ModaMust have

Christmas Gift Guide: Neuf Bijoux

Marzy­cie o nie­po­wta­rzal­nej i nie­zwy­kle kobie­cej biżu­te­rii, któ­rą poko­cha­ły pol­skie gwiaz­dy? Jeśli jesz­cze nie sły­sze­li­ście o mar­ce Neuf Bijo­ux, któ­ra powsta­ła czte­ry lata temu wła­śnie w grud­niu, tego­rocz­ne świę­ta niech będą ide­al­ną oka­zją, by spra­wić…

Więcej
ModaNewsroom

Letnia kampania NEUF BIJOUX made by Sebastian Cviq & Marta Kalinowska

Zmy­sło­wość i mięk­kość świa­tła prze­pla­ta­ją­ce się z ele­gan­cją i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cym luzem. W roli głów­nej biżu­te­ryj­ne nowo­ści od Neuf Bijo­ux uję­te w kil­ku odsło­nach i dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cych się kadrach – tego lata ta biżu­te­ria z powo­dze­niem pod­grze­je tem­pe­ra­tu­rę na pol­skich uli­cach!

 

Więcej