PodróżeStyl życia

Kreta – raj na Morzu Śródziemnym

Processed with VSCO with a5 preset

Po chłod­nej, ponu­rej zimie w Pol­sce chy­ba wszy­scy jeste­śmy spra­gnie­ni pro­mie­ni sło­necz­nych. Jeśli tyl­ko mamy taką moż­li­wość, wybie­ra­my się wów­czas na waka­cje do jakie­goś cie­plej­sze­go kra­ju. Dosko­na­łym wybo­rem jest Kre­ta – miej­sce, któ­rym trud­no się nasycić.

Na naj­więk­szą grec­ką wyspę wybra­łam się tro­chę przez przy­pa­dek, sku­szo­na atrak­cyj­ną ofer­tą last minu­te. Nie mia­łam wów­czas poję­cia, jak bar­dzo zauro­czy mnie to wyjąt­ko­we miej­sce. Ma do zaofe­ro­wa­nia napraw­dę wie­le: moż­li­wość odpo­czyn­ku od wiel­ko­miej­skie­go zgieł­ku, przy­jem­ność z obco­wa­nia zarów­no z zapie­ra­ją­cą dech w pier­siach przy­ro­dą, jak i fascy­nu­ją­cą kul­tu­rą. O Kre­cie i jej zale­tach moż­na opo­wia­dać godzi­na­mi, a mate­ria­łu wystar­czy­ło­by nie tyl­ko na obszer­ny arty­kuł, ale nawet gru­bą książ­kę. O jej uro­ku naj­le­piej jed­nak prze­ko­nać się na wła­sne oczy. Dla­cze­go war­to zapla­no­wać swo­je waka­cje wła­śnie na tej wyspie?

1.Rajskie pla­że

Pla­że na Kre­cie są nie­zwy­kle róż­no­rod­ne. Część z nich jest kamie­ni­sta (bez spe­cjal­ne­go obu­wia się nie obej­dzie!), a część pokry­ta bia­łym pia­skiem i przy­po­mi­na­ją­ca te, któ­re może­my podzi­wiać w Pol­sce. Znaj­dzie­my tu rów­nież kil­ka praw­dzi­wych pere­łek: błę­kit­ną lagu­nę Balos, przy­wo­dzą­cą na myśl Kara­iby pla­żę w Vai czy sąsia­du­ją­cą z jaski­nia­mi pla­żę w Mata­li. Oso­bi­ście gorą­co pole­cam zachwy­ca­ją­ce Ela­fo­ni­si – jed­ną z naj­pięk­niej­szych plaż Euro­py. Przej­rzy­sta woda przy­bie­ra tu bar­wy prze­cho­dzą­ce od zie­le­ni do róż­nych odcie­ni błę­ki­tu i się­ga mak­sy­mal­nie do kolan. Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą tego zakąt­ka jest jed­nak pia­sek, któ­ry w nie­któ­rych miej­scach (za spra­wą frag­men­tów musze­lek) ma nie­spo­ty­ka­ny gdzie indziej, różo­wy kolor.

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

2.Piękno natu­ry i nie­sa­mo­wi­te widoki

Pobyt na Kre­cie z pew­no­ścią spodo­ba się entu­zja­stom pie­szych wędró­wek. To wła­śnie tam, w paśmie Gór Bia­łych (Lef­ka Ori) znaj­du­je się Sama­ria – naj­dłuż­szy suchy wąwóz w Euro­pie. War­to zoba­czyć tak­że licz­ne jaski­nie i gro­ty. Na pła­sko­wy­żu Las­si­thi znaj­du­je się słyn­na Jaski­nia Dik­ti – mitycz­ne miej­sce naro­dzin Zeu­sa. Jej wnę­trze zdo­bią malow­ni­cze for­my nacie­ko­we oraz nie­wiel­ki staw. Kolej­ną atrak­cją jest Jezio­ro Kour­nas, czy­li jedy­ne natu­ral­ne słod­ko­wod­ne jezio­ro na Kre­cie, zwra­ca­ją­ce uwa­gę nie­sa­mo­wi­tym, tur­ku­so­wym kolo­rem wody. Przy odro­bi­nie szczę­ścia może­my też zoba­czyć żyją­ce w niej żół­wie oraz (podob­no nie­szko­dli­we) żmi­je wodne.

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

3.Wąskie ulicz­ki oraz wenec­kie porty

Por­ty w Hera­klio­nie, Cha­nii czy Rethym­no­nie powsta­ły w cza­sach, gdy Kre­ta znaj­do­wa­ła się pod pano­wa­niem Wene­cjan. Zarów­no one, jak i uro­kli­we, wąskie ulicz­ki, któ­ry­mi może­my prze­spa­ce­ro­wać się w tych miej­sco­wo­ściach, przy­wo­dzą na myśl wło­ską archi­tek­tu­rę. Na całej wyspie próż­no szu­kać auto­strad i dra­pa­czy chmur. Dużą jej część pokry­wa­ją malow­ni­cze, gór­skie wio­ski, a naj­więk­sze mia­sto liczy sobie nie­ca­łe 150 tys. mieszkańców.

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

4. Genial­na grec­ka kuchnia

Pobyt na Kre­cie to rów­nież pozna­wa­nie boga­tych i róż­no­rod­nych sma­ków grec­kiej kuch­ni. Kre­teń­czy­cy dosko­na­le wie­dzą, jak z kil­ku pro­stych skład­ni­ków wycza­ro­wać wyśmie­ni­te dania. Pamię­taj­my też, że tutej­sza die­ta uzna­wa­na jest za jed­ną z naj­zdrow­szych na świe­cie. Myśląc o zeszło­rocz­nych waka­cjach, przy­po­mi­nam sobie soczy­ste, doj­rza­łe pomi­do­ry, kre­mo­wą fetę oraz naj­lep­szej jako­ści oli­wę z oli­wek (war­to przy­wieźć ze sobą butel­kę tej „zło­tej mik­stu­ry” jako prak­tycz­ną pamiąt­kę z urlo­pu). Poezja! Praw­dzi­wa uczta cze­ka tak­że wiel­bi­cie­li owo­ców morza, wina oraz natu­ral­ne­go miodu.

5. Spo­koj­ny rytm życia

Na Kre­cie z pew­no­ścią świet­nie odnaj­dą się wszy­scy ci, któ­rzy na waka­cjach szu­ka­ją uko­je­nia i odpo­czyn­ku od codzien­ne­go zabie­ga­nia. Kre­teń­czy­cy cele­bru­ją życie, nie lubią pośpie­chu, nie zna­ją wiel­ko­miej­skie­go zgieł­ku. Ich codzien­ność sku­pia się na rodzi­nie, wszy­scy chęt­nie poma­ga­ją sobie nawza­jem, a wskaź­nik prze­stęp­czo­ści jest wyjąt­ko­wo niski.

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Gdy­bym mia­ła taką moż­li­wość, nawet dzi­siaj spa­ko­wa­ła­bym waliz­kę i ponow­nie odwie­dzi­ła Kre­tę. Jest to napraw­dę nie­zwy­kłe miej­sce, ofe­ru­ją­ce nie­po­wta­rzal­ną moż­li­wość nała­do­wa­nia wewnętrz­nych „aku­mu­la­to­rów”. Może­my czer­pać całą masę ener­gii z życz­li­wo­ści oraz gościn­no­ści miesz­kań­ców, przy­ja­zne­go kli­ma­tu, nie­za­po­mnia­nych doznań este­tycz­nych oraz dań peł­nych sma­ku i wita­min. Jestem prze­ko­na­na, że każ­dy, kto posta­wi sto­pę na tej uro­kli­wej wyspie, zako­cha się w niej bez pamię­ci – zupeł­nie tak jak ja.

Tekst/zdjęcia: Ali­cja Skibińska

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  PodróżeVers24 Bloguje

  Co zabiera ze sobą na wakacje diaryofdays, dyrektor działu moda VERS-24?

  Po powro­cie z  mojej inspi­ru­ją­cych podró­ży do malow­ni­czych Włoch, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami kil­ko­ma rze­cza­mi, któ­re pole­cam zabrać na waka­cje 🙂 Pamię­taj­cie, że naj­waż­niej­sze aby zabrać ze sobą świet­ny humor – resz­ta się dopa­su­ję! ps.…
  Więcej
  PodróżeVers24 Bloguje

  Jak spędza wakacje redakcja VERS-24?

  Waka­cyj­ne podró­że, małe i te bar­dziej odle­głe – to pod­czas nich ładu­je­my aku­mu­la­to­ry na cały nad­cho­dzą­cy rok, wypo­czy­wa­my, zwie­dza­my. Wra­ca­jąc, przy­wo­zi­my nie tyl­ko pamiąt­ki, zdję­cia, pięk­ne wspo­mnie­nia, ale też masę pozy­tyw­nej ener­gii do dzia­ła­nia. Jesteście…
  Więcej
  Styl życiaVers24 Bloguje

  Jak zmotywować się do pracy latem?

  Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szybciej.
  Więcej