UrodaVers24 favorites

KLAPP Cosmetics – ekskluzywna pielęgnacja skóry!

Ekskluzywna pielęgnacja w przepięknym opakowaniu to idealny pomysł na prezent i gwarancja niezapomnianych chwil, które rozpieszczą Twoją skórę! Pozwól nam zabrać się do cudownego świątecznego świata KLAPP i odkryj wspaniale upominki, spersonalizowane specjalnie dla Ciebie! 

 

 

Kosmetyki KLAPP

Zada­niem mar­ki KLAPP Cosme­tics jest stwo­rze­nie opty­mal­nej pie­lę­gna­cji dla Two­jej skó­ry. Róż­no­rod­ne linie pro­duk­tów znaj­du­ją­ce się w asor­ty­men­cie mar­ki KLAPP Cosme­tics są odpo­wie­dzią dla wszyst­kich potrzeb każ­dej skó­ry. KLAPP Cosme­tics zali­cza­na jest do lide­rów inno­wa­cyj­no­ści tech­no­lo­gicz­nej na ryn­ku kosme­ty­ków pro­fe­sjo­nal­nych. 

Wśród jej naj­więk­szych osią­gnięć jest wpro­wa­dze­nie aktyw­nych bio­lo­gicz­nie sub­stan­cji takich jak: reti­nol, ASC III, DMAE- mari­ne, DHEA, BX ARGINELINE; oddzia­ło­wu­ją­cych na trzy war­stwy naszej skó­ry. Prze­ło­mem jest wyko­rzy­sta­nie w kosme­ty­kach pie­lę­gna­cyj­nych sub­stan­cji umoż­li­wia­ją­cej uwal­nia­nie ener­gii komór­ko­wej, nie­zbęd­nej do syn­te­zy bia­łek struk­tu­ral­nych takich jak kola­gen. KLAPP jako jedy­na fir­ma kosme­tycz­na na świe­cie wpro­wa­dzi­ła do pie­lę­gna­cji eks­trakt z żywych komó­rek macie­rzy­stych. W ostat­nim roku ofer­ta zosta­ła roz­sze­rzo­na o linię kosme­ty­ków bazu­ją­cych na komór­ko­wych bada­niach telo­me­ra­zy nagro­dzo­nych Nagro­dą Nobla, dodat­ko­wo opar­tą na wyso­ce skon­cen­tro­wa­nych skład­ni­kach pocho­dze­nia roślin­ne­go o dużej aktyw­no­ści bio­lo­gicz­nej. Pozwól sobie zatem na odpo­wied­nią pie­lę­gna­cję. Z mar­ką KLAPP Cosme­tics wyglą­dasz zawsze dosko­na­le – każ­de­go dnia i w każ­dym wieku!

KOSMETYCZNE ODKRYCIE DLA KAŻDEJ Z NAS – LINIA REPAGEN HYALURON SELECTION 7 w zesta­wie świątecznym!

Klapp Repagen-Hyaluron-Selection-7-Exclusive-Box-kosmetyki

LINIA REPAGEN HYALURON SELECTION 7

Pro­duk­ty zawie­ra­ją 5 rodza­jów  kwa­su hia­lu­ro­no­we­go  i  2 wyjąt­ko­we  skład­ni­ki aktyw­ne, któ­re na róż­ne spo­so­by sty­mu­lu­ją wszyst­kie war­stwy skó­ry. Usie­cio­wa­ny kwas hia­lu­ro­no­wy jest spe­cjal­ną atrak­cją w pro­duk­tach Repa­gen Hyalu­ron Selection7. Dzię­ki nie­mu wyni­ki pie­lę­gna­cji są jesz­cze szyb­sze i bar­dziej widocz­ne! 

CO ZNAJDZIEMY W ŚRODKU?

REPAGEN 7 Exc­lu­si­ve Box (406 zł) 

Hydra Flu­id 30 ml

24H Hydra Cre­am 50 ml 

Hydra Eye Care Cre­am 20 ml 

 

Set CAVIAR POWER (384 zł) KLAPP Cosmetics

LUKSUSOWY KAWIOR 

Set CAVIAR POWER (384 zł) KLAPP Cosme­tics to for­mu­ła z zakre­su beau­ty i wel­l­ness dla skó­ry kobiet, któ­rym zale­ży na mło­dym wyglą­dzie. Nawil­ża i wspo­ma­ga natu­ral­ny sys­tem rege­ne­ra­cyj­ny w skó­rze. Eks­klu­zyw­ny kom­pleks z kawio­ru i natu­ral­ne bio­pep­ty­dy pobu­dza­ją natu­ral­ny meta­bo­lizm skó­ry i dają zmę­czo­nej skó­rze impuls do two­rze­nia gład­kiej powierzch­ni bez głę­bo­kich zmarsz­czek i bruzd. Zestaw zawiera:

Impe­rial Serum 40 ml Serum dla cer powy­żej 40 r. życia, boga­te w skład­ni­ki aktyw­ne: kwas hia­lu­ro­no­wy, wita­mi­ny, mikro- i makro­ele­men­ty (pozy­ska­ne z kawio­ru), ela­sty­nę, eks­trakt z kawioru.

Impe­rial 24H Jel­ly Cre­am 30 ml Boga­ty krem z eks­trak­tem z kawio­ru i plank­to­nu, któ­ry wzmac­nia i zagęsz­cza skó­rę, dez­ak­ty­wu­je wol­ne rod­ni­ki, nawil­ża i odmła­dza skó­rę, dzię­ki sty­mu­la­cji syn­te­zy i kola­ge­nu. 

Impe­rial Super Lift Gel 4x 6 ml Żel eks­pre­so­wo liftin­gu­ją­cy, ide­al­ny przed “wiel­kim wyj­ściem”. Zmarszcz­ki zosta­ją zmniej­szo­ne, a skó­ry zysku­je blask i sprę­ży­stość. 

SKIN NATURAL FACE CARE SET KLAPP

KRAINA ŁAGODNOŚCI

Skó­ry wraż­li­we, szcze­gól­nie w okre­sie zimo­wym, wyma­ga­ją szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji. Z myślą o tym w zesta­wie SKIN NATURAL FACE CARE SET (87 zł) zebra­no kosme­ty­ki bazu­ją­ce na natu­ral­nym alo­esie: best­sel­le­ro­wy żel Aloe Vera Gel i wszech­stron­ny Aloe Vera Cream.

Aloe Vera Gel 10 ml Skon­cen­tro­wa­ny eks­trakt alo­esu w posta­ci żelu prze­zna­czo­ny dla wszyst­kich typów skó­ry, szcze­gól­nie wyma­ga­ją­cej i wraż­li­wej zaopa­tru­je skó­rę w wil­goć, chro­ni przed aktyw­no­ścią wol­nych rod­ni­ków i zapo­bie­ga podraż­nie­niom. Ponad­to skład­ni­ki aktyw­ne aloe vera bar­ba­den­sis przy­czy­nia­ją się do sty­mu­la­cji syn­te­zy kola­ge­nu, wzmac­nia­ją struk­tu­rę skó­ry, chro­nią przed sta­rze­niem się skó­ry indu­ko­wa­nym wpły­wem pro­mie­ni UV. Cera nabie­ra bla­sku, świe­żo­ści, popra­wia się jej napięcie.

Aloe Vera Cre­am  15 ml Jako jedy­ny w swo­im rodza­ju krem z aloe vera bar­ba­den­sis dla wszyst­kich rodza­jów skó­ry. Jest ide­al­nym uzu­peł­nie­niem Aloe Vera Gel. War­to­ścio­we i wyso­ko skon­cen­tro­wa­ne sub­stan­cje czyn­ne jak eks­trakt z alo­esu uspo­ka­ja­ją i inten­syw­nie nawil­ża­ją skó­rę. Deli­kat­ny krem nada­je się rów­nież do skó­ry wraż­li­wej, skłon­nej do podraż­nień, ponie­waż zwal­cza zaczer­wie­nie­nia. Kola­gen dodat­ko­wo wspo­ma­ga odno­wę komó­rek skó­ry, któ­ra zysku­je wital­ność i mło­dy wygląd.

