UrodaZdrowie

Joga – recepta na zdrowie

Tekst: Alek­san­dra Jaku­bow­ska
Zdję­cia:  thelimetreeyoga.com

Sample-Yoga-2

Jeśli od dłuż­sze­go cza­su szu­ka­łaś sku­tecz­ne­go spo­so­bu na zwal­cze­nie stre­su – być może zna­la­złaś ide­al­ne roz­wią­za­nie. Życie w cią­głym napię­ciu wpły­wa zarów­no na nasze zdro­wie psy­chicz­ne, ale też odbi­ja się na tym fizycz­nym – nie od dziś wia­do­mo, że stan umy­słu i cia­ła jest ze sobą powią­za­ny. Aby więc efek­tyw­nie zli­kwi­do­wać te dole­gli­wo­ści war­to zacząć prak­ty­ko­wać Jogę.

Joga, czyli tak naprawdę co?

Joga wie­lu oso­bom koja­rzy się z dziw­ny­mi wygi­ba­sa­mi wyko­ny­wa­ny­mi na macie. Tym­cza­sem jest to jeden z indyj­skich sys­te­mów filo­zo­ficz­nych, któ­ry ma pro­wa­dzić do samo­do­sko­na­le­nia poprzez zjed­no­cze­nie cia­ła i umy­słu. Zgod­nie z hin­du­ską mito­lo­gią, jogę stwo­rzył bóg słoń­ca Szi­wa dla swo­jej mał­żon­ki Par­wa­ti, aby zacho­wa­ła mło­dość, pięk­ne cia­ło i dobre samo­po­czu­cie.

Joga w praktyce

Aby zacząć prak­ty­ko­wać jogę nie musisz kupo­wać dro­gich sprzę­tów, czy stro­ju. Wystar­czy jedy­nie ubra­nie, w któ­rym czu­jesz się kom­for­to­wo i  nie krę­pu­je ono Two­ich ruchów. War­to poważ­nie roz­wa­żyć roz­po­czę­cie tre­nin­gów, bo korzy­ści są ogrom­ne.

Joga poma­ga zwal­czać sta­ny depre­syj­ne podob­nie jak anty­de­pre­san­ty. Dzię­ki nie­od­łącz­ne­mu ele­men­to­wi – pra­nay­amie – czy­li kon­tro­li odde­chu, któ­ra, prak­ty­ko­wa­na pod­czas wyko­ny­wa­nia asan (pozy­cji), zwięk­sza ilość tle­nu we krwi i wspo­ma­ga funk­cjo­no­wa­nie mózgu. Co wię­cej, pra­wi­dło­we oddy­cha­nie nie tyl­ko dotle­nia orga­nizm, lecz tak­że uspo­ka­ja – w stre­so­wych sytu­acjach towa­rzy­szy nam płyt­ki, szyb­ki i nie­mia­ro­wy oddech, a kie­dy sta­je się głęb­szy i wol­niej­szy – auto­ma­tycz­nie się uspo­ka­ja­my.

Obser­wu­jąc oso­by upra­wia­ją­ce jogę, moż­na dojść do wnio­sku, że jest to mało wyczer­pu­ją­cy spo­sób roz­cią­ga­nia. Nic bar­dziej myl­ne­go – asa­ny potra­fią dać taki wycisk, jak inten­syw­ny tre­ning na siłow­ni. Bada­nia potwier­dza­ją, że joga poma­ga zrzu­cić kilo­gra­my i nada­je gib­kość, anga­żu­jąc mię­śnie, o któ­rych ist­nie­niu nie mia­łaś poję­cia, budu­jąc tym samym świa­do­mość cia­ła. To z kolei pro­wa­dzi do samo­ak­cep­ta­cji, uważ­niej­sze­go przyj­rze­nia się wła­sne­mu orga­ni­zmo­wi, czę­sto tak­że do zmia­ny nawy­ków żywie­nio­wych – szu­ka­my natu­ral­ne­go, mniej prze­two­rzo­ne­go jedze­nia. Widzia­łaś kie­dyś oty­łe­go jogi­na? No wła­śnie. Regu­lar­ne prak­ty­ko­wa­nie jogi pod­krę­ca meta­bo­lizm i poma­ga usu­wać z orga­ni­zmu tok­sy­ny, a prze­cież każ­da z nas szu­ka sku­tecz­ne­go spo­so­bu na jego oczysz­cze­nie.

