James Blunt główną gwiazdą festiwalu Wromantic

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: melty.fr Wro­man­tic Festi­wal odbę­dzie się w nie­dzie­lę 22. czerw­ca na Sta­dio­nie Miej­skim we Wro­cła­wiu. James Blunt wystą­pi na nim w ramach świa­to­wej…