Zdrowie

Naturalne napoje energetyczne

Napo­je ener­ge­ty­zu­ją­ce budzą wśród spo­łe­czeń­stwa wie­le kon­tro­wer­sji. Spo­wo­do­wa­ne jest to głów­nie dużą zawar­to­ścią kofe­iny, a tak­że spo­ży­wa­niem ich przez dzie­ci i mło­dzież, któ­ra czę­sto łączy napo­je ener­ge­tycz­ne z alko­ho­lem. Napo­je tego typu czę­sto powo­du­ją odwod­nie­nie…

Więcej