slide_2

Joga nie pro­wa­dzi do przy­ro­stu masy mię­śnio­wej – nie takie jest jej zało­że­nie. Oczy­wi­ście może­my zauwa­żyć zmia­ny, jed­nak naj­bar­dziej istot­ne jest ich wzmoc­nie­nie i roz­cią­gnię­cie. Nawet jeśli cier­pisz na jakieś dole­gli­wo­ści nie musisz oba­wiać się tre­nin­gów – nie ma tu ogra­ni­czeń, bowiem nie­któ­re asa­ny poma­ga­ją nawet zwal­czać skrzy­wie­nia krę­go­słu­pa. A ich wybór jest napraw­dę duży – są pobu­dza­ją­ce i uspo­ka­ja­ją­ce, roz­grze­wa­ją­ce i chło­dzą­ce, są nawet pozy­cje prze­zna­czo­ne dla kobiet w cią­ży.

W jodze, co waż­niej­sze, nie ma też ogra­ni­czeń wie­ko­wych. Prze­cież każ­de­mu zale­ży na utrzy­ma­niu zdro­wia i dobre­go samo­po­czu­cia jak naj­dłu­żej, jed­nak w pew­nym wie­ku poja­wia­ją się róż­ne prze­ciw­wska­za­nia do upra­wia­nia nie­któ­rych spor­tów. Oprócz wymie­nio­nych już korzy­ści, joga roz­luź­nia mię­śnie i sta­wy, masu­je narzą­dy wewnętrz­ne i uspraw­nia krą­że­nie. Dzia­ła kom­plek­so­wo na cały orga­nizm, zarów­no na umysł, jak i na cia­ło.

Modę na jogę na zacho­dzie zapo­cząt­ko­wa­ły gwiaz­dy, takie jak Madon­na czy Sting, przez co może się ona koja­rzyć z dro­gą roz­ryw­ką wyż­szych sfer. Mam nadzie­ję, że po prze­czy­ta­niu wszyst­kich korzy­ści pły­ną­cych z regu­lar­nych tre­nin­gów takie myśle­nie nie będzie już dłu­żej funk­cjo­no­wać i czym prę­dzej pobie­gniesz po wygod­ne ubra­nie, żeby roz­po­cząć tre­ning. Ale pamię­taj! Tyl­ko sys­te­ma­tycz­ne ćwi­cze­nia przy­nio­są pożą­da­ne efek­ty.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Polecane

5 ćwiczeń, które z powodzeniem wykonasz w domu

Zamknię­te siłow­nie i szko­ły yogi wca­le nie muszą ozna­czać rezy­gna­cji z aktyw­no­ści fizycz­nej. Tym bar­dziej, że wio­sna zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, waka­cje coraz bli­żej i każ­de­mu z nas zale­ży, aby zacho­wać jak naj­lep­szą kon­dy­cję fizycz­ną.…
Więcej
Styl życia

AJURWEDA – CZYM JEST?

Ajur­we­da to sys­tem medycz­ny, któ­re­go koleb­ką są Indie. Powstał ponad 5 tysię­cy lat temu. Filo­zo­fia ajur­we­dy jest zawar­ta w księ­gach zwa­nych Weda­mi. Sło­wo ajur­we­da to połą­cze­nie 2 wyra­zów: Ayur – życie, veda – wie­dza, co…
Więcej
Wywiady

OUTSIDE POLAND! Poznajcie Magdę Nowicką

Joga zaczy­na się cie­szyć coraz więk­szą popu­lar­no­ścią w Pol­sce, jed­nak trak­tu­je­my ją bar­dziej jako aktyw­ność fizycz­ną niż filo­zo­fię życio­wą. W Azji jest ina­czej. Jogę się przede wszyst­kim rozu­mie, a jej prak­ty­ka ma słu­żyć wsłu­cha­niu się…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *