NewsroomUroda

Jak zadbać o cerę po zimie?

Teraz Twoja cera może się wydawać bardziej szara i szorstka, bywa i tak, że stała się bardziej kapryśna i zaczęła sprawiać Ci problemy – pojawiły się na niej niedoskonałości czy uczulenia. Nie ma się co temu dziwić, warunki jakie panują zimą zdecydowanie nie sprzyjają cerze. Jak temu zaradzić i jak przywrócić dawny wygląd skóry?

Jak zadbać o cerę po zimie?

Dr Ire­na Eris, Nuxe, Ave­ne, Estee Lau­der, Uria­ge, D’Al­che­my, Cla­re­na, D’Al­che­my, La Pra­irie

Sys­te­ma­tycz­ne nawil­że­nie

To, że nale­ży nawil­żać cerę nie trze­ba niko­mu mówić. Nie­za­leż­nie od typu skó­ry, powin­ni­śmy to robić. Jed­nak gdy zanie­dba­łaś nie­co nawil­ża­nie pod­czas zimy, a teraz odczu­wasz tego skut­ki, nie się­gaj po cięż­kie, bar­dzo odżyw­cze kre­my w momen­cie, kie­dy za oknem robi się już coraz cie­plej. Wybierz kre­my któ­re moc­no nawil­ża­ją ale są lek­kie i nie zapcha­ją Two­ich porów, dzię­ki temu unik­niesz uczu­cia cięż­ko­ści i lep­ko­ści, uchro­ni Cię to też przed ewen­tu­al­ny­mi nie­do­sko­na­ło­ścia­mi.

Peeling czę­ściej niż zwy­kle

Po okre­sie zimo­wym war­to zadbać o odpo­wied­nie złusz­cza­nie cery. Szcze­gól­nie, jeśli w oko­li­cy nosa i policz­ków zauwa­ży­łaś drob­ne skór­ki, któ­rych cięż­ko się pozbyć. Zain­we­stuj w drob­no­ziar­ni­sty peeling albo peeling enzy­ma­tycz­ny, któ­re­go przez pare dni możesz uży­wać nawet codzien­nie, tuż po umy­ciu twa­rzy. Od razu zauwa­żysz róż­ni­cę w mięk­ko­ści swo­jej cery.

Spa dla cery

Wcze­sno­wio­sen­ny czas to dosko­na­ły moment aby odwie­dzić salon kosme­tycz­ny i zafun­do­wać swo­jej cerze zastrzyk wita­min i mine­ra­łów. Naj­lep­sze będą odżyw­cze, prze­ciw­zmarszcz­ko­we zabie­gi. Uwa­żaj jed­nak na zabie­gi z kwa­sa­mi, to ostat­ni moment aby je wyko­nać bo zaraz słoń­ce zawi­ta do nas na sta­łe.

Tekst: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Odzyskaj wewnętrzną harmonię z najnowszą linią Nuxe Body Rêve de thé

Naj­now­sza, rewi­ta­li­zu­ją­ca linia z serii Body mar­ki Nuxe Rêve de thé dzię­ki kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji pozwo­li odzy­skać wewnętrz­ną har­mo­nię nie tyl­ko cia­łu, ale i zmy­słom. Ta wyjąt­ko­wa pie­lę­gna­cja o ultra­zmy­sło­wej kon­sy­sten­cji cho­ciaż na chwi­lę pozwo­li zapo­mnieć…
Więcej
Uroda

Kwas salicylowy - jak i kto powinien go stosować?

Kwas sali­cy­lo­wy to skład­nik kre­mów, toni­ków i peelin­gów. Się­gnąć po nie­go powin­ny szcze­gól­nie ci z nas, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­mem zanie­czysz­cze­nia cery. Kwas sali­cy­lo­wy bar­dzo dobrze radzi sobie z trą­dzi­kiem, matu­je skó­rę i spły­ca…
Więcej
Uroda

Nuxe Super Serum [10] - koncentrat przeciwstarzeniowy do zadań specjalnych

Naj­now­szy pro­dukt mar­ki Nuxe – Super Serum [10] to pro­dukt, któ­ry powstał w wyni­ku połą­cze­nia eks­per­ty­zy Nuxe w dzie­dzi­nie pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej oraz olej­ków, któ­re uczy­ni­ły mar­kę lide­rem we Fran­cji i na świe­cie. Super Serum [10]…
Więcej