Uroda

Odkryj efekt cienia i dodaj sobie blasku z French Balayage Shadow od L’Oréal Professionnel Paris

Trwa lato – czas odpoczynku, wypadów ze znajomymi i spontanicznych podróży. Warto poddać się tej wakacyjnej beztrosce i trochę zaszaleć, np. odświeżając swój dotychczasowy look i zmieniając fryzurę! Jakie włosy wpisują się w tegoroczne trendy? L’Oréal Professionnel Paris proponuje innowacyjną technikę koloryzacji French Balayage Shadow, której rezultatem jest niezwykle spektakularny, ale jednocześnie naturalny efekt cienia. 

Odkryj efekt cienia i dodaj sobie blasku z French Balayage Shadow od L'Oréal Professionnel Paris.

Tym, co w tym sezo­nie roku kró­lu­je w salo­nach fry­zjer­skich, są natu­ral­nie wyglą­da­ją­ce fry­zu­ry. W odpo­wie­dzi na ten trend pro­fe­sjo­na­li­ści z L’O­réal Pro­fes­sion­nel Paris pro­po­nu­ją nową odsło­nę zna­nej już tech­ni­ki French Balay­age – French Balay­age Sha­dow. Pole­ga ona na mięk­kim wymie­sza­niu odcie­ni i per­fek­cyj­nym zneu­tra­li­zo­wa­niu cie­płych reflek­sów, co pozwa­la uzy­skać efekt cie­nia od nasa­dy aż po koń­ce. Po zabie­gu wło­sy zysku­ją wyra­zi­sty cha­rak­ter, a ich jakość pozo­sta­je nie­na­ru­szo­na. 

- French Baley­age Sha­dow to tech­ni­ka, dzię­ki któ­rej moż­na uzy­skać nie­po­wta­rzal­ny efekt gry świa­tła i cie­nia na wło­sach roz­ja­śnio­nych lub przy­ciem­nio­nych. Sha­dow nada­je fry­zu­rze głę­bi i wyra­zi­sto­ści. Ponad­to uwy­dat­nia oczy, kości policz­ko­we i usta. Dzię­ki tej meto­dzie wło­sy optycz­nie zwięk­sza­ją obję­tość, a twarz wyglą­da świe­żo i atrak­cyj­nie. Bar­dzo waż­ne jest to, że nie roz­ja­śnia się od nasa­dy, więc miesz­ki wło­sów nie ule­ga­ją uszko­dze­niu – tłu­ma­czy Agniesz­ka Kawa, Master Artyst­ka L’O­réal Pro­fes­sion­nel Paris. 

Zabieg French Balay­age Sha­dow skła­da się z dwóch eta­pów. Pierw­szym jest roz­ja­śnie­nie wło­sów, do cze­go fry­zje­rzy wyko­rzy­stu­ją nowość od L’O­réal Pro­fes­sion­nel Paris – puder roz­ja­śnia­ją­cy Blond Stu­dio 9 Blon­der Insi­de. Zawie­ra on kom­pleks kwa­su cytry­no­we­go i gli­cy­nę, któ­re umoż­li­wią roz­ja­śnia­nie wło­sów aż do 9 pozio­mów, jed­no­cze­śnie chro­niąc je przed uszko­dze­nia­mi. Pro­dukt umoż­li­wia bez­piecz­ne roz­ja­śnia­nie nawet o kil­ka odcie­ni, pod­czas jed­nej wizy­ty w salo­nie. 

Dru­gi etap kolo­ry­za­cji opar­ty jest o kwa­sy. Neu­tra­li­zu­ją one cie­płe reflek­sy wło­sów po roz­ja­śnia­niu i pozo­sta­wia­ją je błysz­czą­cy­mi. Zasto­so­wa­na for­mu­ła cha­rak­te­ry­zu­je się kwa­śnym pH i żelo­wo-kre­mo­wą kon­sy­sten­cją. Pozwa­la domknąć łuski wło­sa i odży­wić je, a sze­ro­ka gama kolo­ry­stycz­na umoż­li­wia dosto­so­wa­nie wyglą­du cie­nia do indy­wi­du­al­nych upodobań.

