Uroda

Miksuj sera i znajdź idealne połączenie dla swojej skóry!

Dla wszystkich entuzjastów pielęgnacji oraz dla tych, którzy chcieliby o siebie zadbać, ale nie wiedzą, od czego zacząć, marki Garnier, Mixa oraz L’Oréal Paris przygotowały krótki przewodnik odkrywający tajemnice najlepszych duetów dla Twojej cery! Witamina C, retinol, kwasy AHA+BHA i kwas hialuronowy – jak je łączyć? W zależności, jakie efekty chcemy osiągnąć, kampania SERUMIXUJ odpowie na pytania stawiane przy początkach lub już w trakcie drogi do zdrowo wyglądającej cery. 

Klu­czo­we, ale czę­sto pomi­ja­ne serum – odpo­wied­nio dobra­ne może mieć nie­za­stą­pio­ny wpływ na skó­rę. Przy nie­usta­nych nowo­ściach poja­wia­ją­cych się na ryn­ku cza­sa­mi cięż­ko zna­leźć to ide­al­ne dla sie­bie. A korzy­ści z nie­go wyni­ka­ją­ce to mię­dzy inny­mi odży­wio­na i nawil­żo­na skó­ra oraz dodat­ko­wa war­stwa przed nało­że­niem kre­mu. Nie­ste­ty przez nie­wie­dzę i z oba­wy przed podraż­nie­nia­mi duża ilość z nas cał­ko­wi­cie rezy­gnu­je z serum zawie­ra­ją­cym moc­niej­sze skład­ni­ki aktyw­ne. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że prze­my­śla­ne duety mogą mieć zba­wien­ny wpływ na stan cery i pora­dzić sobie z pro­ble­ma­mi taki­mi jak nie­do­sko­na­ło­ści, prze­bar­wie­nia czy pierw­sze ozna­ki starzenia.

W zależ­no­ści od tego, cze­go potrze­bu­je nasza cera, ist­nie­ją połą­cze­nia skład­ni­ków, któ­re spraw­dzą się w pie­lę­gna­cji. Genial­nym jest kwas hia­lu­ro­no­wy, ponie­waż może być łączo­ny nie­mal­że ze wszyst­ki­mi inny­mi sub­stan­cja­mi. Jego sze­ro­kie zasto­so­wa­nie będzie świet­nym dopeł­nie­niem nawad­nia­ją­cym i odży­wia­ją­cym skó­rę. Za to wita­mi­na C, reti­nol i kwa­sy AHA+BHA będą odpo­wied­nio spraw­dzać się z wal­ce z prze­bar­wie­nia­mi, zmarszcz­ka­mi czy nie­do­sko­na­ło­ścia­mi. Połą­cze­nia tych skład­ni­ków pomo­gą w codzien­nej pie­lę­gna­cji zapo­bie­ga­ją­cej tym pro­ble­mom, jed­no­cze­śnie zosta­wia­jąc skó­rę nawil­żo­ną.” – mówi dr n. med. Mał­go­rza­ta Mar­cin­kie­wicz, eks­pert mar­ki Gar­nier. 

 

Miksuj sera i znajdź idealne połączenie dla swojej skóry!

Rozświetlenie i nawilżenie

Wita­mi­na C zna­na jest już sze­ro­ko ze swo­ich anty­ok­sy­da­cyj­nych wła­ści­wo­ści, któ­re poma­ga­ją w zwal­cza­niu wol­nych rod­ni­ków oraz roz­ja­śnia­ją. Kom­bi­na­cja z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym zapew­nia inten­syw­ną hydra­ta­cję, pozo­sta­wia­jąc cerę pro­mien­ną i jedwa­bi­ście gład­ką. Dzię­ki temu dueto­wi, skó­ra będzie nie tyl­ko chro­nio­na przed szko­dli­wym wpły­wem śro­do­wi­ska, ale tak­że nawil­żo­na i odży­wio­na. W tym połą­cze­niu spraw­dzi się pro­dukt od L’Oréal Paris Revi­ta­lift Cli­ni­cal roz­świe­tla­ją­ce serum wzbo­ga­co­ne o 12% czy­stej wita­mi­ny C, wita­mi­nę E oraz kwas sali­cy­lo­wy. Alter­na­ty­wą dla skó­ry młod­szej, zawie­ra­ją­cą mniej­sze stę­że­nie wita­mi­ny C będzie pro­dukt od Gar­nier Vita­min Serum. Razem ze skon­cen­tro­wa­nym serum nawil­ża­ją­cym Hyalu­ro­nic Aloe z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym od Gar­nier dodat­ko­wo nawil­ży naskó­rek. 

