ModaNewsroom

Margova for EDITED

Projektantka o charakterystycznej i nietuzinkowej urodzie – Denitza Margova we współpracy z marką EDITED stworzyła w Berlinie wyjątkową kapsułową kolekcję biżuterii składającej się z ręcznie wykonanych elementów, która pozwala marzyć. Margova for EDITED to nie tylko wyraziste tony, ale także bogactwo delikatnych pereł i lekkich materiałów, które nawiązują do greckich korzeni projektantki. delikatne perły i lekkie materiały nawiązuje do swoich greckich korzeni. Gotowi na lato?

Margova for EDITED

Wszech­ogar­nia­ją­cy kolor nie­bie­ski, bez­chmur­ne nie­bo, pro­mie­nie słoń­ca, bez­kres morza i malow­ni­cze domy z bie­lo­ny­mi ścia­na­mi: tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać śród­ziem­no­mor­ski kra­jo­braz boho, któ­ry koja­rzy się przede wszyst­kim z Gre­cją, a któ­ry stał się inspi­ra­cją Mar­go­vej do stwo­rze­nia naj­now­szej kolek­cji. 

Kolor powie­trza i wody, sym­bo­li­zu­ją­cy zarów­no tęsk­no­tę, jak i bez­kres. – nie­bie­ski.  Dzię­ki zasto­so­wa­niu jego boga­tych tona­cji barw, a tak­że deli­kat­nych pereł i lek­kich mate­ria­łów, Denit­za stwo­rzy­ła z jed­nej stro­ny prze­kor­ną i nowo­cze­sną kolek­cję. Z dru­giej zaś tra­dy­cyj­ną, bo sen­ty­men­tal­ną, nawią­zu­ją­cą do swo­ich grec­kich korze­ni. W taki spo­sób powsta­ła ide­al­na biżu­te­ria na codzień: pierw­sza tak swo­bod­na, a zara­zem ele­ganc­ka kolek­cja biżu­te­rii, będą­ca uoso­bie­niem Mar­go­vej. 

Mate­ria­ły, z któ­rych powsta­ła biżu­te­ria pocho­dzą z Nie­miec, gdzie zosta­ły pod­da­ne mistrzow­skiej obrób­ce. Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła model­ka Ire­ne Guare­nas, któ­ra sta­nę­ła przed obiek­ty­wem Tere­sy Hort­smann. 

Naj­now­sza kolek­cja kap­su­ło­wa Mar­go­va for EDITED jest już dostęp­na na ofi­cjal­nej stro­nie  mar­ki EDITED.pl.

Margova for EDITED Margova for EDITED Margova for EDITED Margova for EDITED Margova for EDITED Margova for EDITED Margova for EDITED Margova for EDITED Margova for EDITED Margova for EDITED Margova for EDITED

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Oda do paryskiego stylu życia - EDITED Paris, je t’aime

Nie­mal każ­dy, kto cho­ciaż raz w życiu odwie­dził fran­cu­ską sto­li­cę zako­chał się w niej od pierw­sze­go wej­rze­nia. Ilość zabyt­ków, prze­pięk­nych uli­czek, uro­kli­wych kawiar­ni przy­wra­ca o zawrót gło­wy, a styl życia pary­ża­nek zachwy­ca od wie­ków. Tworząc…
Więcej
ModaNewsroom

EDITED Eclectic Nomad

Sło­necz­ne sty­li­za­cje nawią­zu­ją­ce do lat 80., miks boho i spor­to­we­go sty­lu – czy coś może bar­dziej koja­rzyć się z nad­cho­dzą­cym latem? Naj­now­sza kolek­cja EDITED Eclec­tic Nomad za pomo­cą nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji wpro­wa­dza w praw­dzi­wie waka­cyj­ny nastrój.…
Więcej
ModaNewsroom

Nylonowe akcesoria marki EDITED

Mar­ka EDITED to ory­gi­nal­ny pro­duk­ty: ubra­nia, dodat­ki i buty. Z miło­ści do mody, w każ­dym sezo­nie powsta­ją trzy kolek­cje inspi­ro­wa­ne naj­waż­niej­szy­mi tren­da­mi z całe­go świa­ta, stwo­rzo­ne przez zespół pro­jek­tan­tów. I tak w każ­dej z nich…
Więcej