NewsroomUroda

Jak pielęgnować cerę?

Jesień, mimo że w Polsce określana jako piękna i złota bezpośrednio po lecie zazwyczaj jest szara i mglista. Spadek ciśnienia sprawia, że nie jest to dobry okres dla naszego samopoczucia. Podobnie jak my czuje się wtedy nasza cera. Traktowana przez niskie temperatury, a w sezonie grzewczym przez suche powietrze może wykazywać swoje zmęczenie w postaci niedoskonałości. Zmień to! Tej jesieni podaruj sobie gładką i matową skórę, przygotowaną na cały rok zachwycania swoim pięknem! 

 

#OCZYSZCZAJ 

Foreo Luna mini 3

Foreo Luna mini 3

Oczysz­cza­nie to pod­sta­wa gład­kiej pie­lę­gna­cji, wie­dzą to wszy­scy, ale czy ade­kwat­nie do wie­dzy wyko­nu­ją je popraw­nie i regu­lar­nie? Jeśli nie, czas to zmie­nić. Oczysz­cza­nie twa­rzy za pomo­cą dło­ni nigdy nie będzie tak sku­tecz­ne, jak za pomo­cą szczo­tecz­ki LUNA mini 3, któ­ra usu­wa 99,5% wszyst­kich zanie­czysz­czeń. W połą­cze­niu z sonicz­ny­mi pul­sa­cja­mi, sili­ko­no­we wło­ski odblo­ko­wu­ją pory, a przy regu­lar­nym sto­so­wa­niu – zmniej­sza­ją ich widocz­ność. Skó­ra sta­je się deli­kat­na i gład­ka w doty­ku.   

#NAWILŻAJ 

Foreo Ufo

Foreo Ufo

 W szcze­gól­no­ści wie­czo­rem, kie­dy skó­ra odpo­czy­wa i chło­nie dużo skład­ni­ków aktyw­nych. Maska H2Overdose to kąpiel dla skó­ry z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym  z natych­mia­sto­wą daw­ką nawil­że­nia. Zapew­nia dłu­go­trwa­ły efekt hydra­ta­cji, któ­ry łago­dzi efekt podraż­nie­nia. Zapo­bie­ga utra­cie wody, dzię­ki dzia­ła­niu Cera­mi­dów 3, któ­re zatrzy­mu­ją wodę w naskór­ku. Skó­ra jest ide­al­nie nawil­żo­na, mięk­ka i jedwa­bi­ście gład­ka. FOREO UFO roz­pro­wa­dza esen­cję maski na całej twa­rzy, pod­czas gdy róż­no­rod­ne funk­cje pozwa­la­ją na dogłęb­ne wni­ka­nie skład­ni­ków aktyw­nych w głę­bo­kie war­stwy skó­ry dla osią­gnię­cia ponad­prze­cięt­ne­go efek­tu. 

#CELUJ W PUNKT 

Foreo ESPADA

Foreo ESPADA

Gdy bak­te­rie, nad­miar sebum i zro­go­wa­cia­ły naskó­rek blo­ku­ją ujścia gru­czo­łów, poja­wia się stan zapal­ny, a następ­nie kło­po­tli­wy i nie­este­tycz­ny pryszcz. Przy­kry­wa­nie go kolej­ny­mi war­stwa­mi pod­kła­du nie jest naj­lep­szym pomy­słem, a wyci­ska­nie może tyl­ko pogor­szyć stan skó­ry. W takiej sytu­acji lam­pa na trą­dzik ESPADA pomo­że wyeli­mi­no­wać pryszcz już w począt­ko­wej fazie powsta­wa­nia i powstrzy­mać namna­ża­nie się bak­te­rii. Jak dzia­ła? Oczyść twarz, namierz prysz­cza i wyeli­mi­nuj go! Cera ide­al­na – na wycią­gnię­cie ręki! 

FOREO to szwedz­ka mar­ka roz­wi­ja­ją­ca się w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty, ofe­ru­ją­ca nowy stan­dard roz­wią­zań w zakre­sie pie­lę­gna­cji oraz well-being. Lider tech­no­lo­gicz­nych roz­wią­zań zna­ny jest m.in.
z wie­lo­krot­nie nagra­dza­nych szczo­te­czek do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii LUNA, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich masek dzię­ki urzą­dze­niu UFO, aż po sonicz­ne szczo­tecz­ki do zębów ISSA.

FOREO Swe­den ma odważ­ne i nie­kon­wen­cjo­nal­ne podej­ście – mar­ka co roku wpro­wa­dza pro­duk­ty o naj­wyż­szym, tech­no­lo­gicz­nym stan­dar­dzie, rów­no­cze­śnie zapew­nia­jąc, że naj­lep­sze roz­wią­za­nia nie są zare­zer­wo­wa­ne jedy­nie dla wybra­nych. FOREO afir­mu­je pew­ność sie­bie – gdy czu­jesz się dobrze, wyglą­dasz rów­nie dobrze – misja zakoń­czo­na! 

FOREO LUNA mini 3 dostęp­na w per­fu­me­riach Sepho­ra, w Sepho­ra onli­ne oraz na www.foreo.com;  Cena: 649 zł.

FOREO UFO dostęp­ne w per­fu­me­riach Douglas, w Douglas.pl, Sepho­ra onli­ne, MINTI Shop onli­ne oraz na www.foreo.com; Cena: 1199 zł, Maska H2Overdose – 85 zł/6 szt. 

FOREO Espa­da dostęp­na Sepho­ra onli­ne oraz na www.foreo.com;  Cena: 649 zł.

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicz­nych…
Więcej
Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłó­ce­nie na stro­nie foreo.com w cza­sie Black Fri­day, kosz­to­wa­ło mar­kę ponad 10 milio­nów dola­rów. Mimo wiel­kich strat, FOREO ogła­sza, że zre­ali­zu­je wszyst­kie zaku­py.     Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji Black Fri­day. Pro­mo­cja ta będzie obo­wią­zy­wać przez tydzień na wybra­ne…
Więcej