Uroda

Kwas glikolowy – jak działa i kto powinien go stosować?

Kwas glikolowy zmniejsza widoczność przebarwień, blizn potrądzikowych a nawet rozstępów. Niestety nie nadaje się dla każdego. Dlaczego?

Kwas glikolowy - jak działa i kto powinien go stosować?

Kwas gli­ko­lo­wy – jak dzia­ła i kto powi­nien go sto­so­wać? Dior Dre­am­skin 1‑Minute Mask, Neo­Stra­ta inten­syw­nie wygła­dza­ją­cy krem do twa­rzy, Peter Tho­mas Roth Gly­co­lic Acid 8% Toner, Der­maC­le­ar Pads 10,5% AHA/BHA sebo­re­gu­lu­ją­cy domo­wy peeling che­micz­ny, Oba­gi Nu-derm Exfo­derm No.4 krem złusz­cza­ją­cy, Wiqo płyn wygła­dza­ją­cy do twa­rzy, SeS­DER­MA ACGLICOLIC 20 żel – krem nawilżający.

Kwas gli­ko­lo­wy odpo­wia­da na wie­le bar­dzo róż­nych pro­ble­mów skór­nych. Z jed­nej stro­ny wspo­ma­ga lecze­nie trą­dzi­ku, z dru­giej redu­ku­je prze­bar­wie­nia sło­necz­ne. Bar­dzo dobrze złusz­cza i rege­ne­ru­je skó­rę, nawet tę po spo­rych przej­ściach z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi. 

Jak działa kwas glikolowy

Kwas gli­ko­lo­wy bar­dzo dobrze wni­ka w skó­rę dzię­ki małej wiel­ko­ści czą­stecz­kom, ale nie bez zna­cze­nia jest tak­że jego pH. Wyso­kie ma wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce skó­rę, za to niskie o wie­le moc­niej złusz­cza naskó­rek. To też kwas naj­bar­dziej popu­lar­ny w kosme­ty­kach, zarów­no tych gabi­ne­to­wych, jak i kre­mach i toni­kach do użyt­ku domo­we­go. 

Kwas gli­ko­lo­wy w niskich stę­że­niach (15–30%) roz­świe­tli cerę, widocz­nie ją odmło­dzi i przy­spie­szy jej rege­ne­ra­cję. W wyso­kich stę­że­niach (50–70%) zadzia­ła nawet na głę­bo­kie bli­zny, moc­no złusz­czy skó­rę i zre­du­ku­je prze­bar­wie­nia. 

Jak stosować kwas glikolowy

Kwas gli­ko­lo­wy w kosme­ty­kach war­to sto­so­wać kil­ka razy w tygo­dniu, na przy­kład raz na 2–3 dni prze­cie­rać skó­rę toni­kiem z kwa­sem. Jeśli jed­nak chce­my uzy­skać moc­ny efekt spły­ce­nia blizn i zmarsz­czek, lepiej udać się do salo­nu kosme­tycz­ne­go na peeling kwa­so­wy. Po takiej kura­cji przez kil­ka dni skó­ra będzie się łusz­czyć, co w efek­cie da więk­szą mięk­kość, ela­stycz­ność i gład­kość. 

Nie­ste­ty sto­so­wa­nie kwa­su gli­ko­lo­we­go uwraż­li­wia skó­rę na dzia­ła­nie pro­mie­ni UV, dla­te­go lepiej roz­po­cząć kura­cję jesie­nią lub zimą. Nawet w chłod­ne mie­sią­ce war­to tak­że dodat­ko­wo chro­nić cerę wyso­kim fil­trem UVA/UVB, aby unik­nąć przy­krych nie­spo­dzia­nek w posta­ci prze­bar­wień i zaczer­wie­nie­nia skó­ry. 

Kwas glikolowy – dla kogo?

W dodat­ku bywa, że kwas gli­ko­lo­wy moc­no podraż­nia i uczu­la. Podat­ni są na to aler­gi­cy, posia­da­cze cery wraż­li­wej i bar­dzo suchej. Takie oso­by powin­ny roz­po­cząć sto­so­wa­nie kwa­su gli­ko­lo­we­go od mniej­szych stę­żeń, aby upew­nić się, że nie mają po zasto­so­wa­niu żad­nych dzia­łań nie­po­żą­da­nych. Z uży­wa­nia kwa­su gli­ko­lo­we­go powin­ni zre­zy­gno­wać tak­że ci, któ­rych trą­dzik jest w for­mie aktyw­nej. 

Tekst:  Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Ochrona bariery hydrolipidowej skóry. Kompleksowa i bogata pielęgnacja

Niskie tem­pe­ra­tu­ry, suche i bar­dziej zanie­czysz­czo­ne powie­trze, mroź­ny wiatr i rzad­sze wypa­dy na świe­że powie­trze mogą prze­su­szyć i podraż­nić skó­rę. W tym okre­sie potrze­bu­jesz spe­cy­ficz­nej pie­lę­gna­cji – dopa­so­wa­nej do trud­nych, zimo­wych warun­ków. Zapew­nie­nie skó­rze odpo­wied­nie­go nawilżenia…
Więcej
Uroda

Poznaj nową linię Sesderma OCEANSKIN z morskimi składnikami aktywnymi

 ZANURZ SWOJĄ SKÓRĘ W MORSKICH DOZNANIACH… I POZNAJ PIERWSZĄ LINIĘ SESDERMA OCEANSKIN Z MORSKIMI SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI DLA DOSKONAŁEGO NAWILŻENIA Nie­za­leż­nie od wie­ku i rodza­ju skó­ry włą­cze­nie pro­duk­tów nawil­ża­ją­cych do codzien­nej ruty­ny pie­lę­gna­cyj­nej to pod­sta­wa utrzymania…
Więcej
Uroda

Ampułki dostosowane do potrzeb Twojej skóry - Sesderma

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Ses­der­ma – odżyw­cze, skon­cen­tro­wa­ne ampuł­ki z wyso­kim stę­że­niem skład­ni­ków aktyw­nych, któ­re ide­al­nie uzu­peł­nia­ją pod­sta­wo­wą pie­lę­gna­cję, powra­ca­ją w zupeł­nie nowym wyda­niu. Każ­dy z czte­rech warian­tów: anty­ok­sy­da­cyj­ne C‑VIT, bio­sty­mu­lu­ją­ce FACTOR G RENEW, liftin­gu­ją­ce DAESES…
Więcej