UrodaVers24 favorites

 Atopowe zapalenie skóry a stres

Atopowe zapalenie skóry jest chorobą alergiczną o podłożu genetycznym. Gdy oboje rodziców jest alergikami – prawdopodobieństwo wystąpienia AZS u dziecka jest bardzo wysokie. Na uwarunkowanie AZS wpływają także czynniki środowiskowe oraz… stres. Co ciekawe – stres dotyczy nie tylko dorosłych, ale również dzieci! Razem z psychologiem wyjaśniamy jego wpływ na zaostrzenie objawów AZS oraz radzimy, jakich produktów używać, aby ukoić atopową skórę.   

bioderma atoderm

BIODERMA Ato­derm Inten­si­ve Baume

AZS a dzie­cię­cy stres

– Ato­po­we zapa­le­nie skó­ry okre­śla­ne jest jako cho­ro­ba psy­cho­so­ma­tycz­na, czy­li taka, w któ­rej sfe­ra psy­chicz­na – zacho­wa­nie, emo­cje, reak­cje – odgry­wa nie­zwy­kle waż­ną rolę, odpo­wied­nio zaostrza­jąc lub łago­dząc jej obja­wy. Reak­cje w ato­po­wym zapa­le­niu skó­ry są nasi­la­ne na sku­tek sil­nych emo­cji i stre­su poprzez przy­śpie­sze­nie krą­że­nia i roz­grza­nia skó­ry. Pro­wo­ku­je to świąd, zaczer­wie­nie­nie, cza­sa­mi opu­chli­znę. Dziec­ko reagu­je na nie zło­ścią, roz­draż­nie­niem i nie­cier­pli­wo­ścią, któ­re są potę­go­wa­ne przez trud­no­ści ze snem i zmę­cze­nie. Jak moż­na przy­pusz­czać, stres istot­nie nasi­la wystę­po­wa­nie obja­wów – tłu­ma­czy dr Jago­da Różyc­ka – psy­cho­log i psy­cho­die­te­tyk z Ośrod­ka Tera­pii Novi­te z Sosnow­ca. Dale­kie od praw­dy jest stwier­dze­nie, że dzie­ci nie zna­ją stre­su. Jego naj­częst­szy­mi powo­da­mi u naj­młod­szych są m.in. pro­ble­my w domu (np. pro­ble­my rodzi­ców, pro­ble­my finan­so­we czy kon­flik­ty z rodzeń­stwem), szko­ła, kon­tak­ty z rówie­śni­ka­mi, a tak­że zmia­ny w życiu (np. cho­ro­ba czy zmia­na miej­sca zamieszkania).

Jak zapo­bie­gać stre­so­wi u dziec­ka, a co za tym idzie – nasi­lo­nym obja­wom AZS?

Stres nasi­la dole­gli­wo­ści zwią­za­ne z AZS. – Nasze dziec­ko musi sku­tecz­nie zaadap­to­wać się do stre­su – bez wąt­pie­nia będzie go spo­ty­kać na każ­dym eta­pie roz­wo­ju. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby otrzy­ma­ło pomoc od nas w tym zakre­sie – jego stra­te­gie radze­nia sobie ze stre­sem są nie­doj­rza­łe z racji wie­ku, a poziom stre­su wyż­szy niż u rówie­śni­ków z powo­du ato­po­we­go zapa­le­nia skó­ry. Czym jest zatem radze­nie sobie? To zbiór reak­cji na stres wypra­co­wa­nych przez każ­de­go z nas, ukie­run­ko­wa­nych na regu­la­cję emo­cji, myśle­nia i zacho­wa­nia – wyja­śnia dr Jago­da Różyc­ka. Jak pomóc dziec­ku? W przy­pad­ku star­szych dzie­ci war­to razem ana­li­zo­wać dane sytu­acje i szu­kać roz­wią­za­nia pro­ble­mu. Naj­młod­si muszą czuć, że mają w nas wspar­cie – klu­czo­wa jest roz­mo­wa i zapew­nie­nie dziec­ka, że zawsze może na nas liczyć. Dzie­ci podob­nie jak doro­śli potrze­bu­ją cza­sa­mi fizycz­ne­go odre­ago­wa­nia –nie­kie­dy wystar­czy spa­cer, a cza­sem krzyk. Tutaj war­to dodać, że dziec­ko w okre­sie zaostrze­nia obja­wów może być roz­draż­nio­ne i mieć gor­sze samo­po­czu­cie – jako rodzi­ce powin­ni­śmy wyka­zać się empa­tią i zrozumieniem.

Dziec­ko zma­ga­ją­ce się z pro­ble­mem ato­po­we­go zapa­le­nia skó­ry powin­no znać swo­ją cho­ro­bę. – War­to prze­ka­zać dziec­ku część tro­ski o cho­ro­bę prze­ka­zu­jąc mu część odpo­wie­dzial­no­ści za jej dal­szy prze­bieg. Pamię­ta­nie o lekach i sys­te­ma­tycz­nej pie­lę­gna­cji skó­ry, a tak­że dba­niu o die­tę – dzię­ki temu dziec­ko zyska czę­ścio­we poczu­cie kon­tro­li, że ma wpływ na to, co się z nim dzie­je – twier­dzi dr Różyc­ka. War­to razem ze swo­ją pocie­chą dobrze przyj­rzeć się cho­ro­bie – stwo­rze­nie listy obja­wów suge­ru­ją­cych zaostrze­nie dole­gli­wo­ści pomo­że w uzy­ska­niu lep­szej kon­tro­li nad AZS. 

 Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja przy­nie­sie ogrom­ną ulgę

W przy­pad­ku AZS – czy to u dzie­ci, czy też u doro­słych – klu­czo­wą spra­wą jest odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja i dobrze dobra­ne kosme­ty­ki. Cho­ciaż nale­ży dbać o nią non stop, to więk­szą uwa­gę nale­ży poświę­cić jej w sezo­nie jesien­no-zimo­wym. Dole­gli­wo­ści tej nie słu­ży nie tyl­ko stres, ale rów­nież suche powie­trze w miesz­ka­niach spo­wo­do­wa­ne sezo­nem grzew­czym. Odpo­wie­dzią na potrze­by wyma­ga­ją­cej skó­ry ato­po­wej jest Ato­derm Inten­si­ve Bau­me od mar­ki Bio­der­ma. Koją­cy bal­sam emo­lien­to­wy wzbo­ga­co­ny o dzia­ła­nie prze­ciw­świą­do­we, odbu­do­wu­ją­ce ochron­ną barie­rę skó­ry i zapo­bie­ga­ją­ce podraż­nie­niom. Zawar­tość sub­stan­cji aktyw­nej o wła­ści­wo­ściach prze­ciw­świą­do­wych PEA spra­wia, że Ato­derm Inten­si­ve Bau­me szyb­ko redu­ku­je swę­dze­nie i potrze­bę dra­pa­nia. Wzbo­ga­co­ny o sub­stan­cje koją­ce i oczysz­cza­ją­ce, bły­ska­wicz­nie łago­dzi podraż­nie­nia i trwa­le przy­wra­ca barie­rę ochron­ną skó­ry. Dzia­ła­nie to zawdzię­cza dodat­ko­wi uni­kal­ne­go kom­plek­su Lipi­ge­nium™ (zbu­do­wa­ne­go z bio­li­pi­dów, któ­re natu­ral­nie wystę­pu­ją w naskórku).

Ten nie­zwy­kle uni­wer­sal­ny bal­sam może być sto­so­wa­ny zarów­no przez dzie­ci – już od pierw­sze­go dnia życia – jak i przez doro­słych. Pro­dukt jest bez­za­pa­cho­wy, nie zawie­ra para­be­nów, jest hipo­aler­gicz­ny. Łago­dzi swę­dze­nie i podraż­nie­nia, odbu­do­wu­je barie­rę ochron­ną skó­ry. Przy­wra­ca kom­fort, wydłu­ża­jąc okre­sy pomię­dzy faza­mi podraż­nie­nia. U 76% bada­nych, któ­rzy sto­so­wa­li pro­dukt przez 6 mie­się­cy, nie wystą­pi­ły nawro­ty AZS.

Rodzi­ce poprzez wła­ści­wą pie­lę­gna­cję skó­ry dziec­ka w rze­czy­wi­sto­ści robią dużo wię­cej – zapo­bie­ga­ją nie­prze­spa­nym nocom, ratu­ją przy­ję­cia uro­dzi­no­we, poma­ga­ją w suk­ce­sach szkol­nych i asy­stu­ją w osią­gnię­ciach spor­to­wych. Bio­der­ma wspie­ra rodzi­ców i dzie­ci w codzien­nych zma­ga­niach z ato­pią. Wszy­scy oni potrze­bu­ją kom­plek­so­wej i sys­te­ma­tycz­nej opie­ki oraz rze­tel­nej wie­dzy doty­czą­cej tego pro­ble­mu. Ato­derm Inten­si­ve Bau­me to nie tyl­ko potwier­dzo­na sku­tecz­ność w wal­ce z ato­pią, ale i popra­wa jako­ści życia całej rodziny.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUrodaVers24 favorites

Kosmetyki z witaminami, sprawdź jakie powinnaś wybrać!

Śmia­ło moż­na rzec, że wita­mi­ny od pew­ne­go cza­su są „naj­mod­niej­szy­mi” skład­ni­ka­mi kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. Z pew­no­ścią dosko­na­le zna­cie ich dzia­ła­nie na orga­nizm, ale czy zna­cie też ich wpływ na skó­rę? Jak to tak wła­ści­wie jest…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Nawilżający samoopalacz w sprayu

Bio­lo­gicz­ne dzia­ła­nie Pho­to­derm Auto­bron­zant wyko­rzy­stu­je naj­now­sze osią­gnię­cia tech­no­lo­gii, łącząc sub­stan­cje samo­opa­la­ją­ce (dihy­drok­sy­ace­ton, DHA) i skład­ni­ki o wła­ści­wo­ściach roz­pra­sza­ją­cych. Te ostat­nie spra­wia­ją, że do naskór­ka docie­ra wię­cej DHA, a opa­le­ni­zna zysku­je jesz­cze pięk­niej­szy kolor. Pho­to­derm Autobronzant…
Więcej