Kosme­ty­ki są w for­ma­cie podróż­nym, dla­te­go zawsze możesz mieć je ze sobą! 

KLAPP zestaw MEN FACE CARE SET

 
COŚ DLA MĘŻCZYZN 

Obser­wu­jąc coraz więk­szą świa­do­mość męż­czyzn w zakre­sie pie­lę­gna­cji, KLAPP Cosme­tics stwo­rzył dedy­ko­wa­ny duet kosme­tycz­ny. Zestaw MEN FACE CARE SET (197 zł) zawiera:

Han­go­ver – Age Fight Serum 15 ml Serum anti-age z zie­lo­ną kawą, kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, sokiem z brzo­zy, kom­bu­cha i eks­trak­tem z per­skie­go drze­wa jedwab­ne­go, pozwa­la roz­po­cząć każ­dy dzień z pro­mien­ną cerą. Zmę­czo­na skó­ra otrzy­mu­je eks­pre­so­wy zastrzyk ener­gii, a orzeź­wia­ją­cy zapach budzi do życia.

All Day Long – 24H Hydro Cre­am 50 ml
24H krem z zie­lo­ną kawą, kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, eks­trak­tem z bura­ka cukro­we­go, skro­bi kuku­ry­dzia­nej i awo­ka­dy­ny. Inten­syw­nie nawil­ża i koi skó­rę po goleniu.

 O mar­ce KLAPP

KLAPP Cosme­tics jest pio­nie­rem w świe­cie pięk­na i syno­ni­mem inno­wa­cyj­nych zabie­gów kosme­tycz­nych, któ­re wyprze­dza­ją swo­je cza­sy. „Made in Ger­ma­ny“ ozna­cza dla nas gwa­ran­cję jako­ści. Ponad 30-let­nie doświad­cze­nie i nie­prze­rwa­ne bada­nie oraz roz­wój naj­now­szych sub­stan­cji czyn­nych i metod pro­wa­dzą do naj­wyż­sze­go zado­wo­le­nia klien­tów. Głów­ną zale­tą w przy­pad­ku nie­zwy­kłych zabie­gów i pro­duk­tów mar­ki KLAPP są inno­wa­cyj­ne i róż­no­rod­ne kon­cep­cje zasto­so­wa­nia, któ­re wraz z pro­duk­ta­mi do sto­so­wa­nia w domu two­rzą kon­se­kwent­ną kon­ty­nu­acją pielęgnacji.

Wszyst­kie kon­cep­cje KLAPP two­rzo­ne są dla każ­de­go typu skó­ry i każ­de­go sta­nu skó­ry, dla Niej i dla Nie­go, dla twa­rzy i cia­ła – dla peł­ne­go pięk­na. Wyni­kiem są dosko­na­łe, indy­wi­du­al­ne pro­duk­ty dla pie­lę­gna­cji, rege­ne­ra­cji i wel­l­ness. www.klapp-cosmetics.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUrodaVers24 favorites

CollaGenowa rewolucja w codziennej pielęgnacji!

Mar­ka KLAPP Cosme­tics z nowym pro­duk­tem Fill-Up The­ra­py 24h Cre­am z serii Col­la­gen i zabie­giem gabi­ne­to­wym!  Seria Col­la­Gen zawie­ra war­to­ścio­wy kola­gen, cenio­ny w prze­my­śle kosme­tycz­nym za swo­ją zdol­ność do wią­za­nia wody oraz nada­wa­nia skó­rze objętości…
Więcej
NewsroomUroda

Aloe Vera Mousse Mask od marki KLAPP Cosmetics

Alo­es jest darem natu­ry da ludz­ko­ści i jed­nym z naj­star­szych pro­duk­tów lecz­ni­cze­go pocho­dze­nia roślin­ne­go. Pro­duk­ty SKIN NATURAL zawie­ra­ją eks­trakt z Aloe Vera Bar­ba­den­sis, któ­ry pocho­dzi z bio­lo­gicz­nie kon­tro­lo­wa­nych upraw w Mek­sy­ku, a jego uzdra­wia­ją­cą moc…
Więcej