     

L'OREAL Revitalift Clinical Vitamin C Serum

L’OREAL Revi­ta­lift Cli­ni­cal Vita­min C Serum, cena 77,99 zł

       

GARNIER Vitamin Serum

GARNIER Vita­min Serum, cena 49,99 zł

               

GARNIER Hyaluronic Aloe Serum, cena 49,99 zł

GARNIER Hyalu­ro­nic Aloe Serum, cena 49,99 zł

Redukcja zmarszczek i odżywienie

Popu­lar­ny już na ryn­ku kosme­tycz­nym reti­nol to klu­czo­wy skład­nik prze­ciw­dzia­ła­ją­cy pro­ce­som sta­rze­nia skó­ry. Razem z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, dostar­cza kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji, redu­ku­jąc drob­ne linie i zmarszcz­ki, jed­no­cze­śnie utrzy­mu­jąc opty­mal­ny poziom nawil­że­nia. To ide­al­ne roz­wią­za­nie dla tych, któ­rzy pra­gną odzy­skać mło­dy wygląd skó­ry. Ten duet naj­le­piej spraw­dzi się w pie­lę­gna­cji wie­czor­nej – serum na noc Revi­ta­lift Laser Pure Reti­nol zawie­ra 0,2% czy­ste­go reti­no­lu. For­mu­ła zawie­ra dodat­ko­wo kwas hia­lu­ro­no­wy i odżyw­cze olej­ki, dla zapew­nie­nia kom­for­tu przy apli­ka­cji oraz nawod­nie­nia. Dodat­ko­wą daw­kę kwa­su hia­lu­ro­no­we­go przy­nie­sie Hyalu­ro­gel serum nawil­ża­ją­ce od Mixa. 

L'OREAL Revitalift Laser Pure Retinol serum na noc, cena 63,99 zł  

L’OREAL Revi­ta­lift Laser Pure Reti­nol serum na noc, cena 63,99 zł

             

MIXA Hyalurogel Serum, cena 49,99 zł

MIXA Hyalu­ro­gel Serum, cena 49,99 zł

Wygładzenie i nawilżenie

Kosme­ty­ki z kwa­sa­mi AHA+BHA dosko­na­le spraw­dzą się w złusz­cza­niu mar­twe­go naskór­ka i odblo­ko­wy­wa­niu porów. W połą­cze­nie z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym pomo­gą zapew­nić sku­tecz­ną rege­ne­ra­cję skó­ry, rów­no­cze­śnie dba­jąc o jej nawil­że­nie. Efekt? Gład­ka, pro­mien­na cera bez efek­tu prze­su­sze­nia. Czar­ne serum Pure Acti­ve ze skon­cen­tro­wa­ną 4% for­mu­łą łączą­cą nia­cy­na­mid, kwa­sy AHA+BHA, pozo­sta­wi skó­rę wygła­dzo­ną i oczysz­czo­ną. Dopeł­nie­niem tego duetu będzie serum wygła­dza­ją­ce Revi­ta­lift Fil­ler z 1,5% czy­ste­go kwa­su, zapew­nia­jąc natych­mia­sto­wy efekt nawil­że­nia. 

GARNIER Pure Active Serum, cena 49,99 zł  

GARNIER Pure Acti­ve Serum, cena 49,99 zł

           

L'OREAL Revitalift Filler Serum, cena 63,99 zł

L’OREAL Revi­ta­lift Fil­ler Serum, cena 63,99 zł

 

Do pie­lę­gna­cji war­to jest podejść odpo­wie­dzial­nie – zro­zu­mie­nie skła­du pro­duk­tów oraz świa­do­mość kolej­no­ści są klu­czo­we w dba­niu o cerę. Te pro­ste duety pomo­gą pora­dzić sobie z róż­ny­mi pro­ble­ma­mi, a w zależ­no­ści od potrzeb skór­nych moż­na dopa­so­wać je indywidualnie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaWłosy

Czarny składnik, który działa cuda – kosmetyki z węglem od Garnier

Bran­ża beau­ty wie, że czar­ny kolor, to kolor nie­za­stą­pio­ne­go… węgla aktyw­ne­go. Już od wie­lu sezo­nów jest to ulu­bio­ny skład­nik w pie­lę­gna­cji zarów­no skó­ry twa­rzy, jak i wło­sów. Jego pro­ste, lecz sku­tecz­ne dzia­ła­nie zna­ne jest od…
Więcej
Uroda

REMOVE YOUR MAKE-UP, DON’T REMOVE YOUR PRIDE

Kul­to­wy płyn mice­lar­ny PINK do skó­ry wraż­li­wej 3w1 od Gar­nier Skin Natu­rals obcho­dzi w tym roku swo­je 10. uro­dzi­ny! Płyn mice­lar­ny nr 1. w Pol­sce już teraz dostęp­ny jest w limi­to­wa­nej, tęczo­wej odsło­nie! Mar­ka Garnier…
Więcej
Uroda

CZERWONA KARTKA DLA NIEDOSKONAŁOŚCI, ZASKÓRNIKÓW I PRZEBARWIEŃ –  POZNAJ CZARNE SERUM GARNIER PURE ACTIVE

 NIEDOSKONAŁOŚCI, ZASKÓRNIKI I PRZEBARWIENIA TRAFIAJĄ NA CZARNĄ LISTĘ! ZAPOMNIEĆ O NICH POMOŻE CI PIERWSZE CZARNE SERUM GARNIER PURE ACTIVE DLA SKÓRY PROBLEMATYCZNEJ. FORMUŁA Z KWASAMI AHA I BHA, OCZYSZCZAJĄCYM WĘGLEM I WYRÓWNUJĄCYM KOLORYT NIACYNAMIDEM SKUTECZNIE…
Więcej