UrodaVers24 favorites

Emolienty – co to są emolienty i jak je stosować 

Emolienty to sprzymierzeńcy delikatnej, skłonnej do podrażnień skóry. Mogą być stosowane nawet u niemowląt i są popularnym składnikiem dermokosmetyków. Co to są emolienty i jak je poprawnie stosować?

Emolienty - co to są emolienty i jak je stosować 

Emo­lien­ty – co to są emo­lien­ty i jak je sto­so­wać: Dexe­ryl krem do mycia­/Su­per-Pharm; Bio­der­ma Ato­derm Inten­si­ve Bau­me bal­sam do cia­ła­/Su­per-Pharm; Emo­lium emul­sja do kąpie­li­/Su­per-Pharm; Avène Xera Calm A.D. bal­sam do cia­ła­/Su­per-Pharm; SVR Topia­ly­se Cre­me krem do twa­rzy i cia­ła­/Su­per-Pharm; Emo­to­pic Pre­pa­rat Inten­syw­nie Natłusz­cza­ją­cy 3w1/Su­per-Pharm; Ducray Dexy­ane Med krem do twa­rzy i cia­ła­/Su­per-Pharm.

Emo­lien­ty to gru­pa kosme­ty­ków nazy­wa­na w ten spo­sób (maści, żele, szam­po­ny) ze wzglę­du na swo­je emo­lien­cyj­ne wła­ści­wo­ści. Jed­nak emo­lient to tak napraw­dę sub­stan­cja natłusz­cza­ją­ca skó­rę, któ­rej pod­sta­wą jest olej. Emo­lien­tem jest więc na przy­kład zna­na nam wszyst­kim gli­ce­ry­na, ale tak­że wszyst­kie ole­je roślin­ne, para­fi­na, czy zawar­te w kosme­ty­kach sili­ko­ny.

Jak działają emolienty?

Zasad­ni­cze dzia­ła­nie emo­lien­tów opie­ra się na ich wła­ści­wo­ści zatrzy­my­wa­nia wody w skó­rze. Zapo­bie­ga­ją w ten spo­sób jej wysu­sze­niu i zro­go­wa­ce­nia. Dodat­ko­wo wspie­ra­ją natu­ral­ną barie­rę lipi­do­wą skó­ry, nie naru­sza­jąc jej i nie ‘zmy­wa­jąc’ jej natłusz­cza­ją­cej war­stwy. Zmięk­cza­ją i uela­stycz­nia­ją skó­rę, nie odpro­wa­dza­jąc do zaczer­wie­nia, sucho­ści i podraż­nień. 

Emolienty – dla kogo?

Natu­ral­ne jest dla nas się­ga­nie po pro­duk­ty z emo­lien­ta­mi w pierw­szych latach życia dzie­ci. Emo­lien­ty u dzie­ci zapo­bie­ga­ją podraż­nie­niom i wysu­sze­niu, koją wszel­kie­go rodza­ju wysyp­ki i odpa­rze­nia pie­lusz­ko­we. 

Z powo­dze­niem mogą być jed­nak sto­so­wa­ne tak­że u doro­słych, szcze­gól­nie jeśli towa­rzy­szy im uczu­cie ścią­gnię­cia skó­ry, któ­ra przez nad­mier­ną suchość sta­je się wraż­li­wa i cien­ka lub prze­tłusz­cza­ją­ca się. Emo­lien­ty są nie­oce­nio­ne w pie­lę­gna­cji zarów­no AZS, jak i ŁZS (łojo­to­ko­we zapa­le­nie skó­ry). Poma­ga­ją skó­rze odna­leźć upra­gnio­ny balans, aby ta mogła się zre­ge­ne­ro­wać. 

Emo­lien­ty może­my sto­so­wać tak­że, jeśli posia­da­my skó­rę nor­mal­ną, któ­ra nie spra­wia więk­szych pro­ble­mów. Jedy­nie przy skó­rze tłu­stej taki kosme­tyk może ją nie­co zapchać – jest to jed­nak kwe­stia obser­wa­cji sta­nu skó­ry. Zda­rza się, że skó­ra pro­du­ku­je łój  ze wzglę­du na nad­mier­ne wysu­sze­nie, na przy­kład przez wcze­śniej­sze sto­so­wa­nie wysu­sza­ją­cych mydeł czy żeli do mycia cia­ła.

Kosmetyki z emolientami – emulsje, kremy, emolientowe odżywki do włosów

Naj­po­pu­lar­niej­szy­mi kosme­ty­ka­mi emo­lien­to­wy­mi są olej­ki i emul­sje do mycia cia­ła. Łączą w sobie deli­kat­ne  wła­ści­wo­ści myją­ce z natłusz­cza­ją­cy­mi. Czę­sto zmia­na zwy­kłe­go żelu na emo­lien­to­wy wystar­cza, aby skó­ra odzy­ska­ła balans i prze­sta­ła się nad­mier­nie wysu­szać lub natłusz­czać.

Kre­my z emo­lien­ta­mi spraw­dzą się dosko­na­le na wybra­ne par­tie cia­ła, na przy­kład suche łok­cie i kola­na, czy podraż­nio­ne i pie­ką­ce od cią­głe­go mycia dło­nie.

Z emo­lien­ta­mi może­my spo­tkać się tak­że w kosme­ty­kach do wło­sów. Odżyw­ki emo­lien­to­we nie powin­ny posia­dać w skła­dzie sili­ko­nów, za to mile widzia­ne są wszel­kie­go rodza­ju ole­je (z awo­ka­do, maka­da­mia, mig­da­ło­wy). Taka odżyw­ka sku­tecz­nie zmięk­cza wło­sy, nabłysz­cza je i chro­ni przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

Jak zadbać o cerę po zimie?

Teraz Two­ja cera może się wyda­wać bar­dziej sza­ra i szorst­ka, bywa i tak, że sta­ła się bar­dziej kapry­śna i zaczę­ła spra­wiać Ci pro­ble­my – poja­wi­ły się na niej nie­do­sko­na­ło­ści czy uczu­le­nia. Nie ma się co…
Więcej
Uroda

Ochrona słoneczna do twarzy i ciała Avene

Ochro­na prze­ciw­sło­necz­na EAU THERMALE AVÈNE 2016, czy­li inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie der­ma­to­lo­gicz­ne w tro­sce o skó­rę i śro­do­wi­sko.
Więcej