NewsroomUrodaVers24 favorites

CollaGenowa rewolucja w codziennej pielęgnacji!

Marka KLAPP Cosmetics z nowym produktem Fill-Up Therapy 24h Cream z serii Collagen i zabiegiem gabinetowym! 

Seria CollaGen zawiera wartościowy kolagen, ceniony w przemyśle kosmetycznym za swoją zdolność do wiązania wody oraz nadawania skórze objętości i gładkości. Dobrze znana i skuteczna formuła zmniejsza pierwsze oznaki starzenia się skóry. W serii CollaGen oprócz kremu dostępny jest również zabieg w gabinecie! 

KLAPP krem 24 h fill up Therapy

Dzien­no-noc­ny krem o lek­kiej kon­sy­sten­cji do pie­lę­gna­cji doj­rza­łej skó­ry (dobrze tole­ro­wa­ny rów­nież przez skó­ry tłu­ste i skłon­ne do zanie­czysz­czeń). Wyso­ka zawar­tość kola­ge­nu mor­skie­go w widocz­ny spo­sób napi­na skó­rę wpły­wa­jąc pozy­tyw­nie na zacho­wa­nie mło­dzień­czych kon­tu­rów. 

Skó­ra sta­je się deli­kat­niej­sza i bar­dziej aksa­mit­na, zwięk­sza się jej nawil­że­nie, napię­cie i ela­stycz­ność. 

Kolej­ny waż­ny skład­nik kre­mu to olej sojo­wy, któ­ry zawie­ra kwa­sy tłusz­czo­we, w tym cen­ne NNKT, wita­mi­nę E oraz lecy­ty­nę. 

Wita­mi­na E (wita­mi­na mło­do­ści) gwa­ran­tu­je skó­rze mło­dy i zdro­wy wygląd, nato­miast lecy­ty­na wraz z kwa­sa­mi NNKT wspo­ma­ga­ją lipi­do­wą barie­rę ochron­ną. Dzię­ki temu skó­ra jest odpo­wied­nio  nawod­nio­na i natłusz­czo­na, ale rów­nież zabez­pie­czo­na przed szko­dli­wym dzia­ła­niem śro­do­wi­ska zewnętrz­ne­go. 

Pozo­sta­łe skład­ni­ki kre­mu to emo­lien­ty odpo­wie­dzial­ne za odbu­do­wę rezerw wil­go­ci w skó­rze oraz ochro­nę przed jej nad­mier­ną utra­tą. Dwa – naj­waż­niej­sze z nich to UNDECANE i TRIDECANE dopusz­czo­ne do sto­so­wa­nia w kosme­ty­kach (jako bez­piecz­ne dla skó­ry) przez ECCOCERT i COSMOS. Te dwa skład­ni­ki w praw­dzie natłusz­cza­ją skó­rę, ale dzię­ki temu, że odpa­ro­wu­ją z jej powierzch­ni nie dają poczu­cia tłustości.

KLAPP CollaGen zabieg gabinetowy

ZABIEG GABINETOWY CollaGen

Zabieg Col­la­Gen prze­zna­czo­ny jest dla każ­de­go typu cery doj­rza­łej, wyma­ga­ją­cej inten­syw­nej tera­pii anti-aging. Zawar­ty w nim kola­gen jest skład­ni­kiem struk­tu­ral­nym skó­ry, odpo­wie­dzial­nym za jej elastyczność.

PRZEBIEG ZABIEGU

PRZYGOTOWANIE SKÓRY

Twarz, szy­ja i dekolt zosta­ją oczysz­czo­ne przy uży­ciu Cle­an­sing Cre­am Foam, a następ­nie prze­my­te toni­kiem bez­al­ko­ho­lo­wym z linii Cle­an & Active.

PEELING

Na skó­rę twa­rzy, szyi i dekol­tu przy pomo­cy pędzel­ka do masek nało­żo­ny zosta­je peeling (z omi­nię­ciem oko­lic oczu). Nale­ży omi­nąć bli­skie oko­li­ce oczu. Po 15 minu­tach zosta­je on zmy­ty cie­płym kom­pre­sem, a twarz stonizowana.

SERUM

Serum zosta­je połą­czo­ne z kul­ką, a następ­nie roz­ma­so­wa­ne deli­kat­nie na skó­rze twa­rzy, szyi i dekoltu.

MASKA

Po cał­ko­wi­tym wchło­nię­ciu serum na skó­rę twa­rzy nało­żo­na zosta­je maska (wyję­ta z saszet­ki i pozba­wio­na folii ochronnej).

ZAKOŃCZENIE

Po 20 minu­tach maska zosta­je zdję­ta, a w skó­rę twa­rzy wma­so­wa­ny zosta­je 24 h Cream.

EFEKTY

  • REDUKCJA ZMARSZCZEK
  • WYRÓWNANIE STRUKTURY SKÓRY
  • WYGŁADZENIE I UELASTYCZNIENIE SKÓRY
  • POPRAWA KONTURÓW TWARZY
  • WYRÓWNANIE POZIOMU WILGOCI W SKÓRZE

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

KLAPP Cosmetics - ekskluzywna pielęgnacja skóry!

Eks­klu­zyw­na pie­lę­gna­cja w prze­pięk­nym opa­ko­wa­niu to ide­al­ny pomysł na pre­zent i gwa­ran­cja nie­za­po­mnia­nych chwil, któ­re roz­piesz­czą Two­ją skó­rę! Pozwól nam zabrać się do cudow­ne­go świą­tecz­ne­go świa­ta KLAPP i odkryj wspa­nia­le upo­min­ki, sper­so­na­li­zo­wa­ne spe­cjal­nie dla Ciebie! …
Więcej