NewsroomUroda

Aloe Vera Mousse Mask od marki KLAPP Cosmetics

Aloes jest darem natury da ludzkości i jednym z najstarszych produktów leczniczego pochodzenia roślinnego. Produkty SKIN NATURAL zawierają ekstrakt z Aloe Vera Barbadensis, który pochodzi z biologicznie kontrolowanych upraw w Meksyku, a jego uzdrawiającą moc poznano już 5 000 lat temu! KLAPP Aloe Vera spełnia dzisiejsze wymagania: CZYSTY, NATURALNY I BARDZO SKUTECZNY. 

ALOES – DAR NATURY DLA LUDZKOŚCI 

Aloe Vera jest skład­ni­kiem kosme­ty­ków prze­zna­czo­nych dla osób w każ­dym wie­ku, z roz­ma­ity­mi potrze­ba­mi skó­ry. Alo­es to suku­lent, czy­li rośli­na, któ­ra potra­fi prze­trwać w bar­dzo trud­nych warun­kach śro­do­wi­sko­wych, bez źró­dła wody, będąc dodat­ko­wo nara­żo­ną na wyso­ką tem­pe­ra­tu­rę i nasło­necz­nie­nie. O jego korzyst­nym dla zdro­wia dzia­ła­niu mówio­no już w sta­ro­żyt­nym Egip­cie, Chi­nach i Indiach. Bar­dzo cen­na zdol­ność eks­trak­tów alo­esu do wni­ka­nia w głęb­sze war­stwy skó­ry spra­wia, że pro­duk­ty wytwa­rza­ne na bazie alo­esu mają rów­nież zasto­so­wa­nie w kosme­ty­ce. W linii Aloe Vera oprócz kre­mu i best­sel­le­ro­we­go Aloe Vera Gel znaj­dzie­my rów­nież Aloe Vera MOUSSE MASK! 

Alo­es zawie­ra ponad 140 sub­stan­cji aktyw­nych (m. in. wita­mi­ny: A, C, E, kwas folio­wy, cho­li­nę, nia­cy­nę i inne z gru­py B; mine­ra­ły: wapń, magnez, cynk, chrom, selen, sód, potas, żela­zo, miedź i man­gan oraz ami­no­kwa­sy i kwa­sy tłusz­czo­we) oraz bar­dzo głę­bo­ko wni­ka w tkan­ki, wchła­nia­jąc się 4 razy szyb­ciej niż woda i zapew­nia­jąc natu­ral­ną ochro­nę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia UV.

Delikatna maska w kremie, Maska z wysoką zawartością ekstraktu Aloe Vera

LINIA ALOE VERA SKIN NATURAL NOWOŚĆ! ALOE VERA MOUSSE MASK – 213 zł/ 50 ml

Deli­kat­na maska w kre­mie, któ­ra dzię­ki obec­no­ści w skła­dzie wody mor­skiej z oko­lic wybrze­ży wyspy Jeju, może być wyko­rzy­sty­wa­na do pie­lę­gna­cji każ­de­go rodza­ju skó­ry suchej, odwod­nio­nej, wraż­li­wej, ale rów­nież tłu­stej i mie­sza­nej z podraż­nie­nia­mi oraz sta­na­mi zapal­ny­mi. Maska z wyso­ką zawar­to­ścią eks­trak­tu Aloe Vera sta­no­wi dosko­na­łe wspar­cie zarów­no dla skó­ry mło­dej jak i doj­rza­łej. Świet­nie spraw­dza się jako lek­ki pre­pa­rat pie­lę­gna­cyj­ny w okre­sie let­nim, kie­dy skó­ra jest podraż­nio­na i wysu­szo­na przez pro­mie­nie sło­necz­ne. 

ALOE VERA GEL, Skoncentrowany ekstrakt z aloesu

ALOE VERA GEL – Ok. 143 zł / 50 ml

Skon­cen­tro­wa­ny eks­trakt z alo­esu w posta­ci żelu wspie­ra wraż­li­wą i suchą skó­rę, zaopa­tru­jąc ją w wil­goć oraz chro­niąc przed aktyw­no­ścią wol­nych rod­ni­ków i zapo­bie­ga­jąc podraż­nie­niom. Jest rów­nież dobrze tole­ro­wa­ny przez skó­rę podraż­nio­ną, w sta­nie zapal­nym. Skład­ni­ki aktyw­ne przy­czy­nia­ją się do sty­mu­la­cji syn­te­zy kola­ge­nu, wzmac­nia­ją struk­tu­rę skó­ry oraz chro­nią przed sta­rze­niem się skó­ry indu­ko­wa­nym wpły­wem pro­mie­ni UV. Cera nabie­ra bla­sku, świe­żo­ści, popra­wia się jej napię­cie. 

 ALOE VERA CREAM, krem z Aloe vera

 ALOE VERA CREAM  – 151 zł/ 50 ml 

Jedy­ny w swo­im rodza­ju krem z Aloe vera bar­ba­den­sis dla wszyst­kich rodza­jów skó­ry. Jest ide­al­nym uzu­peł­nie­niem Aloe Vera Gel. War­to­ścio­we i wyso­ko skon­cen­tro­wa­ne sub­stan­cje czyn­ne jak eks­trakt z alo­esu uspo­ka­ja­ją i inten­syw­nie nawil­ża­ją skó­rę. Deli­kat­ny krem nada­je się rów­nież dla skó­ry wraż­li­wej, skłon­nej do podraż­nień, ponie­waż zwal­cza zaczer­wie­nie­nia. Kola­gen dodat­ko­wo wspo­ma­ga odno­wę komó­rek skó­ry, któ­ra zysku­je wital­ność i mło­dy wygląd.

O mar­ce KLAPP

KLAPP Cosme­tics jest pio­nie­rem w świe­cie pięk­na i syno­ni­mem inno­wa­cyj­nych zabie­gów kosme­tycz­nych, któ­re wyprze­dza­ją swo­je cza­sy. „Made in Ger­ma­ny“ ozna­cza dla nas gwa­ran­cję jako­ści. Ponad 30-let­nie doświad­cze­nie i nie­prze­rwa­ne bada­nie oraz roz­wój naj­now­szych sub­stan­cji czyn­nych i metod pro­wa­dzą do naj­wyż­sze­go zado­wo­le­nia klien­tów. Głów­ną zale­tą w przy­pad­ku nie­zwy­kłych zabie­gów i pro­duk­tów mar­ki KLAPP są inno­wa­cyj­ne i róż­no­rod­ne kon­cep­cje zasto­so­wa­nia, któ­re wraz z pro­duk­ta­mi do sto­so­wa­nia w domu two­rzą kon­se­kwent­ną kon­ty­nu­acją pie­lę­gna­cji.

Wszyst­kie kon­cep­cje KLAPP two­rzo­ne są dla każ­de­go typu skó­ry i każ­de­go sta­nu skó­ry, dla Niej i dla Nie­go, dla twa­rzy i cia­ła – dla peł­ne­go pięk­na. Wyni­kiem są dosko­na­łe, indy­wi­du­al­ne pro­duk­ty dla pie­lę­gna­cji, rege­ne­ra­cji i wel­l­ness. www.klapp-cosmetics.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

KLAPP Cosmetics - ekskluzywna pielęgnacja skóry!

Eks­klu­zyw­na pie­lę­gna­cja w prze­pięk­nym opa­ko­wa­niu to ide­al­ny pomysł na pre­zent i gwa­ran­cja nie­za­po­mnia­nych chwil, któ­re roz­piesz­czą Two­ją skó­rę! Pozwól nam zabrać się do cudow­ne­go świą­tecz­ne­go świa­ta KLAPP i odkryj wspa­nia­le upo­min­ki, sper­so­na­li­zo­wa­ne spe­cjal­nie dla Cie­bie! …
Więcej