ModaTrendy

Jak zostać minimalistką? – odrzucamy to co zbędne

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska

Nie od dzi­siaj wia­do­mo, że mini­ma­lizm nie ogra­ni­cza się wyłącz­nie do zawar­to­ści gar­de­ro­by. Jest to kon­cep­cja, oraz styl życia. Aby odpo­wied­nio wczuć się w mini­ma­li­stycz­ny styl w modzie, powin­ni­śmy naj­pierw poznać bli­żej samą ideę. Wbrew pozo­rom nie cho­dzi tu wyłącz­nie o to, aby mieć jak naj­mniej przed­mio­tów. Waż­ne jest dostrze­że­nie tego co naj­waż­niej­sze i nie­zbęd­ne, oraz pozby­cie się tego co nie jest potrzeb­ne. Jest to pew­ne­go rodza­ju odskocz­nia, alter­na­ty­wa dla maso­wej kon­sump­cji. Coraz wię­cej ludzi zmie­nia swój styl życia tak, aby oczy­ścić swo­je je ze zbęd­nych ele­men­tów i sku­pić się na tych naj­waż­niej­szych. Taka też jest mini­ma­li­stycz­na moda – pro­sta, przej­rzy­sta, bez nie­po­trzeb­nych dodat­ków. Jeże­li pra­gniesz stać się mini­ma­list­ką musisz zmie­nić zarów­no zawar­tość gar­de­ro­by jak i spo­sób myśle­nia. Poni­żej przed­sta­wia­my parę wska­zó­wek, któ­re być może Ci to uła­twią.

1) Po pierw­sze uzbrój się w cier­pli­wość. Zmia­ny nale­ży wpro­wa­dzać stop­nio­wo i bez pośpie­chu. Z pew­no­ścią do nie­któ­rych będzie Ci się trud­no przy­zwy­cza­ić, dla­te­go tak waż­ny jest czas.

2) Zasta­nów się, któ­re z posia­da­nych przez Cie­bie rze­czy są Ci rze­czy­wi­ście potrzeb­ne. Jeże­li nie potra­fisz roz­stać się z nie­któ­ry­mi przed­mio­ta­mi, spró­buj takie­go spo­so­bu:

Posta­nów, że jeże­li nie użyjesz/ubierzesz cze­goś przez pół roku, wyrzu­cisz to. Sko­ro nie się­gnę­łaś po coś przez tak dłu­gi czas, naj­wy­raź­niej nie potrze­bu­jesz tego i śmia­ło możesz się tego pozbyć. Kie­dy już uda Ci się oczy­ścić ze zbęd­nych przed­mio­tów, z pew­no­ścią poczu­jesz ulgę i poczu­cie ładu.

3) Nie spiesz się, żyj spo­koj­nie. Szu­kaj inspi­ra­cji i pięk­na w naj­prost­szych rze­czach, ota­cza­ją­cych Cię codzien­nie. Otwórz się na nowe dozna­nia i doświad­cze­nia, któ­rych z pew­no­ścią nie dostar­czą Ci rze­czy mate­rial­ne.

Jeże­li zapo­zna­li­ście się już z przed­sta­wio­ny­mi wyżej zasa­da­mi, może­my przejść do klu­czo­wej czę­ści arty­ku­łu, czy­li mini­ma­li­stycz­ne­go sty­lu. Jest on odzwier­cie­dle­niem tej idei i prze­nie­sie­niem jej na wygląd zewnętrz­ny. Pre­zen­tu­je­my Wam parę pomy­słów na ele­men­ty gar­de­ro­by, za pomo­cą któ­rych stwo­rzy­cie nie­zwy­kłe zesta­wy. Pamię­taj­cie aby jak naj­bar­dziej ogra­ni­czać ilość akce­so­riów, nie mie­szać wzo­rów oraz pamię­tać o umia­rze.

