ModaNewsroom

Nowa odsłona kampanii Converse Rated One Star

Mło­dość, pasja i indy­wi­du­alizm to cechy, łączą­ce uczest­ni­ków kolej­nej edy­cji kam­pa­nii „RatedOneStar”.Wyrażają oni sie­bie poprzez kre­atyw­ne, odważ­ne i bez­kom­pro­mi­so­we dzia­ła­nia. Ich posta­wie wio­sną 2019 hoł­du­je naj­now­szy One Star Dark Star – zamszo­wy sne­aker z charakterystyczną…

Więcej