ModaMust have

Miejski szyk - najnowsza kolekcja biżuterii Ani Kruk

My, kobie­ty, kocha­my mini­ma­lizm, a jed­no­cze­śnie pra­gnie­my być zauwa­żo­ne. Nie ina­czej jest w przy­pad­ku biżu­te­rii – chęt­nie się­ga­my więc po zło­te kol­czy­ki koła, sub­tel­ne, ale jed­no­cze­śnie roc­ko­we cho­ke­ry czy meda­li­ki. Ta ostat­nia sta­ła się główną…

Więcej