Na począ­tek, abso­lut­na pod­sta­wa gar­de­ro­by każ­dej kobie­ty, nie tyl­ko mini­ma­list­ki – czar­ne dopa­so­wa­ne spodnie. Ide­al­ne na każ­dą oka­zję, pasu­ją­ce do nie­mal wszyst­kie­go, wspa­nia­le pod­kre­śla­ją­ce figu­rę. Powin­naś mieć przy­naj­mniej jeden naj­prost­szy model, bez zdo­bień.

Rów­nie waż­na jest bia­ła bluz­ka. Wybierz taką, w któ­rej czu­jesz się naj­le­piej. Do Cie­bie nale­ży wybór dekol­tu, czy dłu­go­ści ręka­wów. Waż­ne jed­nak, aby nie mia­ła żad­nych nadru­ków.

Prze­pięk­ne sty­li­za­cje moż­na stwo­rzyć z wyko­rzy­sta­niem sza­rej spód­ni­cy, któ­rą mini­ma­list­ki wprost uwiel­bia­ją. Jeże­li masz zgrab­ne nogi, śmia­ło możesz zde­cy­do­wać się na krót­szy model.

Nie obej­dzie się rów­nież bez swe­tra. Zamiast sza­leć z wzo­ra­mi, czy nadru­ka­mi, skup się na cie­ka­wym faso­nie i inte­re­su­ją­cej bar­wie. Nie­zwy­kle waż­na jest jakość oraz to, abyś czu­ła się w nim kom­for­to­wo.

Kie­dy kupu­jesz płaszcz, sta­raj się wybrać taki z dys­kret­nie ukry­tym zam­kiem, bez widocz­nych guzi­ków. Naj­le­piej, jeże­li będzie miał ory­gi­nal­ny fason i nie­co geo­me­trycz­ną for­mę.

Nie wiesz na jaką toreb­kę się zde­cy­do­wać? W sza­fie mini­ma­list­ki nie ma miej­sca na frędz­le, ćwie­ki, czy fan­ta­zyj­ne wzo­ry. Każ­da kobie­ta wie, że abso­lut­nie nie­zbęd­ne są dwa rodza­je tore­bek. Pierw­sza z nich jest duża i pojem­na, w sam raz aby pomie­ścić stos doku­men­tów i kom­pu­ter. Postaw na czar­ny, kla­sycz­ny model, któ­ry będzie ide­al­nie paso­wał do wszyst­kie­go. Zadbaj o to, aby była prak­tycz­na, mia­ła odpo­wied­nią ilość prze­gró­dek i była wyko­na­na z Two­je­go ulu­bio­ne­go mate­ria­łu. Dru­gą z nich jest mała, pod­ręcz­na koper­tó­wa, ide­al­na na przy­ję­cia. Tym razem możesz zasza­leć! Jest to ele­ment, któ­ry spra­wi, że Two­ja sty­li­za­cja nie będzie nud­na. Możesz zde­cy­do­wać się na odważ­ny kolor, oraz ory­gi­nal­ny kształt.

Mini­ma­list­ki sta­wia­ją na wygo­dę, dla­te­go w ich sza­fie nie może zabrak­nąć butów na pła­skim obca­sie. My pro­po­nu­je­my czar­ne bale­ri­ny, lub moka­sy­ny, a na gor­szą pogo­dę – szty­ble­ty.

Na wyjąt­ko­we oka­zje potrzeb­na Ci będzie ele­ganc­ka sukien­ka. Naj­le­piej, jeże­li będzie mia­ła pro­sty fason oraz cie­ka­wą kom­po­zy­cję kolo­rów. Do tego kla­sycz­na mary­nar­ka i goto­we!

Na koniec dodat­ki – bez czar­nych oku­la­rów i pro­ste­go, ponad­cza­so­we­go zegar­ka się nie obej­dzie. Dopeł­nisz nimi każ­dą sty­li­za­cję, nie zabu­rza­jąc mini­ma­li­stycz­ne­go ładu.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust havePolecane

10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-por­ter,…
Więcej
ModaPolecaneTrendy

ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…
Więcej
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *