Jak nosić spodnie culottes?

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok

Naj­wyż­sza pora zabrać się za sze­ro­kie, przy­cię­te spodnie – culot­tes (nie­któ­rzy zwą je gau­cho pants). Od momen­tu, gdy poja­wi­ły się u Céli­ne i Louis Vuit­ton, ich „karie­ra” nabra­ła tem­pa.

Na począt­ku zacznie­my od małej lek­cji histo­rii – gau­cho jest połu­dnio­wo­ame­ry­kań­skim odpo­wied­ni­kiem kow­bo­ja. Sło­wo culot­te pocho­dzi z języ­ka fran­cu­skie­go, ale odno­si się do tych samych spodni.

Wybie­ra­jąc ten trend, musisz bar­dzo uwa­żać, aby zacho­wać pro­por­cje, co nie ozna­cza, że masz się trzy­mać od nie­go jak naj­da­lej. Nie jest waż­ne, czy wybie­rzesz bar­dzo sze­ro­kie culot­tes czy model z węż­szy­mi nogaw­ka­mi, zestaw je z krót­kim topem lub włóż dopa­so­wa­ną koszu­lę. W ten spo­sób nie zabu­rzysz kształ­tu syl­wet­ki. Całość dopeł­nij wyso­ki­mi szpil­ka­mi. Jeśli tro­chę oba­wiasz się tego tren­du, zacznij od kla­sy­ki – bia­ły lub czar­ny model jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla mini­ma­li­stek (Camil­le Char­ri­ère i Gaia Repos­si). Dziew­czy­ny, któ­re lubią posta­wić na fak­tu­rę mate­ria­łu, będą zachwy­co­ne skó­rza­ny­mi spodnia­mi w moc­nych kolo­rach (Ada Koko­sar i Per­nil­le Teis­ba­ek). Naj­bar­dziej sza­lo­ne kobie­ty pój­dą na całość – kom­bi­na­cja wzo­rów i kolo­rów to dla nich codzien­ność (Olga Soro­ki­na). Nie musisz się mar­twić, culot­tes nada­ją się nie tyl­ko na wiel­kie wyj­ścia. Są na tyle wygod­ne, że spo­koj­nie spraw­dzą się w wer­sji casu­al, szcze­gól­nie te dżin­so­we (Miro­sla­va Duma i Lean­dra Medi­ne).

 

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy