Kolekcja YES Tag Me

Podkreśla to, co chcesz powiedzieć światu. Z pozoru delikatna i romantyczna, a przy bliższym poznaniu bezkompromisowa i odważna. Taka jest właśnie nowa kolekcja YES - Tag Me, obok której nie przejdziesz obojętnie.
Vers-24yes tag me-2
Nowa kolek­cja Tag Me to pozła­ca­ne bran­so­let­ki, kol­czy­ki i pier­ścion­ki z małym ser­dusz­kiem i cyr­ko­nia­mi, a tak­że brosz­ki, któ­re dodat­ko­wo ozdo­bio­ne moty­wem strza­ły nada­ją biżu­te­rii wyra­zi­sto­ści i roc­ko­we­go cha­rak­te­ru.
yes tag me-5
YES od ponad 30 lat kreu­je wła­sną jubi­ler­ską toż­sa­mość i styl. Odnaj­du­jąc pięk­no w natu­ral­no­ści pod­kre­śla jego czy­stą for­mę, szla­chet­ny detal i kształt. Kon­ty­nu­ując naj­lep­sze jubi­ler­skie tra­dy­cje, wyty­cza nowe kie­run­ki. Współ­pra­cu­je z naj­lep­szy­mi arty­sta­mi, pro­jek­tan­ta­mi oraz sty­li­sta­mi, nie­ustan­nie podej­mu­jąc ryzy­ko este­tycz­nych eks­pe­ry­men­tów. Dowiedz się wię­cej na YES.pl.
Kolek­cja Tag Me jest dostęp­na w sprze­da­ży w Salo­nach YES oraz na YES.pl.
yes tag me-4 yes tag me-6 yes tag me-3 yes tag meKomentarze

komen­ta­rzy