Peekaboo Fendi oraz topowe it-girls. Co je łączy?

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: fashionvent.com, marieclaire.com.uk

655x452_0xd42ee42a_2417802801398846682

Z oka­zji otwar­cia nowe­go buti­ku wło­skiej mar­ki Fen­di przy New Bond Stre­et w Lon­dy­nie wła­ści­cie­le mar­ki zapro­si­li do współ­pra­cy popu­lar­ne iko­ny świa­ta mody i kul­tu­ry w celu zapro­jek­to­wa­nia nowej wer­sji kul­to­we­go mode­lu toreb­ki Peeka­boo, któ­rej pre­mie­ra odby­ła się w wio­sen­no – let­niej kolek­cji Fen­di w 2009 roku. Inter­pre­ta­cji kla­sycz­nej it- bag doko­na­ły: bry­tyj­ska artyst­ka Tra­cey Emin, Gwy­neth Pal­trow, Naomie Har­ris, Cara Dele­vin­gne, Jer­ry Hall, Geo­r­gia-May Jag­ger, archi­tekt Zaha Hadid, ilu­stra­tor­ka mody Tanya Ling, woka­list­ka Ade­le i dzien­ni­kar­ka Kate Adie.

Dorastałam w rodzinie silnych i przedsiębiorczych kobiet, dlatego jestem podekscytowana faktem, że kobiety będące współczesnymi ikonami, liderkami w swoich dziedzinach, zaangażowały się w projekt zinterpretowania kultowej torebki Fendi” – powiedziała właścicielka domu mody Silvia Venturini Fendi.

Tor­by zapro­jek­to­wa­ne przez gościn­ne pro­jek­tant­ki dostęp­ne będą w sprze­da­ży w nowo otwar­tym lon­dyń­skim salo­nie Fen­di oraz w aukcji inter­ne­to­wej na stro­nie fendi.com, z któ­rej docho­dy zosta­ną prze­zna­czo­ne na bry­tyj­ską orga­ni­za­cję cha­ry­ta­tyw­ną Kids Com­pa­ny. Aukcja inter­ne­to­wa potrwa od 1 do 30 maja.

adele-fendi

Ade­le Fen­di “Peeka­boo” Bag

cara-delevingne-fendi

Cara Dele­vi­gne Fen­di “Peeka­boo” Bag

Georgia May Jagger

Geo­r­gia May Jag­ger Fen­di “Peeka­boo” Bag

gwyneth-paltrow-fendi

Gwy­neth Pal­trow Fen­di “Peeka­boo” Bag

JERRY HALL'S

Jer­ry Hal­l’s Fen­di “Peeka­boo” Bag

Kate Adie

Kate Adie Fen­di “Peeka­boo” Bag

naomie-harris-fendi

Haomie Har­ris Fen­di “Peeka­boo” Bag

tanya-ling-fendi

Tanya Ling Fen­di “Peeka­boo” Bag

ZAHA-HADID-WITH-FENDI_

Zaha Hadid Fen­di “Peeka­boo” Bag

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
fendi.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy