UrodaVers24 favorites

KLAPP Cosmetics - ekskluzywna pielęgnacja skóry!

Eks­klu­zyw­na pie­lę­gna­cja w prze­pięk­nym opa­ko­wa­niu to ide­al­ny pomysł na pre­zent i gwa­ran­cja nie­za­po­mnia­nych chwil, któ­re roz­piesz­czą Two­ją skó­rę! Pozwól nam zabrać się do cudow­ne­go świą­tecz­ne­go świa­ta KLAPP i odkryj wspa­nia­le upo­min­ki, sper­so­na­li­zo­wa­ne spe­cjal­nie dla Cie­bie! …

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

CollaGenowa rewolucja w codziennej pielęgnacji!

Mar­ka KLAPP Cosme­tics z nowym pro­duk­tem Fill-Up The­ra­py 24h Cre­am z serii Col­la­gen i zabie­giem gabi­ne­to­wym!  Seria Col­la­Gen zawie­ra war­to­ścio­wy kola­gen, cenio­ny w prze­my­śle kosme­tycz­nym za swo­ją zdol­ność do wią­za­nia wody oraz nada­wa­nia skó­rze obję­to­ści…

Więcej