NewsroomUroda

Jak zadbać o cerę po zimie?

Teraz Twoja cera może się wydawać bardziej szara i szorstka, bywa i tak, że stała się bardziej kapryśna i zaczęła sprawiać Ci problemy – pojawiły się na niej niedoskonałości czy uczulenia. Nie ma się co temu dziwić, warunki jakie panują zimą zdecydowanie nie sprzyjają cerze. Jak temu zaradzić i jak przywrócić dawny wygląd skóry?

Jak zadbać o cerę po zimie?

Dr Ire­na Eris, Nuxe, Ave­ne, Estee Lau­der, Uria­ge, D’Al­che­my, Cla­re­na, D’Al­che­my, La Pra­irie

Sys­te­ma­tycz­ne nawil­że­nie

To, że nale­ży nawil­żać cerę nie trze­ba niko­mu mówić. Nie­za­leż­nie od typu skó­ry, powin­ni­śmy to robić. Jed­nak gdy zanie­dba­łaś nie­co nawil­ża­nie pod­czas zimy, a teraz odczu­wasz tego skut­ki, nie się­gaj po cięż­kie, bar­dzo odżyw­cze kre­my w momen­cie, kie­dy za oknem robi się już coraz cie­plej. Wybierz kre­my któ­re moc­no nawil­ża­ją ale są lek­kie i nie zapcha­ją Two­ich porów, dzię­ki temu unik­niesz uczu­cia cięż­ko­ści i lep­ko­ści, uchro­ni Cię to też przed ewen­tu­al­ny­mi nie­do­sko­na­ło­ścia­mi.

Peeling czę­ściej niż zwy­kle

Po okre­sie zimo­wym war­to zadbać o odpo­wied­nie złusz­cza­nie cery. Szcze­gól­nie, jeśli w oko­li­cy nosa i policz­ków zauwa­ży­łaś drob­ne skór­ki, któ­rych cięż­ko się pozbyć. Zain­we­stuj w drob­no­ziar­ni­sty peeling albo peeling enzy­ma­tycz­ny, któ­re­go przez pare dni możesz uży­wać nawet codzien­nie, tuż po umy­ciu twa­rzy. Od razu zauwa­żysz róż­ni­cę w mięk­ko­ści swo­jej cery.

Spa dla cery

Wcze­sno­wio­sen­ny czas to dosko­na­ły moment aby odwie­dzić salon kosme­tycz­ny i zafun­do­wać swo­jej cerze zastrzyk wita­min i mine­ra­łów. Naj­lep­sze będą odżyw­cze, prze­ciw­zmarszcz­ko­we zabie­gi. Uwa­żaj jed­nak na zabie­gi z kwa­sa­mi, to ostat­ni moment aby je wyko­nać bo zaraz słoń­ce zawi­ta do nas na sta­łe.

Tekst: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…
Więcej
Uroda

Pełne blasku spojrzenie z La Prairie - Skin Caviar Perfect Concealer

La Pra­irie od lat zgłę­bia naukę o kawio­rze i jego wpły­wie na oko­li­ce oczu. Nie bez powo­du mówi się bowiem, że „oczy są zwier­cia­dłem duszy”, a to o zwy­kle przy­cią­ga nasz wzrok, to spoj­rze­nie. Mar­ka…
Więcej
NewsroomUroda

Skuteczna i delikatna - nowa, wegańska linia Nuxe Very Rose

Łagod­na i sku­tecz­na, naj­now­sza linia do dema­ki­ja­żu oraz oczysz­cza­nia twa­rzy o wegań­skiej for­mu­le stwo­rzo­na przez Labo­la­to­rium mar­ki Nuxe – Very Rose to wyjąt­ko­we połą­cze­nie koją­cych wła­ści­wo­ści wody róża­nej w 100% oraz kom­plek­su Skin-respect stwo­rzo­nych do…
Więcej