ModaNewsroom

EDITED Eclectic Nomad

Słoneczne stylizacje nawiązujące do lat 80., miks boho i sportowego stylu – czy coś może bardziej kojarzyć się z nadchodzącym latem?

EDITED Eclectic Nomad

Naj­now­sza kolek­cja EDITED Eclec­tic Nomad za pomo­cą nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji wpro­wa­dza w praw­dzi­wie waka­cyj­ny nastrój. Moty­wem prze­wod­nim kolek­cji są lata 80., co naj­moc­niej widać poprzez spodnie z wyso­kim sta­nem, a tak­że krzy­kli­we, mod­ne wzo­ry i moc­no pod­kre­ślo­ne ręka­wy. pod­kre­ślo­ne ręka­wy w mod­ne wzo­ry i spodnie z wyso­kim sta­nem oraz ich miks w połą­cze­niu ze współ­cze­sną modą. I tak cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tej epo­ki kształ­ty i wzo­ry poja­wia­ją się w kon­tra­ście do peł­nych fal­ban i kobie­cych kro­jów boho, a jaskra­wa, spor­to­wa odzież koja­rzo­na przede wszyst­kim z popu­lar­ny­mi wów­czas stro­ja­mi do fit­nes­su uzu­peł­nia­ją deli­kat­ne, paste­lo­we odcie­nie i lek­kie tka­ni­ny. Nie zabra­kło mod­nych w tym sezo­nie moty­wów tie – dye oraz kolo­ru lila, któ­re poja­wia­ją się na sukien­kach i blu­zach oraz dziew­czę­cych, roman­tycz­nych blu­zek w kwia­ty. Oprócz odważ­nych syl­we­tek znaj­dzie­my tak­że kla­sy­kę: jasne jean­sy, a tak­że ubra­nia w odcie­niach beżu czy bieli.

Twa­rzą kam­pa­nii zre­ali­zo­wa­nej w peł­nym kon­tra­stów Kapsz­ta­dzie zosta­ła model­ka Ilya Ver­meu­len. 

Kolek­cja Eclec­tic Nomad EDITED jest dostęp­na nie tyl­ko na EDITED.pl, ale tak­że we wszyst­kich skle­pach sta­cjo­nar­nych marki.

EDITED Eclectic Nomad EDITED Eclectic Nomad EDITED Eclectic Nomad EDITED Eclectic Nomad EDITED Eclectic Nomad EDITED Eclectic Nomad EDITED Eclectic Nomad EDITED Eclectic Nomad EDITED Eclectic Nomad EDITED Eclectic Nomad EDITED Eclectic Nomad EDITED Eclectic Nomad

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Oda do paryskiego stylu życia - EDITED Paris, je t’aime

Nie­mal każ­dy, kto cho­ciaż raz w życiu odwie­dził fran­cu­ską sto­li­cę zako­chał się w niej od pierw­sze­go wej­rze­nia. Ilość zabyt­ków, prze­pięk­nych uli­czek, uro­kli­wych kawiar­ni przy­wra­ca o zawrót gło­wy, a styl życia pary­ża­nek zachwy­ca od wie­ków. Tworząc…
Więcej
ModaNewsroom

Margova for EDITED

Pro­jek­tant­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nej i nie­tu­zin­ko­wej uro­dzie – Denit­za Mar­go­va we współ­pra­cy z mar­ką EDITED stwo­rzy­ła w Ber­li­nie wyjąt­ko­wą kap­su­ło­wą kolek­cję biżu­te­rii skła­da­ją­cej się z ręcz­nie wyko­na­nych ele­men­tów, któ­ra pozwa­la marzyć. Mar­go­va for EDITED to nie…
Więcej
ModaNewsroom

Nylonowe akcesoria marki EDITED

Mar­ka EDITED to ory­gi­nal­ny pro­duk­ty: ubra­nia, dodat­ki i buty. Z miło­ści do mody, w każ­dym sezo­nie powsta­ją trzy kolek­cje inspi­ro­wa­ne naj­waż­niej­szy­mi tren­da­mi z całe­go świa­ta, stwo­rzo­ne przez zespół pro­jek­tan­tów. I tak w każ­dej z nich…
Więcej