NewsroomUroda

LUNA fofo – inteligentna szczoteczka do twarzy

Oto wielki krok w dziedzinie urody i spersonalizowanej pielęgnacji. Inteligentna szczoteczka do oczyszczania twarzy i analizy skóry odFOREO zna twoją cerę jeszcze lepiej, niż Ty sama!

Najnowszy produkt szwedzkiej firmy to pierwsza na świecie inteligentna szczoteczka dooczyszczania twarzy i analizy skóry o wdzięcznej nazwie LUNA fofo. Choć brzmi toniewiarygodnie, od teraz możemy posiadać swojego osobistego, miniaturowego beauty coacha, który pomoże nam jeszcze lepiej poznać swoją skórę.

FOREO LUNA FOFO

LUNA fofo wpro­wa­dza nas w świat inte­li­gent­nej i sper­so­na­li­zo­wa­nej pie­lę­gna­cji (dosłow­nie) już za naci­śnię­ciem jed­ne­go przy­ci­sku. Niech nie zwie­dzie was ten uro­czy i nie­win­ny design szczo­tecz­ki. LUNA fofo jest skon­stru­owa­na z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, takich jak anty­bak­te­ryj­ny sili­kon kla­sy medycz­nej oraz 24-kara­to­we zło­to!

Spo­sób dzia­ła­nia szczo­tecz­ki nie wyda­je się skom­pli­ko­wa­ny – wystar­czy pobrać apli­ka­cję mobil­ną FOREO For You, połą­czyć tele­fon ze szczo­tecz­ką, wyko­nać ana­li­zę skó­ry poprzez przy­kła­da­nie sen­so­rów skó­ry do okre­ślo­nych par­tii twa­rzy i oczy­ścić twarz.

Tak napraw­dę, dzia­ła­nie LUNA fofo jest o wie­le bar­dziej zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie niż to się wyda­je. Szczo­tecz­ka zosta­ła opar­ta na samo­uczą­cej się sztucz­nej inte­li­gen­cji i wyjąt­ko­wo czu­łych, pozła­ca­nych sen­so­rach skó­ry, dzię­ki któ­rym każ­da miło­śnicz­ka tech­no­lo­gii może prze­pro­wa­dzić ana­li­zę cery. Dzię­ki takiej ana­li­zie dowia­du­je­my się jaki jest fak­tycz­ny wiek skó­ry, w jakiej jest kon­dy­cji i jaki jest jej poziom nawil­że­nia. Na pod­sta­wie wszyst­kich zebra­nych wia­do­mo­ści, LUNA fofo two­rzy sper­so­na­li­zo­wa­ny i uni­kal­ny pro­gram oczysz­cza­nia każ­dej czę­ści twa­rzy. Aby osią­gnąć jak naj­lep­sze rezul­ta­ty takiej pie­lę­gna­cji, ana­li­zę cery nale­ży wyko­ny­wać raz na dwa tygo­dnie.

Apli­ka­cja mobil­na rów­nież jest wyjąt­ko­wo pro­sta i intu­icyj­na w uży­ciu. Po zba­da­niu cery, naekra­nie tele­fo­nu wyświe­tla się wynik ogól­nej kon­dy­cji skó­ry poda­wa­ny w punk­tach. Naszym celem­jest osią­gnąć mak­sy­mal­ny, stu­punk­to­wy wynik. Ponad­to apli­ka­cja pozwa­la zapi­sy­wać uzy­ski­wa­ne rezul­ta­ty, śle­dzić postę­py w inte­li­gent­nej pie­lę­gna­cji i popra­wie sta­nu skó­ry oraz dosto­so­wać czę­sto­tli­wość, moc i czas trwa­nia sonicz­nych pul­sa­cji T‑Sonic. Co cał­kiem spo­ro jak­na tak nie­du­że urzą­dze­nie.

Kon­cept naj­now­szej, inte­li­gent­nej szczo­tecz­ki to pro­jekt, któ­ry napraw­dę może odmie­nić bran­żę uro­do­wą oraz tech­no­lo­gicz­ną. Choć na ryn­ku ist­nie­ją pro­duk­ty dzia­ła­ją­ce razem z apli­ka­cja­mi mobil­ny­mi, LUNA fofo potra­fi o wie­le wię­cej. Samo uczą­ca się sztucz­na inte­li­gen­cja urzą­dze­nia spra­wia, że LUNA fofo za każ­dym razem two­rzy nie­po­wta­rzal­ny i uni­kal­ny dla każ­dej oso­by pro­gram oczysz­cza­nia pul­sa­cja­mi T‑Sonic, dzię­ki cze­mu pie­lę­gna­cja cery jest zawsze w stu pro­cen­tach sper­so­na­li­zo­wa­na.

Ta inte­li­gent­na szczo­tecz­ka jest już dostęp­na na stro­nie pro­du­cen­ta: foreo.com a apli­ka­cję FOREO znaj­dzie­cie za dar­mo w App Sto­re for IOS lub Google Play Sto­re for Andro­id.

Wię­cej infor­ma­cji na temat tego nie­zwy­kłe­go urzą­dze­nia znaj­dzie­cie na foreo.com/lunafofo, a naofi­cjal­nym insta­gra­mie FOREO i pod hash­ta­giem #FOREO i #LUNAFOFO może­cie spraw­dzić, co blo­ger­ki i influ­en­cer­ki mówią o LUNA fofo.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicz­nych…
Więcej
Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłó­ce­nie na stro­nie foreo.com w cza­sie Black Fri­day, kosz­to­wa­ło mar­kę ponad 10 milio­nów dola­rów. Mimo wiel­kich strat, FOREO ogła­sza, że zre­ali­zu­je wszyst­kie zaku­py.     Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji Black Fri­day. Pro­mo­cja ta będzie obo­wią­zy­wać przez tydzień na wybra­ne…
Więcej