Le Petit Trou jesień-zima 2018

Naj­now­sza kolek­cja bie­li­zny Le Petit Trou na jesień-zimę 2018 to połą­cze­nie kobie­co­ści i sen­su­al­no­ści oraz rock and roll’a pro­sto z lat 90.- poja­wia­ją­ce się body na jed­nym ramie­niu, a wresz­cie moty­wy gwiazd, ser­du­szek czy kro­pek na sta­ni­kach i majt­kach. Domi­nu­je uko­cha­na przez nas kla­sycz­na czerń i nude. Nie brak tak­że prze­zro­czy­sto­ści, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla mar­ki fig z dziur­ką oraz sub­tel­nych wykoń­czeń w posta­ci deli­kat­nych fal­ban. Cała kolek­cja zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez Zuzę Kuczyń­ską w duchu Le Petit Trou, w myśl: kobie­co i wygod­nie, dla­te­go bie­li­znę moż­na bez pro­ble­mu dowol­nie łączyć w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła model­ka Mar­ty­na Fran­ków, któ­rą w sce­ne­rii pra­cow­ni arty­stycz­nej sfo­to­gra­fo­wa­ła Sonia Szó­stak.

Le Petit Trou jesień-zima 2018 Le Petit Trou jesień-zima 2018

Kolek­cja Le Petit Trou na sezon jesień-zima 2018 jest już dostęp­na zarów­no w skle­pach sta­cjo­nar­nych, jak i onli­ne.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy