Uroda

Kwas salicylowy – jak i kto powinien go stosować?

Kwas salicylowy to składnik kremów, toników i peelingów. Sięgnąć po niego powinny szczególnie ci z nas, którzy borykają się z problemem zanieczyszczenia cery. Kwas salicylowy bardzo dobrze radzi sobie z trądzikiem, matuje skórę i spłyca blizny. 

Kwas salicylowy - jak i kto powinien go stosować?

Kwas sali­cy­lo­wy – jak i kto powi­nien go sto­so­wać? Ave­ne Eau Ther­ma­le Cle­anan­ce masecz­ka – peeling, NUXE roz­świe­tla­ją­cy peeling złusz­cza­ją­cy, CLINIQUE Anti-Ble­mish Solu­tions Cle­aring Moistu­ri­zer Oil-Free emul­sja, Pau­la­’s Cho­ice – Skin Per­fec­ting – 2% BHA Liqu­id Exfo­liant – płyn złusz­cza­ją­cy, Medik8 bez­ole­jo­wa pian­ka oczysz­cza­ją­ca z kwa­sa­mi AHA/BHA, iS Cli­ni­cal Acti­ve Serum, Der­ma­Qu­est sebo­re­gu­lu­ją­cy domo­wy peeling chemiczny.

Kwas sali­cy­lo­wy to kwas BHA. W kosme­ty­kach znaj­dzie­my go samo­dziel­nie lub w połą­cze­niu z kwa­sa­mi AHA. Z regu­ły jest deli­kat­ny dla skó­ry, jed­nak nale­ży prze­strze­gać kil­ku zasad, aby nie dopu­ścić do popa­rze­nia po kon­tak­cie z kwa­sem. Z tego skład­ni­ka czę­sto korzy­sta­ją gabi­ne­ty kosme­to­lo­gicz­ne w trak­cie złusz­cza­ją­cych peelin­gów na twarz.

Jak działa kwas salicylowy

Kwas sali­cy­lo­wy roz­pusz­cza się w tłusz­czach, dzię­ki cze­mu bez kło­po­tu docie­ra do war­stwy rogo­wej skó­ry. Zmniej­sza sta­ny zapal­ne i prze­ciw­dzia­ła powsta­wa­niu nowych. Skó­ra po zasto­so­wa­niu sta­je się wyraź­nie mato­wa, a sebum nie wydzie­la się nad­mier­nie. W stę­że­niach powy­żej 10 pro­cent, któ­re sto­so­wa­ne są w gabi­ne­tach, ma wyraź­ne dzia­ła­nie złusz­cza­ją­ce skórę.

Bar­dzo dobrze radzi sobie z reduk­cją zaskór­ni­ków i prysz­czy, dla­te­go to kwas szcze­gól­nie pole­ca­ny cerze trą­dzi­ko­wej. War­to sto­so­wać go jed­nak tak­że w zapo­bie­ga­niu wszel­kim nie­do­sko­na­ło­ściom – kwas sali­cy­lo­wy zwę­ża pory i pozo­sta­wia cerę wygła­dzo­ną i rozświetloną.

Kwas sali­cy­lo­wy może oka­zać się pomoc­ny tak­że dla osób, któ­re bory­ka­ją się z pro­ble­mem zapa­le­nia miesz­ków wło­so­wych. 

Efek­ty kura­cji kwa­sem sali­cy­lo­wym widać już zazwy­czaj po oko­ło trzech tygo­dniach – skó­ra jest mniej zaczer­wie­nio­na przez nie­do­sko­na­ło­ści, zaskór­ni­ki sta­ją się rzad­ko­ścią a bli­zny wyraź­nie bledną.

Jak stosować kwas salicylowy

Kwas sali­cy­lo­wy powin­ni­śmy wpro­wa­dzać do naszej pie­lę­gna­cji stop­nio­wo, aby nie spo­wo­do­wać nie­przy­jem­nych odczuć na twa­rzy. Naj­le­piej zacząć od małe­go stę­że­nia i sto­so­wać dany kosme­tyk raz na kil­ka dni. Z cza­sem, gdy nie zauwa­ży­my podraż­nie­nia, może­my zwięk­szyć czę­sto­tli­wość aplikacji.

Sto­su­jąc kwas sali­cy­lo­wy musi­my pamię­tać o ochro­nie przed słoń­cem – SPF 50 na dzień to koniecz­ność. Dobrze jest też sto­so­wać kwas tyl­ko pod­czas wie­czor­nej pielęgnacji.

Z regu­ły kwa­su sali­cy­lo­we­go nie powin­no łączyć się z reti­no­lem oraz baku­chio­lem. Moż­na za to łączyć go z inny­mi kwa­sa­mi i wita­mi­ną C, o ile nie wywo­łu­je to zaczer­wie­nie­nia i podraż­nie­nia. Powin­ni­śmy wstrzy­mać się z apli­ka­cją wte­dy, gdy mamy na skó­rze otwar­te, nie­za­bliź­nio­ne rany. Po kwas sali­cy­lo­wy nie powin­ny też się­gać kobie­ty w ciąży.

Kosmetyki z kwasem salicylowym

W dro­ge­riach znaj­dzie­my kre­my z kwa­sem sali­cy­lo­wym, któ­re zwy­kle mają go w stę­że­niu nie więk­szym niż jeden pro­cent, w dodat­ku wystę­pu­ją z inny­mi skład­ni­ka­mi, na przy­kład kwa­sem hia­lu­ro­no­wym lub mocz­ni­kiem. Taki kosme­tyk może­my sto­so­wać codzien­nie, jeśli nie wywo­łu­je on u nas podrażnień.

Dobrym spo­so­bem jest sto­so­wa­nie kwa­su sali­cy­lo­we­go w posta­niu toni­ku, szcze­gól­nie jeśli na przy­kład bory­ka­my się z wągra­mi na nosie. Prze­my­wa­nie toni­kiem tej stre­fy co dru­gi dzień szyb­ko poże­gna nasz problem.

Naj­wyż­sze stę­że­nie kwa­su sali­cy­lo­we­go mają zazwy­czaj sera i peelin­gi che­micz­ne do twa­rzy i jest to mak­sy­mal­nie dwa pro­cent. Tego typu pro­duk­tów powin­ni­śmy uży­wać nie czę­ściej, niż raz w tygo­dniu. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

PIĘKNIEJSZA W 60 SEKUND Z NUXE

Apli­ka­cja tych dwóch pro­duk­tów zaj­mu­je tyl­ko minu­tę. Naj­pierw skó­ra jest wygła­dzo­na, wypeł­nio­na i roz­świe­tlo­na dzię­ki NUXE Super Serum [10]. Następ­nie krem z gamy NUXE Merve­il­lan­ce LIFT zapew­nia jej natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu i napię­cia. Natu­ral­ne dba­nie o piękno…
Więcej
Uroda

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa podnosząca i ujędrniająca skórę - Nuxe Merveillance Lift 

Naj­now­sza, wyjąt­ko­wa gama pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej Nuxe Merve­il­lan­ce Lift wypeł­nia głę­bo­kie zmarszcz­ki i ujędr­nia skó­rę. Ta prze­zna­czo­na od 40 roku życia seria liftin­gu­ją­ca to ujędr­nia­ją­ca pie­lę­gna­cja, któ­ra dzia­ła toni­zu­ją­co na skó­rę, kory­gu­jąc zmarszcz­ki. Labo­ra­to­rium Nuxe odkryło…
Więcej
Uroda

Odżywia, naprawia i upiększa -  Nuxe Huile Prodigieuse® Néroli

Odkryj na nowo suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® o słod­kim, koją­cym zapa­chu Néro­li, przy­no­szą­cym chwi­lę wyci­sze­nia i relak­su. Ten nowy, cer­ty­fi­ko­wa­ny, orga­nicz­ny suchy ole­jek, posia­da 100% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i pie­lę­gnu­je skó­rę nada­jąc jej pięk­ny, promienny…
Więcej