NewsroomUroda

Jak zadbać o cerę po zimie?

Teraz Twoja cera może się wydawać bardziej szara i szorstka, bywa i tak, że stała się bardziej kapryśna i zaczęła sprawiać Ci problemy – pojawiły się na niej niedoskonałości czy uczulenia. Nie ma się co temu dziwić, warunki jakie panują zimą zdecydowanie nie sprzyjają cerze. Jak temu zaradzić i jak przywrócić dawny wygląd skóry?

Jak zadbać o cerę po zimie?

Dr Ire­na Eris, Nuxe, Ave­ne, Estee Lau­der, Uria­ge, D’Al­che­my, Cla­re­na, D’Al­che­my, La Pra­irie

Sys­te­ma­tycz­ne nawil­że­nie

To, że nale­ży nawil­żać cerę nie trze­ba niko­mu mówić. Nie­za­leż­nie od typu skó­ry, powin­ni­śmy to robić. Jed­nak gdy zanie­dba­łaś nie­co nawil­ża­nie pod­czas zimy, a teraz odczu­wasz tego skut­ki, nie się­gaj po cięż­kie, bar­dzo odżyw­cze kre­my w momen­cie, kie­dy za oknem robi się już coraz cie­plej. Wybierz kre­my któ­re moc­no nawil­ża­ją ale są lek­kie i nie zapcha­ją Two­ich porów, dzię­ki temu unik­niesz uczu­cia cięż­ko­ści i lep­ko­ści, uchro­ni Cię to też przed ewen­tu­al­ny­mi nie­do­sko­na­ło­ścia­mi.

Peeling czę­ściej niż zwy­kle

Po okre­sie zimo­wym war­to zadbać o odpo­wied­nie złusz­cza­nie cery. Szcze­gól­nie, jeśli w oko­li­cy nosa i policz­ków zauwa­ży­łaś drob­ne skór­ki, któ­rych cięż­ko się pozbyć. Zain­we­stuj w drob­no­ziar­ni­sty peeling albo peeling enzy­ma­tycz­ny, któ­re­go przez pare dni możesz uży­wać nawet codzien­nie, tuż po umy­ciu twa­rzy. Od razu zauwa­żysz róż­ni­cę w mięk­ko­ści swo­jej cery.

Spa dla cery

Wcze­sno­wio­sen­ny czas to dosko­na­ły moment aby odwie­dzić salon kosme­tycz­ny i zafun­do­wać swo­jej cerze zastrzyk wita­min i mine­ra­łów. Naj­lep­sze będą odżyw­cze, prze­ciw­zmarszcz­ko­we zabie­gi. Uwa­żaj jed­nak na zabie­gi z kwa­sa­mi, to ostat­ni moment aby je wyko­nać bo zaraz słoń­ce zawi­ta do nas na sta­łe.

Tekst: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

Po raz kolej­ny mar­ka Estée Lau­der posta­no­wi­ła ulep­szyć swo­je kul­to­we serum, nada­jąc mu szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wła­ści­wo­ści napraw­czo-odmła­dza­ją­ce.  Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­­ve­­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o praw­dzi­we…
Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej
Uroda

NUXE BIO - nowe, rewolucyjne i naturalne kosmetyki dla każdego 

Fran­cu­ska mar­ka NUXE, a jed­no­cze­śnie pio­nier two­rze­nia kosme­ty­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, zało­żo­na przez Ali­zę Jabès, w cią­gu dwu­dzie­stu pię­ciu lat zosta­ła uzna­na za wzo­rzec w sek­to­rze, któ­ry w znacz­nym stop­niu przy­czy­nił się do stwo­rze­nia kosme­ty­ków far­ma­ceu­tycz­nych. Przez…
Więcej