ModaNewsroom

LEVI’S® RIBCAGE wiosna/lato 2019

Wysokości stanu kobiecych dżinsów szybowała w górę przez ostatnie kilka sezonów, aby na wiosnę/lato 2019 osiągnąć swój szczyt i wysokość najwyższą z możliwych. 

 

Levi’s® Ribcage jeans, Levi's wysoki stan

Nowe Levi’s® Rib­ca­ge jeans z ich ponad 30 cen­ty­me­tro­wym sta­nem, to rekord – nigdy wcze­śniej Levi’s® nie wypu­ścił kobie­cych spodni z wyż­szym sta­nem, a pro­du­ku­je je z powo­dze­niem od lat 30. XX wie­ku. Pre­kur­sor­ską użyt­kow­nicz­ką deni­mu i wygod­nych dwóch noga­wek na codzień była ta dru­ga, bar­dziej zadzior­na choć rów­nie uta­len­to­wa­na, pani Hep­burn – Katha­ri­ne. Aktor­ka, sil­na kobie­ta, któ­ra zawsze mia­ła swo­je zda­nie, co nie zawsze podo­ba­ło się współ­pra­cu­ją­cym z nią wytwór­niom fil­mo­wym. Wie­lo­krot­na lau­re­at­ka Osca­ra, któ­ra swo­ją pierw­szą zło­tą sta­tu­et­kę otrzy­ma­ła za pierw­szo­pla­no­wą rolę kobie­cą w fil­mie Poran­na chwa­ła z 1933 roku. Trend­set­ter­ka? Z pew­no­ścią! Influ­en­cer­ka? Na pew­no! 

Nowe Levi’s® Ribcage jeans, dzinsy Levis

Katha­ri­ne Hep­burn prze­tar­ła szla­ki wszyst­kim kolej­nym poko­le­niom kobiet, któ­re poko­cha­ły dżin­so­wą wygo­dę na co dzień. Czy to miło­śnicz­ka sty­lu vin­ta­ge, grunge’owa dziew­czy­na wycią­gnię­ta żyw­cem z lat 90. czy współ­cze­sna zain­te­re­so­wa­na modą użyt­kow­nicz­ka Insta­gra­ma – każ­da z nich odna­la­zła i wciąż odnaj­du­je w dżin­so­wej kolek­cji Levi’s® coś dla sie­bie.

Wyso­ki stan Levi’s® Rib­ca­ge to nie tyl­ko wyznacz­nik dzi­siej­szych tren­dów. To rów­nież syno­nim wyjąt­ko­wo­ści i oka­zja do cele­bro­wa­nia wła­sne­go, nie­po­wta­rzal­ne­go sty­lu. Spodnie z linii Levi’s® Rib­ca­ge to połą­cze­nie świe­żo­ści i współ­cze­sno­ści. Cele­bru­ją codzien­ność i inspi­ru­ją się este­ty­ką kla­sycz­nych Levi’s® 501®,  jed­no­cze­śnie mru­ga­ją okiem w kie­run­ku per­so­na­li­za­cji, z któ­rej zna­ny jest Levi’s®.

dzinsy z wysokiem stanem, Nowe Levi’s® Ribcage jeans

Z pro­sty­mi nogaw­ka­mi i wyraź­ny­mi zaszew­ka­mi w pasie Levi’s® Rib­ca­ge to krój ide­al­ny – pod­kre­śla­jąc talię wyszczu­pla syl­wet­kę, a wyso­ki stan pod­trzy­mu­jąc dol­ną par­tię ple­ców uno­si poślad­ki. Spodnie z linii Levi’s® Rib­ca­ge to modo­wa odpo­wiedź na potrze­by dzi­siej­szych, świa­do­mych sie­bie kobiet, któ­re poszu­ku­jąc współ­cze­snych, wygod­nych spodni na co dzień chcą pozo­stać wier­ny­mi kla­sycz­ne­mu i dosko­na­le zna­ne­mu sty­lo­wi mar­ki Levi’s®. 

Spodnie z linii Levi’s® Rib­ca­ge posia­da­ją naj­wyż­szy stan w histo­rii mar­ki. Dzię­ki ich auten­tycz­ne­mu i nowa­tor­skie­mu kro­jo­wi oraz sil­nej inspi­ra­cji lata­mi 90. i kla­sycz­ny­mi Levi’s® 501® przy­pad­ną do gustu wszyst­kim kobie­tom poszu­ku­ją­cym cze­goś współ­cze­sne­go, ale z wyraź­nym nawią­za­niem do histo­rii i tra­dy­cji deni­mu.”Karyn Hil­l­man, Glo­bal Chief Pro­duct Offi­cer of Levi’s Strauss & Co.

Nowe Levi’s® Ribcage jeans Nowe Levi’s® Ribcage jeans

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy pro­dukt,…
Więcej
Moda

Levi’s® for kids, czyli Snoopy na sportowo - kolekcja lato 2020

Zna­na na całym świe­cie mar­ka Levi’s® to nie tyl­ko ponad­cza­so­wy jeans, ale tak­że syno­nim praw­dzi­we­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu. Od cza­su wyna­le­zie­nia w 1873 roku jean­su przez Levi Straus­sa to wła­śnie jean­sy Levi’s® sta­ły się naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­mi,…
Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja LEVI’S® MADE & CRAFTED® wiosna/lato 2020: From The Casbah To California

Levi Strauss & Co. to od lat jed­na z naj­więk­szych marek odzie­żo­wych, a jed­no­cze­śnie nie­zmien­nie lider odzie­ży dżin­so­wej, któ­rej pro­duk­ty sprze­da­wa­ne są w ponad 110 kra­jach na całym świe­cie. Ponad 140 lat temu Levi Strauss…
Więcej