Jak zadbać o cerę po zimie?

Teraz Twoja cera może się wydawać bardziej szara i szorstka, bywa i tak, że stała się bardziej kapryśna i zaczęła sprawiać Ci problemy – pojawiły się na niej niedoskonałości czy uczulenia. Nie ma się co temu dziwić, warunki jakie panują zimą zdecydowanie nie sprzyjają cerze. Jak temu zaradzić i jak przywrócić dawny wygląd skóry?

Jak zadbać o cerę po zimie?

Dr Ire­na Eris, Nuxe, Ave­ne, Estee Lau­der, Uria­ge, D’Al­che­my, Cla­re­na, D’Al­che­my, La Pra­irie

Sys­te­ma­tycz­ne nawil­że­nie

To, że nale­ży nawil­żać cerę nie trze­ba niko­mu mówić. Nie­za­leż­nie od typu skó­ry, powin­ni­śmy to robić. Jed­nak gdy zanie­dba­łaś nie­co nawil­ża­nie pod­czas zimy, a teraz odczu­wasz tego skut­ki, nie się­gaj po cięż­kie, bar­dzo odżyw­cze kre­my w momen­cie, kie­dy za oknem robi się już coraz cie­plej. Wybierz kre­my któ­re moc­no nawil­ża­ją ale są lek­kie i nie zapcha­ją Two­ich porów, dzię­ki temu unik­niesz uczu­cia cięż­ko­ści i lep­ko­ści, uchro­ni Cię to też przed ewen­tu­al­ny­mi nie­do­sko­na­ło­ścia­mi.

Peeling czę­ściej niż zwy­kle

Po okre­sie zimo­wym war­to zadbać o odpo­wied­nie złusz­cza­nie cery. Szcze­gól­nie, jeśli w oko­li­cy nosa i policz­ków zauwa­ży­łaś drob­ne skór­ki, któ­rych cięż­ko się pozbyć. Zain­we­stuj w drob­no­ziar­ni­sty peeling albo peeling enzy­ma­tycz­ny, któ­re­go przez pare dni możesz uży­wać nawet codzien­nie, tuż po umy­ciu twa­rzy. Od razu zauwa­żysz róż­ni­cę w mięk­ko­ści swo­jej cery.

Spa dla cery

Wcze­sno­wio­sen­ny czas to dosko­na­ły moment aby odwie­dzić salon kosme­tycz­ny i zafun­do­wać swo­jej cerze zastrzyk wita­min i mine­ra­łów. Naj­lep­sze będą odżyw­cze, prze­ciw­zmarszcz­ko­we zabie­gi. Uwa­żaj jed­nak na zabie­gi z kwa­sa­mi, to ostat­ni moment aby je wyko­nać bo zaraz słoń­ce zawi­ta do nas na sta­łe.

Tekst: Lau­ra Osa­ko­wicz

 
Komentarze

komen­ta­rzy