- French Balay­age Sha­dow to sper­so­na­li­zo­wa­ny wygląd dla każ­dej kobie­ty. Ta kolo­ry­za­cja pozwa­la uzy­skać roz­świe­tle­nie na dowol­nych wło­sach – nawet u naj­ciem­niej­szych bru­ne­tek. Jego prze­wa­ga nad kla­sycz­nym bala­ey­agem to: sub­tel­ność, łagod­na i nie­oczy­wi­sta linia przej­ścia pomię­dzy stre­fa­mi świa­tła i cie­nia, efekt ele­gan­cji bez prze­sad­ne­go i sztucz­ne­go wykoń­cze­nia. Klient­ki kocha­ją French Balay­age Sha­dow za wol­ność i dłu­go­trwa­ły rezul­tat, utrzy­mu­ją­cy się w mia­rę wzro­stu wło­sa, a dla mnie, jako pro­fe­sjo­na­li­sty, jest to przede wszyst­kim sze­ro­kie spek­trum moż­li­wo­ści – doda­je Tomasz Stu­glik, Master Arty­sta L’O­réal Pro­fes­sion­nel Paris.

Będąc po kolo­ry­za­cji tech­ni­ką French Balay­age Sha­dow, war­to zapy­tać pro­fe­sjo­na­li­stę o usłu­gę Metal Detox. Te kosme­ty­ki zneu­tra­li­zu­ją zawar­te w wodzie meta­le, tym samym zapo­bie­ga­jąc zła­ma­niom i uszko­dze­niom wło­sów oraz zapew­nia­jąc więk­szą trwa­łość kolo­ru.  

Moda na kolo­ry­za­cje z wyko­rzy­sta­niem cie­ni trwa od wie­lu sezo­nów i moż­na ją zaob­ser­wo­wać u wie­lu trend­set­te­rek. W sezo­nie wio­sna-lato 2022 widzi­my ją w innej niż dotych­czas for­mie, bo zamiast roz­ja­śnia­nia, kró­lu­je przy­ciem­nia­nie. Głę­bo­kie, ciem­ne odcie­nie cze­ko­la­dy, orze­cha lasko­we­go czy kawy, któ­re moż­na osią­gnąć decy­du­jąc się na French Balay­age Sha­dow, to coś, co wpi­su­je się w aktu­al­ne tren­dy, a jed­no­cze­śnie gwa­ran­tu­je mod­ny i sty­lo­wy look.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

The Art of Hair - przyszłość zaczyna się już dziś z L'Oréal Professionnel Paris

W dniu 8 kwiet­nia mia­ło miej­sce wyjąt­ko­we wyda­rze­nie mar­ki L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris, któ­ra będąc lide­rem w swo­jej bran­ży, posta­wi­ła prze­nieść uczest­ni­ków w fascy­nu­ją­cy świat fry­zjer­stwa, uka­zu­jąc, że jest ono nie tyl­ko rze­mio­słem, ale i prawdziwą…
Więcej
Uroda

Miksuj sera i znajdź idealne połączenie dla swojej skóry!

Dla wszyst­kich entu­zja­stów pie­lę­gna­cji oraz dla tych, któ­rzy chcie­li­by o sie­bie zadbać, ale nie wie­dzą, od cze­go zacząć, mar­ki Gar­nier, Mixa oraz L’Oréal Paris przy­go­to­wa­ły krót­ki prze­wod­nik odkry­wa­ją­cy tajem­ni­ce naj­lep­szych duetów dla Two­jej cery! Witamina…
Więcej
UrodaWłosy

„Odyssea: stworzenia morskie”, czyli trzecia kolekcja wirtualnych fryzur od L’Oréal Professionnel Paris 

W listo­pa­dzie 2022 roku mar­ka L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris roz­po­czę­ła podróż do sie­ci Web3, posze­rza­jąc gra­ni­ce wyra­ża­nia sie­bie za pomo­cą fry­zur w wir­tu­al­nym świe­cie. W ramach kon­ty­nu­acji tej przy­go­dy, w lip­cu br. swo­ją pre­mie­rę ma nowa,…
Więcej