ModaNewsroom

Peekaboo Fendi oraz topowe it-girls. Co je łączy?

Tekst: Anna Jankowska
Zdję­cia: fashionvent.com, marieclaire.com.uk

655x452_0xd42ee42a_2417802801398846682

Z oka­zji otwar­cia nowe­go buti­ku wło­skiej mar­ki Fen­di przy New Bond Stre­et w Lon­dy­nie wła­ści­cie­le mar­ki zapro­si­li do współ­pra­cy popu­lar­ne iko­ny świa­ta mody i kul­tu­ry w celu zapro­jek­to­wa­nia nowej wer­sji kul­to­we­go mode­lu toreb­ki Peeka­boo, któ­rej pre­mie­ra odby­ła się w wio­sen­no – let­niej kolek­cji Fen­di w 2009 roku. Inter­pre­ta­cji kla­sycz­nej it- bag doko­na­ły: bry­tyj­ska artyst­ka Tra­cey Emin, Gwy­neth Pal­trow, Naomie Har­ris, Cara Dele­vin­gne, Jer­ry Hall, Geo­r­gia-May Jag­ger, archi­tekt Zaha Hadid, ilu­stra­tor­ka mody Tanya Ling, woka­list­ka Ade­le i dzien­ni­kar­ka Kate Adie.

Dorastałam w rodzinie silnych i przedsiębiorczych kobiet, dlatego jestem podekscytowana faktem, że kobiety będące współczesnymi ikonami, liderkami w swoich dziedzinach, zaangażowały się w projekt zinterpretowania kultowej torebki Fendi” – powiedziała właścicielka domu mody Silvia Venturini Fendi.

Tor­by zapro­jek­to­wa­ne przez gościn­ne pro­jek­tant­ki dostęp­ne będą w sprze­da­ży w nowo otwar­tym lon­dyń­skim salo­nie Fen­di oraz w aukcji inter­ne­to­wej na stro­nie fendi.com, z któ­rej docho­dy zosta­ną prze­zna­czo­ne na bry­tyj­ską orga­ni­za­cję cha­ry­ta­tyw­ną Kids Com­pa­ny. Aukcja inter­ne­to­wa potrwa od 1 do 30 maja.

adele-fendi

Ade­le Fen­di “Peeka­boo” Bag

cara-delevingne-fendi

Cara Dele­vi­gne Fen­di “Peeka­boo” Bag

Georgia May Jagger

Geo­r­gia May Jag­ger Fen­di “Peeka­boo” Bag

gwyneth-paltrow-fendi

Gwy­neth Pal­trow Fen­di “Peeka­boo” Bag

JERRY HALL'S

Jer­ry Hal­l’s Fen­di “Peeka­boo” Bag

Kate Adie

Kate Adie Fen­di “Peeka­boo” Bag

naomie-harris-fendi

Haomie Har­ris Fen­di “Peeka­boo” Bag

tanya-ling-fendi

Tanya Ling Fen­di “Peeka­boo” Bag

ZAHA-HADID-WITH-FENDI_

Zaha Hadid Fen­di “Peeka­boo” Bag

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
fendi.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  ModaNewsroom

  Idealne buty na jesień - kowbojki wracają do łask

  Kow­boj­ki wra­ca­ją do łask i już po raz kolej­ny sta­ją się sil­nym tren­dem w jesien­no-zimo­wych kolek­cjach. Sty­lo­we, ele­ganc­kie i z roc­ko­wym pazu­rem- ide­al­ne na jesien­ne sło­ty. Zamszo­we, skó­rza­ne, z błysz­czą­cym wykoń­cze­niem czy szpi­cza­stym noskiem; wysokie…
  Więcej
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *