ModaNewsroom

Opening Ceremony interpretuje Converse One Star

Conver­se i jego kul­to­wa syl­wet­ka One Star, sta­le obec­ni w świa­to­wej kul­tu­rze stre­eto­wej, nie prze­sta­ją zaska­ki­wać. Tym razem do gro­na twór­ców współ­pra­cu­ją­cych z mar­ką przy two­rze­niu limi­to­wa­nych kolek­cji dołą­cza nowo­jor­ski butik Ope­ning Cere­mo­ny. Pra­gnąc przyciągnąć…

Więcej