ModaTrendy

Jak nosić spodnie culottes?

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok

Naj­wyż­sza pora zabrać się za sze­ro­kie, przy­cię­te spodnie – culot­tes (nie­któ­rzy zwą je gau­cho pants). Od momen­tu, gdy poja­wi­ły się u Céli­ne i Louis Vuit­ton, ich „karie­ra” nabra­ła tem­pa.

Na począt­ku zacznie­my od małej lek­cji histo­rii – gau­cho jest połu­dnio­wo­ame­ry­kań­skim odpo­wied­ni­kiem kow­bo­ja. Sło­wo culot­te pocho­dzi z języ­ka fran­cu­skie­go, ale odno­si się do tych samych spodni.

Wybie­ra­jąc ten trend, musisz bar­dzo uwa­żać, aby zacho­wać pro­por­cje, co nie ozna­cza, że masz się trzy­mać od nie­go jak naj­da­lej. Nie jest waż­ne, czy wybie­rzesz bar­dzo sze­ro­kie culot­tes czy model z węż­szy­mi nogaw­ka­mi, zestaw je z krót­kim topem lub włóż dopa­so­wa­ną koszu­lę. W ten spo­sób nie zabu­rzysz kształ­tu syl­wet­ki. Całość dopeł­nij wyso­ki­mi szpil­ka­mi. Jeśli tro­chę oba­wiasz się tego tren­du, zacznij od kla­sy­ki – bia­ły lub czar­ny model jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla mini­ma­li­stek (Camil­le Char­ri­ère i Gaia Repos­si). Dziew­czy­ny, któ­re lubią posta­wić na fak­tu­rę mate­ria­łu, będą zachwy­co­ne skó­rza­ny­mi spodnia­mi w moc­nych kolo­rach (Ada Koko­sar i Per­nil­le Teis­ba­ek). Naj­bar­dziej sza­lo­ne kobie­ty pój­dą na całość – kom­bi­na­cja wzo­rów i kolo­rów to dla nich codzien­ność (Olga Soro­ki­na). Nie musisz się mar­twić, culot­tes nada­ją się nie tyl­ko na wiel­kie wyj­ścia. Są na tyle wygod­ne, że spo­koj­nie spraw­dzą się w wer­sji casu­al, szcze­gól­nie te dżin­so­we (Miro­sla­va Duma i Lean­dra Medi­ne).

 

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – amba­sa­dor­ka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *