UrodaVers24 favorites

 Atopowe zapalenie skóry a stres

Ato­po­we zapa­le­nie skó­ry jest cho­ro­bą aler­gicz­ną o pod­ło­żu gene­tycz­nym. Gdy obo­je rodzi­ców jest aler­gi­ka­mi – praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia AZS u dziec­ka jest bar­dzo wyso­kie. Na uwa­run­ko­wa­nie AZS wpły­wa­ją tak­że czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we oraz… stres. Co ciekawe –…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Nawilżający samoopalacz w sprayu

Bio­lo­gicz­ne dzia­ła­nie Pho­to­derm Auto­bron­zant wyko­rzy­stu­je naj­now­sze osią­gnię­cia tech­no­lo­gii, łącząc sub­stan­cje samo­opa­la­ją­ce (dihy­drok­sy­ace­ton, DHA) i skład­ni­ki o wła­ści­wo­ściach roz­pra­sza­ją­cych. Te ostat­nie spra­wia­ją, że do naskór­ka docie­ra wię­cej DHA, a opa­le­ni­zna zysku­je jesz­cze pięk­niej­szy kolor. Pho­to­derm Autobronzant…

Więcej