NewsroomUroda

Céline Dion - nowa ambasadorka L’Oréal Paris

L’Oréal Paris, kosme­tycz­na mar­ka numer jeden na świe­cie, ma zaszczyt ogło­sić, że nową, glo­bal­ną amba­sa­dor­ką zosta­ła legen­dar­na pio­sen­kar­ka, iko­na muzy­ki pop, autor­ka tek­stów i pro­du­cent­ka – Céli­ne Dion. Céli­ne Dion to jed­na z naj­bar­dziej znanych…

Więcej
MakijażUroda

Najlepszy błyszczyk

O tym jak waż­ne są pięk­ne, pod­kre­ślo­ne i zadba­ne usta wie­dzia­ła już Hol­ly Goli­gh­tly, boha­ter­ka kul­to­we­go fil­mu Śnia­da­nie u Tiffany’ego. Jak powie­dzia­ła „Dziew­czy­na nie może czy­tać takich rze­czy bez szmin­ki”. Rów­nież w real­nym życiu większość…

Więcej