni arty­stycz­nej sfo­to­gra­fo­wa­ła Sonia Szó­stak.

Le Petit Trou jesień-zima 2018 Le Petit Trou jesień-zima 2018

Kolek­cja Le Petit Trou na sezon jesień-zima 2018 jest już dostęp­na zarów­no w skle­pach sta­cjo­nar­nych, jak i onli­ne.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

Obec­nie, bez wzglę­du na to, czy pod­da­je­my się kwa­ran­tan­nie, czy też nie, z uwa­gi na zamknię­te restau­ra­cje, kawiar­nie, szko­ły i miej­sca pra­cy, znacz­nie wię­cej cza­su spę­dza­my w domu W wie­lu z nas aktu­al­na sytu­acja na…
Więcej
Exclusive

Zuzanna Kuczyńska i jej małe imperium Le Petit Trou

Wywiad z Zuzan­ną Kuczyń­ską – roz­po­zna­wal­ną pro­jek­tant­ką i wła­ści­ciel­ką mar­ki Le Petit Trou. Pra­co­wa­ła dla naj­więk­szych maga­zy­nów modo­wych, takich jak Elle. Zuzan­na to pre­kur­sor­ka w swo­jej bran­ży, bo bie­li­zna, któ­rą two­rzy jest ozdo­bio­na deko­ra­cyj­ną i nie­po­wta­rzal­ną dziur­ką. Kolek­cje Zuzy są dopiesz­czo­ne w każ­dym calu: od same­go pro­duk­tu aż po uni­kal­ne luk­su­so­we opa­ko­wa­nie. To wszyst­ko spra­wia, że bie­li­zna sta­je się rary­ta­sem dla praw­dzi­wych kone­se­rów pięk­na.
Więcej
ModaTrendy

Perfekcyjne ciało

Ostat­ni raz mia­ły­śmy je na sobie pod­czas zajęć z gim­na­sty­ki w szko­le pod­sta­wo­wej, dziś przy­po­mi­na­my sobie o zale­tach kostiu­mu typu body, z któ­rych umie­jęt­nie może­my korzy­stać już jako doro­słe kobie­ty. Body to bar­dzo uni­wer­sal­ny i…
Więcej