UrodaWłosy

Męskie fryzury na wiosnę i lato 2014

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: menhairstylesite.com, fryzuranadzis.pl

modern-mens-curly-hairstyles-2014

Wybra­łaś już swój maki­jaż i fry­zu­rę na nowy sezon? Teraz czas na Two­je­go face­ta! Make’up był­by trosz­kę nie­po­ko­ją­cy, dla­te­go napi­sze­my o naj­mod­niej­szych strzy­że­niach tego sezo­nu. Jesteś sin­giel­ką? Nic nie szko­dzi – możesz zadbać o ima­ge swo­je­go bra­ta lub przy­ja­cie­la… Wystar­czy, że zabro­nisz im gole­nia przez kil­ka dni.

Od pię­ciu lat łatwo zauwa­żyć sym­pa­tię sty­li­stów do męskie­go owło­sie­nia, któ­re zaczę­ło się od zaro­stu na twa­rzy. Przez ten czas nie­wie­le zmie­nia­ło się, jeże­li cho­dzi o męskie cię­cia. Fry­zje­rzy wpro­wa­dza­li deli­kat­ne mody­fi­ka­cjach, jed­nak pod­sta­wa strzy­że­nia pozo­sta­wa­ła nie­zmien­na – zawsze na krót­ko. W tym sezo­nie nastą­pił prze­łom!

650męska-fryzura z portalu fryzuranadzis.pl
Dłu­gie wło­sy mogą z cza­sem prze­stać być zna­kiem roz­po­znaw­czym dla muzy­ków kape­li roc­ko­wo-meta­lo­wych, bowiem wło­sy (co naj­mniej!) do ucha to praw­dzi­wy hit. Nie wia­do­mo kto zapo­cząt­ko­wał powrót do lat 90., jed­nak nale­ży zakła­dać, że moda szyb­ko nie prze­mi­nie.

Kosmy­ki muszą być zacze­sa­ne do tyłu albo na bok. Nie obej­dzie się więc bez kosme­ty­ków, np. pasty mode­lu­ją­cej. Dobo­ru nale­ży doko­nać sta­ran­nie, w zależ­no­ści od rodza­ju wło­sów, tak by nie zosta­ły obcią­żo­ne. Alter­na­ty­wą jest żel, dzię­ki któ­re­mu moż­na wyko­nać tzw. „mokry look”.

Naj­bar­dziej efek­ciar­skie jest połą­cze­nie dłu­gich wło­sów z bro­dą. Ma ono jed­nak dwie naj­waż­niej­sze wady: po pierw­sze – nie każ­de­mu pasu­je, po dru­gie – wyma­ga wie­le uwa­gi. W tej wer­sji zarost twa­rzy musi być ide­al­nie zadba­ny i przy­strzy­żo­ny. W tej mate­rii pomo­cą słu­żą spe­cja­li­stycz­ne skle­py dla bro­da­czy oraz salo­ny kosme­tycz­ne dla Panów.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
Więcej
ModaTrendy

Lime green - najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakre­śla­czy.…
Więcej
ModaTrendy

Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsy­pa­nej…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *