UrodaVers24 favorites

Kremy nawilżające: Jak wybrać najlepszy?

 

Dobre nawilżenie skóry to podstawa codziennej pielęgnacji. Nie zależnie od tego, jaki typ posiadasz, zawsze powinnaś odpowiednio o nią dbać,  dobierając kosmetyki idealne dla siebie. Redakcja Vers-24 chce Ci pomóc i sprawić, by wybór idealnego kremu nie stanowił dla Ciebie żadnego problemu. Skóra sucha, normalna, tłusta, mieszana czy wrażliwa? Mamy coś dla każdej z nich. 

Kremy nawilżające: Jak wybrać najlepszy?

Rodzaj skóry, jak go rozpoznać?

Kie­dy wsta­jesz rano, two­ja twarz jest szorst­ka w doty­ku, błysz­czy się, a może pie­cze? To pro­ste pyta­nie może być pierw­szym kro­kiem do ana­li­zy Two­je­go rodza­ju cery. W zależ­no­ści od tego, jaki typ skó­ry posia­dasz, powin­naś pie­lę­gno­wać go w spe­cjal­ny i indy­wi­du­al­ny spo­sób. My wybra­li­śmy dla Cie­bie kre­my, któ­re nie obcią­ża­ją skó­ry a ich lek­ka for­mu­ła pozwo­li na póź­niej­sze nało­że­nie maki­ja­żu.

Cera Sucha

Jeśli jesteś posia­dacz­ką skó­ry suchej, szorst­kiej w doty­ku i odwod­nio­nej, powin­naś wybie­rać kre­my o tłu­stej i gęstej kon­sy­sten­cji. Zapew­ni Ci to odpo­wied­nie nawil­że­nie, a Two­ja cera nie będzie sta­rzeć się zbyt szyb­ko. W takiej sytu­acji dobrze spraw­dzi się krem Vichy Aqu­alia Ther­mal. Dzię­ki nie­mu Two­ja cera nabie­rze ela­stycz­no­ści. Dodat­ko­wym plu­sem będzie tutaj kwas hia­lu­ro­no­wy, któ­ry pomo­że nawil­żyć cerę, oraz Aqu­abio­rylTM, któ­ry zapo­bie­ga jej odwod­nie­niu. Kiehls Ultra Facial Balm jest dru­gą, rów­nie dobrą pro­po­zy­cją dla suchej i zmę­czo­nej cery. Dzię­ki uży­te­mu w niej wycią­go­wi z sza­rot­ki alpejskie,j kwit­ną­cej w Alpach, i gli­ko­pro­te­iny, któ­rą zna­leźć może­my w mikro­or­ga­ni­zmach żyją­cych na Antark­ty­dzie, krem spraw­dzi się ide­al­nie w kry­zy­so­wych sytu­acjach!

Cera normalna

Masz to szczę­ście i Two­ja skó­ra nie prze­tłusz­cza się ani nad­mier­nie nie wysu­sza? Dzię­ki temu w dobo­rze kre­mu możesz sku­pić się na skład­ni­kach, któ­re spra­wią że cera odpo­wied­nio się napnie oraz wyge­ne­ru­je. Pamię­taj o tym, aby decy­do­wać się na lek­kie kre­my, nie war­to prze­cież nie­po­trzeb­nie męczyć skó­ry! Dobrym roz­wią­za­niem dla tego rodza­ju cery, może być krem Lan­côme Hydra Zen Neu­ro­calm. Niwe­lu­je on uczu­cie zmę­cze­nia skó­ry a dodat­ko­wo chro­ni cerę przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi taki­mi jak kli­ma­ty­za­cja czy wiatr. Dzię­ki nie­mu skó­ra sta­je się gład­ka i odpo­wied­nio nawil­żo­na. Jego kolej­nym plu­sem są uży­te skład­ni­ki roślin­ne, dzię­ki któ­rym skó­ra pozo­sta­je uko­jo­na i unik­nie podraż­nie­nia.

Kremy nawilżające: Jak wybrać najlepszy?

Kieh­l’s Pure Vita­li­ty Skin Rene­wing Cre­am, Kieh­l’s Ultra Facial Deep Moistu­re Balm, Lan­côme Hydra Zen Neu­ro­calm Day Cre­am, Nuxe Crème Pro­di­gieu­se, Lan­côme Nutrix, AQUALIA THERMAL Aqu­alia Ther­mal

Cera tłusta

Tłu­sta cera nie musi być wyzwa­niem. Powin­naś jed­nak pamię­tać o tym, aby wybie­rać kosme­ty­ki o lek­kiej kon­sy­sten­cji. Naj­le­piej takie z wła­ści­wo­ścia­mi matu­ją­cy­mi, któ­re regu­lu­ją wydzie­la­nie sebum, zapo­bie­ga­ją błysz­cze­niu się skó­ry oraz powsta­wa­niu nie­do­sko­na­ło­ści. Na tę oka­zje ide­al­nie spraw­dzi się Nuxe Crème Pro­di­gieu­se. Ma on aż 87% skład­ni­ków natu­ral­nych, a w jego skład wcho­dzi wyciąg z kwia­tu nie­śmier­tel­ni­ka nie­bie­skie­go, dzię­ki cze­mu zysku­je sil­ne zdol­no­ści anty­ok­sy­da­cyj­ne. Dzię­ki nie­mu Two­ja skó­ra nabie­rze bla­sku!

Cera Wrażliwa

Teo­re­tycz­nie wybór kre­my dla tej cery jest naj­trud­niej­szy. Dla­cze­go? Jest ona bowiem podat­na na podraż­nie­nia, aler­gie i zaczer­wie­nie­nia. War­to więc wybie­rać te o spe­cjal­nej, koją­cej for­mu­le, któ­ra zmie­szać będzie wraż­li­wość skó­ry, łago­dzić podraż­nie­nia oraz powo­do­wać jej wzmoc­nie­nie. W tym wypad­ku zde­cy­duj się na krem Lan­côme Nutrix. Zni­we­lu­je on ozna­ki pie­cze­nia skó­ry oraz zapew­ni jej kom­fort nawet w naj­bar­dziej trud­nych i nie­sprzy­ja­ją­cych warun­kach. Dla wraż­li­wej cery będzie to roz­wią­za­nie na piąt­kę!

Cera mieszana

Kie­dy two­ja cera jest mie­sza­na, powin­naś pie­lę­gno­wać ją na parę spo­sób. Może być to dodat­ko­we utrud­nie­nie gdyż pre­pa­ra­ty, któ­re sto­su­jesz muszą być odpo­wied­nie dla jej suchych jak i prze­tłusz­cza­ją­cych się czę­ści. Pierw­sze z nich, nale­ży dobrze nawil­żyć, dru­gie zaś oczysz­czać. Krem Kieh­l’s Pure Vita­li­ty Skin Rene­wing spro­sta temu zada­niu! Odży­wi i wygła­dzi Two­ją skó­rę spra­wia­jąc, że w prze­su­szo­nych obsza­rach nabie­rze bla­sku. War­to rów­nież zwró­cić uwa­gę na jego skład. Aż 99,6% jego skład­ni­ków jest pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, a dzię­ki zawar­te­mu w nim mio­dzie Manu­ka i korze­niu żeń-sze­nia czer­wo­ne­go, zapew­ni on skó­rze barie­rę ochron­ną i popra­wi wygląd zmę­czo­nej cerze.

A więc do dzie­ła! Już dziś zadbaj i zaopie­kuj się sobą!

Tekst: Julia Downa­ro­wicz
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

Skuteczna i delikatna - nowa, wegańska linia Nuxe Very Rose

Łagod­na i sku­tecz­na, naj­now­sza linia do dema­ki­ja­żu oraz oczysz­cza­nia twa­rzy o wegań­skiej for­mu­le stwo­rzo­na przez Labo­la­to­rium mar­ki Nuxe – Very Rose to wyjąt­ko­we połą­cze­nie koją­cych wła­ści­wo­ści wody róża­nej w 100% oraz kom­plek­su Skin-respect stwo­rzo­nych do…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Płyn micelarny - sprawdź, czy używasz go w poprawny sposób

Płyn mice­lar­ny to kosme­tycz­na zdo­bycz XXI wie­ku. To naj­ła­twiej­szy i naj­szyb­szy spo­sób pozby­wa­nia się maki­ja­żu z twa­rzy. Jest jed­nak pewien błąd, któ­ry popeł­nia wie­le osób w związ­ku ze sto­so­wa­niem pły­nu mice­lar­ne­go. Bez pie­cze­nia, bez pocie­ra,…
Więcej
NewsroomUroda

Najlepszy olejek Huile Prodigieuse® Florale w nowej odsłonie

23 maja 2019 roku w War­sza­wie odby­ło się spo­tka­nie pra­so­we fran­cu­skiej mar­ki kosme­tycz­nej Nuxe pre­zen­tu­ją­cej swo­ją naj­go­ręt­szą nowość tego sezo­nu – nową odsło­nę kul­to­we­go olej­ku Huile Pro­di­gieu­se® Flo­ra­le. Spo­tka­nie mia­ło miej­sce w Show­ro­omie Pla­ti­nium Cast…
Więcej