Uroda

Jak dieta wpływa na skórę

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. Niezdrowa dieta wpływa negatywnie na metabolizm, powoduje przyrost masy ciała, a nawet może uszkodzić niektóre narządy, takie jak serce czy wątroba. To, co jemy, wpływa również na inny, ważny organ – naszą skórę. To, co jemy, może znacząco wpłynąć na zdrowie i starzenie się skóry. 

 

Jak dieta wpływa na skórę

Zdję­cia: Engin Aky­urt z Unsplash

Każ­dy ma swój ulu­bio­ny krem ​​do twa­rzy, ale nale­ży pamię­tać, że pięk­na skó­ra zaczy­na się od odży­wie­nia jej od wewnątrz – nale­ży dostar­czyć jej nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych, aby pozo­sta­ła gład­ka, ela­stycz­na i zdrowa.

Oczy­wi­ście nasza skó­ra sta­rze­je się w natu­ral­ny spo­sób. Zmarszcz­ki i pla­my star­cze są nie­unik­nio­nym rezul­ta­tem cza­su, jed­nak sta­rze­nie się skó­ry może zostać przy­spie­szo­ne przez nad­mier­ną eks­po­zy­cję na słoń­ce i korzy­sta­nie z sola­rium, nie­od­po­wied­nią pie­lę­gna­cję i złe odży­wia­nie. Die­ta dobra dla skó­ry powin­na być boga­ta w prze­ciw­u­tle­nia­cze z owo­ców i warzyw, zdro­we tłusz­cze z ryb i orze­chów, beta karo­ten, wita­mi­ny C i E, cynk i selen.

Produkty, które są wrogami skóry: 

1. Cukier – im wię­cej cukru w die­cie, tym słab­sza kon­dy­cja naszej cery. Cukier uszka­dza kola­gen i ela­sty­nę – biał­ka budu­ją­ce naszą skó­rę. Ozna­cza to, że skó­ra sta­je się cien­ka i ma ten­den­cję do pęka­nia. Poza tym duża ilość węglo­wo­da­nów spra­wia, że nasza cera jest bla­da i zie­mi­sta i szyb­ciej się sta­rze­je. 

2. Mle­ko – jeśli zma­gasz się z trą­dzi­kiem, spo­ży­wa­nie mle­ka może nie być korzyst­ne dla skó­ry. Praw­do­po­dob­nie jest to zwią­za­ne z andro­ge­na­mi, któ­re natu­ral­nie wystę­pu­ją w mle­ku (nawet w wer­sji orga­nicz­nej). Ponad to nabiał powo­du­je wydzie­la­nie insu­li­ny, ta z kolei powo­du­je wzrost andro­ge­nów, któ­rych nad­miar zwięk­sza pro­duk­cję łoju, któ­ry sprzy­ja powsta­wa­niu sta­nów zapalnych.

3. Pikant­ne jedze­nie – u osób z trą­dzi­kiem różo­wa­tym jedze­nie pikant­nych potraw może spo­wo­do­wać zaostrze­nie pla­mi­sto­ści i zaczerwienienia.

Jak się odżywiać, żeby cieszyć się zdrową cerą:

