UrodaVers24 favorites

KLAPP Cosmetics - ekskluzywna pielęgnacja skóry!

Eks­klu­zyw­na pie­lę­gna­cja w prze­pięk­nym opa­ko­wa­niu to ide­al­ny pomysł na pre­zent i gwa­ran­cja nie­za­po­mnia­nych chwil, któ­re roz­piesz­czą Two­ją skó­rę! Pozwól nam zabrać się do cudow­ne­go świą­tecz­ne­go świa­ta KLAPP i odkryj wspa­nia­le upo­min­ki, sper­so­na­li­zo­wa­ne spe­cjal­nie dla Ciebie! …

Więcej
NewsroomUroda

Aloe Vera Mousse Mask od marki KLAPP Cosmetics

Alo­es jest darem natu­ry da ludz­ko­ści i jed­nym z naj­star­szych pro­duk­tów lecz­ni­cze­go pocho­dze­nia roślin­ne­go. Pro­duk­ty SKIN NATURAL zawie­ra­ją eks­trakt z Aloe Vera Bar­ba­den­sis, któ­ry pocho­dzi z bio­lo­gicz­nie kon­tro­lo­wa­nych upraw w Mek­sy­ku, a jego uzdra­wia­ją­cą moc…

Więcej