NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Marka La Mer wprowadza NOWE The Regenerating Serum

Regeneracja i naturalny proces fermentacji zawsze były sercem marki La Mer. Zainspirowany morzem i niezwykłą mocą żyjących w nim roślin, twórca marki – dr Max Huber, skupił się na najsilniej  samo regenerującej się roślinie, jaką udało mu się znaleźć. Macrocystis Pyrifera lub Giant Sea Kelp w ciągu jednego dnia może osiągnąć długość metra lub więcej. Mając w głowie wizję niesamowitej zdolności roślin morskich do samo naprawy, Huber wykorzystał moc fermentacji, aby przekształcić te morskie wodorosty i inne czyste składniki. Wykorzystał do tego energię światła i dźwięku. W ten sposób stworzył legendarny Miracle BrothTM , super-intensywny eliksir o właściwościach energetyzujących, łagodzących i kojących podrażnienia.

NOWE The Regenerating Serum od La Mer

STANY ZAPALNE A SKÓRA

Zapa­le­nie spo­wo­do­wa­ne zewnętrz­ny­mi czyn­ni­ka­mi stre­so­gen­ny­mi, taki­mi jak: pro­mie­nio­wa­nie UV i wol­ne rod­ni­ki, może pro­wa­dzić do nisz­cze­nia kola­ge­nu i ela­sty­ny a tym samym, przy­czy­niać się do powsta­wa­nia linii i zmarsz­czek. Bada­nia poka­zu­ją, że dłu­go­trwa­łe, prze­wle­kłe sta­ny zapal­ne są pod­sta­wo­wą przy­czy­ną przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się skó­ry. Naj­now­sze bada­nia potwier­dza­ją rów­nież, że wal­ka ze sta­na­mi zapal­ny­mi, poprzez ochro­nę, sty­mu­la­cję i odno­wę ist­nie­ją­ce­go kola­ge­nu i ela­sty­ny, ma klu­czo­we zna­cze­nie dla zapo­bie­ga­nia ozna­kom sta­rze­nia.

NOWA (RE)GENERACJA JEST TUTAJ

Dzie­sięć lat po wpro­wa­dze­niu na rynek feno­me­nal­ne­go The Rege­ne­ra­ting Serum, zain­spi­ro­wa­na kolej­ny­mi prze­ło­mo­wy­mi odkry­cia­mi, mar­ka La Mer wpro­wa­dza NOWE The Rege­ne­ra­ting Serum – dzia­ła­ją­ce dłu­go­ter­mi­no­wo i wspie­ra­ją­ce natu­ral­ną ener­gię meta­bo­licz­ną skó­ry, aby umoż­li­wić jej widocz­ną odno­wę. The Rege­ne­ra­ting Serum wspo­ma­ga natu­ral­ną pro­duk­cję kola­ge­nu spra­wia­jąc, że skó­ra jest odmło­dzo­na i gład­sza. Cera jest odno­wio­na, odzy­sku­je mło­dzień­czy, pro­mien­ny wygląd i blask.

NOWY Fer­ment Meta­bo­licz­ny, ze skon­cen­tro­wa­ny­mi, roślin­ny­mi skład­ni­ka­mi komó­rek macie­rzy­stych, glu­ta­tio­nem i nia­cy­na­mi­dem – poma­ga skó­rze wzmoc­nić natu­ral­ny kola­gen, aby szyb­ko zmniej­szyć widocz­ność linii i zmarsz­czek. Łącząc tę inno­wa­cję z dodat­ko­wą daw­ką koją­ce­go Mirac­le Bro­thTM i Con­cen­tra­ted Mirac­le Bro­thTM serum, przy­spie­sza widocz­ną odno­wę, wyraź­nie zmniej­sza­jąc zaczer­wie­nie­nia i inne obja­wy sta­nu zapal­ne­go skó­ry. Zmniej­sza się rów­nież widocz­ność porów, a skó­ra sta­je się bar­dziej jędr­na. Kon­cen­trat her­ba­ty Lime, prze­ciw­u­tle­niacz La Mer, poma­ga chro­nić przed draż­nią­cy­mi czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­sko­wy­mi i zapo­bie­ga przy­szłym uszko­dze­niom skó­ry. Skó­ra jest aktyw­nie wzmoc­nio­na mło­dzień­czą wital­no­ścią.

TECHNOLOGIA ZATRZYMANIA ENERGII

Ta nowa tech­no­lo­gia sys­te­mu dostar­cza­nia skład­ni­ków, wyko­rzy­stu­je ener­gię, aby­stwo­rzyć wyso­ce sku­tecz­ną, boga­tą for­mu­łę, któ­ra stop­nio­wo, ide­al­nie roz­pro­wa­dza się się po powierzch­ni skó­ry, aby z cza­sem, wnik­nąć w nią głę­bo­ko i rów­no­mier­nie, two­rząc nie­wi­dzial­ną powło­kę i pozo­sta­wia­ją­cą per­fek­cyj­nie, gład­kie wykoń­cze­nie.

ODPOWIEDNIE DO SKÓRY WRAŻLIWEJ

Draż­nio­na przez agre­so­ry śro­do­wi­sko­we – zanie­czysz­cze­nie, pro­mie­nio­wa­nie UV lub nie­przy­ja­zny kli­mat – skó­ra, może stać się nad­wraż­li­wa. Nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści koją­ce i ochron­ne The Rege­ne­ra­ting Serum uspo­ka­ja­ją i rów­no­wa­żą nawet naj­de­li­kat­niej­szą skó­rę, zmniej­sza­jąc zaczer­wie­nie­nia i podraż­nie­nia oraz wzmac­nia­ją skó­rę na przy­szłość.

Pojem­ność: 30 ml Cena: 1 320 PLN

Pro­duk­ty dostęp­ne od wrze­śnia w wybra­nych per­fu­me­riach Douglas, na Douglas.pl oraz salo­nach fir­mo­wych Estee Lau­der (Gale­ria Moko­tów, War­sza­wa, Gale­ria Kra­kow­ska, Kra­ków) oraz na lamer.eu

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Podwójna moc kultowego La Mer The Concentrate

Nie ma już wąt­pli­wo­ści, że obec­nie pod­sta­wo­wą przy­czy­ną przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się skó­ry jest prze­wle­kły stan zapal­ny, naj­czę­ściej powo­do­wa­ny na sku­tek oddzia­ły­wa­nia czyn­ni­ków zewnętrz­nych, m.in. wol­nych rod­ni­ków czy innych, śro­do­wi­sko­wych czyn­ni­ków draż­nią­cych. Takie sta­ny zapal­ne mogą…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Krem pod oczy -  jaki wybrać?

Pie­lę­gna­cja skó­ry pod ocza­mi jest wyma­ga­ją­ca, dla­te­go wybie­ra­jąc naj­lep­szy dla niej kosme­tyk, war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka aspek­tów. Dzię­ki odpo­wied­nim pro­duk­tom opóź­nia­my pro­ce­sy sta­rze­nia stre­fy pod ocza­mi. Obce nam będą tak­że zasi­nie­nia i prze­su­sze­nia. W…
Więcej