ModaMust have

Kolekcja YES Tag Me

Vers-24yes tag me-2
Nowa kolek­cja Tag Me to pozła­ca­ne bran­so­let­ki, kol­czy­ki i pier­ścion­ki z małym ser­dusz­kiem i cyr­ko­nia­mi, a tak­że brosz­ki, któ­re dodat­ko­wo ozdo­bio­ne moty­wem strza­ły nada­ją biżu­te­rii wyra­zi­sto­ści i roc­ko­we­go cha­rak­te­ru.
yes tag me-5
YES od ponad 30 lat kreu­je wła­sną jubi­ler­ską toż­sa­mość i styl. Odnaj­du­jąc pięk­no w natu­ral­no­ści pod­kre­śla jego czy­stą for­mę, szla­chet­ny detal i kształt. Kon­ty­nu­ując naj­lep­sze jubi­ler­skie tra­dy­cje, wyty­cza nowe kie­run­ki. Współ­pra­cu­je z naj­lep­szy­mi arty­sta­mi, pro­jek­tan­ta­mi oraz sty­li­sta­mi, nie­ustan­nie podej­mu­jąc ryzy­ko este­tycz­nych eks­pe­ry­men­tów. Dowiedz się wię­cej na YES.pl.
Kolek­cja Tag Me jest dostęp­na w sprze­da­ży w Salo­nach YES oraz na YES.pl.
yes tag me-4 yes tag me-6 yes tag me-3 yes tag me

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  Moda

  Biżuteria idealna na jesień

  Któ­ra z nas nie kocha biżu­te­rii? W ostat­nim cza­sie na Insta­gra­mie mnó­stwo it-girls pre­zen­tu­je naj­mod­niej­szą w tym sezo­nie, moc­ną, wyra­zi­stą, dużą biżu­te­rię – naszyj­ni­ki czy bran­so­le­ty o masyw­nych splo­tach. Biżu­te­ria cudow­nie pod­krę­ca każ­dą sty­li­za­cję, a…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

  Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…
  Więcej
  FilmKultura

  Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

  Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: imdb.com, thehollywoodnews.com „Love, Rosie” Pre­mie­ra: 17 paź­dzier­ni­ka (świat), 5 grud­nia (Pol­ska) Reż. Chri­stian Dit­ter Pro­duk­cja: Wiel­ka Bry­ta­nia, USA Sce­na­riusz: Juliet­te Towhi­di Obsa­da: Lily Col­lins, Sam Cla­flin, Art. Par­kin­son, Nor­ma She­ahan, Nick Lee, Suki Water­ho­use…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *