Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy pro­dukt,…

Więcej
Moda

Levi’s® for kids, czyli Snoopy na sportowo - kolekcja lato 2020

Zna­na na całym świe­cie mar­ka Levi’s® to nie tyl­ko ponad­cza­so­wy jeans, ale tak­że syno­nim praw­dzi­we­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu. Od cza­su wyna­le­zie­nia w 1873 roku jean­su przez Levi Straus­sa to wła­śnie jean­sy Levi’s® sta­ły się naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­mi,…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja LEVI’S® MADE & CRAFTED® wiosna/lato 2020: From The Casbah To California

Levi Strauss & Co. to od lat jed­na z naj­więk­szych marek odzie­żo­wych, a jed­no­cze­śnie nie­zmien­nie lider odzie­ży dżin­so­wej, któ­rej pro­duk­ty sprze­da­wa­ne są w ponad 110 kra­jach na całym świe­cie. Ponad 140 lat temu Levi Strauss…

Więcej
ModaNewsroom

Levi’s® Wellthread™ wiosna-lato 2020 - w trosce o środowisko

Od dłuż­sze­go cza­su moda prze­sta­ła opie­rać się jedy­nie na wykre­owa­niu naj­now­szych tren­dów, pro­duk­cji i jak naj­więk­szych zyskach. Pro­jek­tan­ci zro­zu­mie­li, jak wiel­kie oddzia­ły­wa­nie biz­nes mody ma na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Duża ilość kolek­cji w cią­gu roku, pre­sja,…

Więcej
ModaTrendy

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem

Jeśli zasta­na­wia­li­ście się dokąd kie­ro­wa­ła się linia talii przez ostat­nich kil­ka sezo­nów, to odpo­wiedź brzmi: na pół­noc. W tym sezo­nie zoba­czy­my nowe mode­le w gamie spodni Levi’s® z wyso­kim sta­nem: 720 High- Rise Super Skin­ny,…

Więcej
ModaZOOM ON

HISTORIA ODZIEŻY DAMSKIEJ W LEVI STRAUSS & CO.

W 1873 roku fir­ma Levi Strauss & Co. z myślą o pra­cu­ją­cych męż­czy­znach stwo­rzy­ła pierw­sze jean­sy. Jesz­cze wte­dy mar­ka nie mia­ła inten­cji two­rze­nia odzie­ży spe­cjal­nie dla kobiet. Mło­de dziew­czy­ny nosi­ły chło­pię­ce ogrod­nicz­ki, a nie­któ­re kobie­ty…

Więcej
ModaNewsroom

LEVI’S® MADE & CRAFTED®WIOSNA/LATO 2019

Nowa kolek­cja Levi’s® Made & Cra­fted® inspi­ro­wa­na jest żywy­mi kolo­ra­mi Mek­sy­ku, jego sztu­ką, tęt­nią­cy­mi życiem ulicz­ka­mi i ską­pa­nym w słoń­cu kra­jo­bra­zem. Pod nazwą „Nowy Zachód” kry­ją się tra­dy­cyj­ne mate­ria­ły i kunszt połą­czo­ne z nowo­cze­sny­mi kro­ja­mi…

Więcej
ModaNewsroom

LEVI’S® RIBCAGE wiosna/lato 2019

Wyso­ko­ści sta­nu kobie­cych dżin­sów szy­bo­wa­ła w górę przez ostat­nie kil­ka sezo­nów, aby na wiosnę/lato 2019 osią­gnąć swój szczyt i wyso­kość naj­wyż­szą z moż­li­wych.    Nowe Levi’s® Rib­ca­ge jeans z ich ponad 30 cen­ty­me­tro­wym sta­nem, to…

Więcej
ModaNewsroom

Levi's® prezentuje kolekcję na sezon jesień-zima 2015

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Na sezon jesień-zima 2015 mar­ka Levi’s® pre­zen­tu­je kolek­cję inspi­ro­wa­ną natu­ral­nym kra­jo­bra­zem Pół­noc­nej Kali­for­nii. Bru­nat­ne odcie­nie roz­le­głych lasów sekwo­jo­wych, muśnię­te słoń­cem wzgó­rza i szkla­ne pla­że roz­cią­ga­ją­ce się wzdłuż wybrze­ża Lost Coast to moty­wy…

Więcej