  • Warzy­wa i owo­ce – zawie­ra­ją sil­ne prze­ciw­u­tle­nia­cze, któ­re poma­ga­ją chro­nić skó­rę przed uszko­dze­nia­mi komó­rek spo­wo­do­wa­ny­mi przez wol­ne rod­ni­ki. Wol­ne rod­ni­ki, pale­nie tyto­niu i świa­tło sło­necz­ne mogą powo­do­wać zmarszcz­ki i pla­my star­cze. Pamię­taj, aby codzien­nie jeść 5 por­cji warzyw i owoców.
  • Pamię­taj o wita­mi­nie C – to sil­ny prze­ciw­u­tle­niacz, któ­ry nie tyl­ko wspo­ma­ga odpor­ność, ale też sty­mu­lu­je pro­duk­cję kola­ge­nu i wzmac­nia naczy­nia wło­so­wa­te, któ­re odży­wia­ją skó­rę. 
  • Selen – sil­ny prze­ciw­u­tle­niacz, któ­ry może pomóc w ochro­nie przed rakiem skó­ry, popa­rze­nia­mi sło­necz­ny­mi i pla­ma­mi starczymi.
  • Wita­mi­na E – chro­ni skó­rę przed uszko­dze­nia­mi oksy­da­cyj­ny­mi (komór­ko­wy­mi).
  • Dbaj o nawod­nie­nie – pamię­taj, aby zacho­wać ela­stycz­ność, skó­ra potrze­bu­je wil­go­ci. Nawet łagod­ne odwod­nie­nie spra­wi, że będzie wyglą­dać na suchą, zmę­czo­ną i lek­ko posza­rza­łą. Pij sześć do ośmiu szkla­nek wody dziennie.
  • Zdro­we tłusz­cze – tłusz­cze jed­no­nie­na­sy­co­ne i wie­lo­nie­na­sy­co­ne, wystę­pu­ją­ce w awo­ka­do, tłu­stych rybach, orze­chach i nasio­nach, dostar­cza­ją nie­zbęd­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, któ­re dzia­ła­ją jak natu­ral­ny nawil­żacz skó­ry, utrzy­mu­jąc jej ela­stycz­ność. Die­ta musi dostar­czać też wystar­cza­ją­cej ilo­ści kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑3 i omega‑6, któ­re pobu­dza­ją orga­nizm do wal­ki z egze­mą i łuszczycą.
  • Cynk – bie­rze udział w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu gru­czo­łów łojo­wych skó­ry (wytwa­rza­ją sebum), poma­ga w napra­wie uszko­dzo­nej skó­ry oraz w utrzy­ma­niu jej elastyczności.

Zdro­wa die­ta pomo­że Ci w pro­ble­mach skór­nych, ale po wpro­wa­dze­niu zmian nie spo­dzie­waj się cudu z dnia na dzień. Nowa skó­ra poja­wia się na powierzch­ni po oko­ło sze­ściu tygo­dniach, więc na widocz­ne korzy­ści wyni­ka­ją­ce ze zmian w die­cie będziesz cze­kać rów­nie dłu­go. W przy­pad­ku upo­rczy­wych pro­ble­mów skór­nych roz­waż wizy­tę u dermatologa.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy

Related posts
Zdrowie

Co to jest canihua?

Cani­hua to nie­da­le­ki krew­ny komo­sy ryżo­wej pocho­dzą­cy z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej. Rośli­na ta jest nie­zwy­kle popu­lar­na w kuch­ni andyj­skiej, jed­nak jej eks­port jest znacz­nie utrud­nio­ny. W Pol­sce ziar­na cani­hua może­cie zna­leźć jedy­nie w skle­pach eko­lo­gicz­nych, ale…
Więcej
Zdrowie

Przedświąteczny detox dla twojego organizmu

Zapew­ne każ­dy z was myśli już o świę­tach. Pre­zen­ty, przed­świą­tecz­ne porząd­ki, nowe fry­zu­ry i oczy­wi­ście ele­ganc­ki out­fit. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o swo­im cie­le! Aby ono czu­ło się dobrze musi­cie poświę­cić mu tro­chę cza­su. Dla wszystkich…
Więcej
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść czereśnie?

Nie­wie­lu z nas zda­je sobie spra­wę, że cze­re­śnie znaj­du­ją się w czo­łów­ce naj­zdrow­szych owo­ców świa­ta. Choć w 80 pro­cen­tach skła­da­ją się z wody, pozo­sta­łe 20 pro­cent to wita­mi­ny i skład­ni­ki mine­ral­ne. Cze­re­śnie są nisko­ka­lo­rycz­ne i wie­lo­funk­cyj­ne. Dosko­na­le spraw­dzą się jako skład­nik soków, dże­mów czy ciast. W sezo­nie let­nim naj­le­piej spo­ży­wać je świeże.
Więcej
Uroda

Te składniki opóźniają starzenie się skóry 

Warto przeczytać