ModaWywiady

Marios. Duet Idealny.

Wie­dzą o sobie wszyst­ko, ale potra­fią się zasko­czyć. Kre­atyw­ni, podej­mu­ją­cy wyzwa­nia, nie spo­czy­wa­ją na lau­rach. Gdy­by sło­wo “duet” mia­ło zostać przede­fi­nio­wa­ne, mogło­by ozna­czać MARIOS, czy­li Mayo Loizou i Leszek Chmielewski.

Więcej
ModaMust have

MARIOS, jeśli szukasz niezależnego stylu!

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Make up: Ania Kabir Szu­kasz nie­ba­nal­nych sty­li­za­cji na nie­for­mal­ne spo­tka­nia? Takich, któ­rych nie znaj­dziesz w sie­ciów­kach? Lubisz eks­pe­ry­men­ty i zaba­wę for­mą? Dzi­siaj pre­zen­tu­je­my Wam MARIOS – mar­kę, w któ­rej asce­tyzm i fun­kjo­nal­ność idą ze…

Więcej