Moda

Oda do paryskiego stylu życia - EDITED Paris, je t’aime

Nie­mal każ­dy, kto cho­ciaż raz w życiu odwie­dził fran­cu­ską sto­li­cę zako­chał się w niej od pierw­sze­go wej­rze­nia. Ilość zabyt­ków, prze­pięk­nych uli­czek, uro­kli­wych kawiar­ni przy­wra­ca o zawrót gło­wy, a styl życia pary­ża­nek zachwy­ca od wie­ków. Tworząc…

Więcej
ModaNewsroom

Margova for EDITED

Pro­jek­tant­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nej i nie­tu­zin­ko­wej uro­dzie – Denit­za Mar­go­va we współ­pra­cy z mar­ką EDITED stwo­rzy­ła w Ber­li­nie wyjąt­ko­wą kap­su­ło­wą kolek­cję biżu­te­rii skła­da­ją­cej się z ręcz­nie wyko­na­nych ele­men­tów, któ­ra pozwa­la marzyć. Mar­go­va for EDITED to nie…

Więcej
ModaNewsroom

EDITED Eclectic Nomad

Sło­necz­ne sty­li­za­cje nawią­zu­ją­ce do lat 80., miks boho i spor­to­we­go sty­lu – czy coś może bar­dziej koja­rzyć się z nad­cho­dzą­cym latem? Naj­now­sza kolek­cja EDITED Eclec­tic Nomad za pomo­cą nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji wpro­wa­dza w praw­dzi­wie waka­cyj­ny nastrój.…

Więcej
ModaNewsroom

Nylonowe akcesoria marki EDITED

Mar­ka EDITED to ory­gi­nal­ny pro­duk­ty: ubra­nia, dodat­ki i buty. Z miło­ści do mody, w każ­dym sezo­nie powsta­ją trzy kolek­cje inspi­ro­wa­ne naj­waż­niej­szy­mi tren­da­mi z całe­go świa­ta, stwo­rzo­ne przez zespół pro­jek­tan­tów. I tak w każ­dej z nich…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Nowe wcie­le­nie Bau­hau­su! Naj­now­sza wio­sen­na kolek­cja EDITED ‘Pop Mini­ma­lism’ inter­pre­tu­je na nowo styl Bau­hau­su i mik­su­je go z tren­da­mi lat 80. i 90. Połą­cze­nie rze­mieśl­ni­czych cięć i arty­stycz­ne­go desi­gnu nada­je róż­no­rod­no­ści oraz świe­żo­ści w miejskich…

Więcej
ModaNewsroomTrendy

Brave Traditions – nowa kolekcja EDITED

Kra­ta, sztruks i przy­tul­ne swe­try – EDITED rein­ter­pre­tu­je zimo­we kla­sy­ki wnaj­now­szej kolek­cji Bra­ve Tra­di­tions w zupeł­nie nowy, świe­ży spo­sób. Rezul­ta­tem są inspi­ro­wa­ne lata­mi 70. kobie­ce looki, któ­re popro­wa­dzą nas przez chłod­ne, zimo­wed­ni w retro sty­lu. Zimowe…

Więcej
ModaNewsroom

Kapsułowa kolekcja akcesoriów WALD for EDITED

Endless sum­mer – pod tym hasłem ber­liń­ska mar­ka WALD oraz EDITED pod­ję­ły w tym sezo­nie współ­pra­cę, któ­rej wyni­kiem jest kap­su­ło­wa kolek­cja akce­so­riów. Inspi­ra­cją do jej stwo­rze­nia był album Pool­si­de Sli­ma Aaron­sa oraz Palm Springs. Obie…

Więcej
ModaNewsroom

Zakochaj się w jesieni z EDITED!

Zako­chaj się w jesie­ni z EDITED! Nowy sezon wita­my kolek­cją „Soft Adven­tu­res”. Mięk­kie paste­lo­we kolo­ry połą­czo­ne z odcie­nia­mi czer­wie­ni wpro­wa­dza­ją w roman­tycz­ny nastrój jesie­ni. Pro­jek­ty ide­al­nie wpi­szą się też w kli­mat koń­ców­ki lata, dzię­ki bardzo…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja strojów kąpielowych EDITED

Słoń­ce, cie­pły pia­sek, szum fal – już nie musi­my dłu­żej tęsk­nić za latem i chwi­la­mi peł­ny­mi słoń­ca. Naj­now­sza kolek­cja kostiu­mów kąpie­lo­wych EDITED ide­al­nie wpro­wa­dza nas w stan waka­cyj­nej bez­tro­ski. Kla­sycz­ne stro­je kąpie­lo­we, uro­cze biki­ni, czy…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming

Dłu­gie dni, krót­kie noce i wiel­kie marze­nia – kolek­cja EDITED Sum­mer Dre­aming ide­al­nie odda­je magicz­ny cha­rak­ter gorą­ce­go lata. Roman­tycz­ne i swo­bod­ne kro­je spra­wią, że upal­ne dni sta­ną się jesz­cze bar­dziej bez­tro­skie. Kolek­cja będzie dostęp­na już…

Więcej
ModaNewsroom

EDITED wprowadza kolekcję dla mam i dzieci „Mommy & Me”

Dro­gie Mamy! Zna­na do tej pory z non­sza­lanc­kich i kobie­cych pro­jek­tów mar­ka EDITED wpro­wa­dza po raz pierw­szy kolek­cję dla mam i dzie­ci „Mom­my & Me”. Dzię­ki niej może­cie wraz ze swo­imi pocie­cha­mi dopa­so­wać się modowo…

Więcej
ModaNewsroom

Premiera nowej linii EDITED – Party Collection

Nie­miec­ka mar­ka EDITED, któ­ra w sierp­niu zawi­ta­ła na pol­skim ryn­ku przy­zwy­cza­ja nas do czę­stych i ory­gi­nal­nych mini kolek­cji oraz nie­tu­zin­ko­wych sesji zdję­cio­wych. Czas zaba­wy i bla­sku zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, dla­te­go już 1 listo­pa­da premiera…

Więcej