ANIA KRUK nowa kampania lato 2019

Mocne wzory ze srebra, łańcuchy, sygnety, wyraziste zawieszki i mistyczne wzory to propozycja marki ANIA KRUK na sezon lato 2019. Pierwsza kampania marki to pełna sprzeczności i nieoczywistych połączeń kompozycja prezentująca dwie najnowsze kolekcje. ROSALIE – pełnej motywów róż, ptaków i delikatnych łańcuchów oraz kolekcji ASTRO wpisującej się w mocny trend mistycznych amuletów z motywem kosmosu, księżyca i tajemnych symboli.

Deli­kat­na uro­da model­ki kon­tra­stu­je z moc­ną, boga­tą biżu­te­rią noszo­ną war­stwo­wo, a połą­cze­nie natu­ral­nej, pol­skiej sce­ne­rii zdjęć ze stu­dyj­nym tłem pod­kre­śla tak waż­ne dla mar­ki: ​tra­dy­cję i nowo­cze­sność.​ Kolek­cje inspi­ro­wa­ne są biżu­te­rią lat 80 oraz moty­wa­mi mistycz­ny­mi. To wie­lo­wy­mia­ro­we amu­le­ty zamknię­te w ory­gi­nal­nej for­mie są odpo­wie­dzią na tren­dy widocz­ne na Insta­gra­mie.

Żyje­my w cza­sach nad­mia­ru: infor­ma­cji, bodź­ców, wzo­rów, inspi­ra­cji. To bogac­two zna­czeń chcia­łam zawrzeć w naj­now­szych kolek­cjach, któ­re odcho­dzą od mini­ma­li­zmu, któ­ry dotych­czas cha­rak­te­ry­zo­wał naszą biżu­te­rię.”– ​opo­wia­da pro­jek­tant­ka. “Miesz­kam od nie­daw­na w Bar­ce­lo­nie – i z przy­jem­no­ścią obser­wu­ję mie­szan­kę naro­do­wo­ści, sty­lów, sym­bo­li, jakie znaj­du­je na uli­cach. Może dzię­ki temu jeste­śmy mar­ką, któ­ra tak szyb­ko reagu­je na tren­dy, któ­re widzę na hisz­pań­skich uli­cach.”

Uni­ka­to­wa biżu­te­ria zmie­nia pro­stu out­fit w coś wyjąt­ko­we­go. Zachwyć się nową odsło­ną mar­ki – łącz ze sobą wzo­ry, któ­re powsta­ły z fascy­na­cji natu­rą i budzą­cą się do życia przy­ro­dą. Wybierz swo­je uni­wer­sum i miej je zawsze przy sobie by speł­nia­ło Two­je marze­nia, znajdź swo­je miej­sce wśród tajem­nych kon­ste­la­cji i pamię­taj: dzi­siaj błysz­czysz tyl­ko Ty.

ANIA KRUK nowa kampania lato 2019 ANIA KRUK nowa kampania lato 2019 ANIA KRUK nowa kampania lato 2019 ANIA KRUK nowa kampania lato 2019 ANIA KRUK nowa kampania lato 2019 ANIA KRUK nowa kampania lato 2019 ANIA KRUK nowa kampania lato 2019 ANIA KRUK nowa kampania lato 2019 ANIA KRUK nowa kampania lato 2019

Produkcja​: Mar­ty­na Olszak
Fotograf​: Nata­lia Nie­dzie­la
Modelka​: Aga­ta Boro­wiak
Stylistka​: Ari­na Ispo­la­to­va
Hair: N​ ika Bocian
MUA:​ Nata­lia Cybul
Sce­no­gra­fia:​ Mag­da­le­na Proch
Asy­stent pro­du­cen­ta:​ Zuza Bor­kow­ska

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy